Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 3

Vino Mungaazwa Umwana Winu Ukuya Muzyansye

Vino Mungaazwa Umwana Winu Ukuya Muzyansye

UZYE UKUZYANSYA ALIKUTI ULI?

Umuntu muzyansye akasambilila kuli vino wataluvyanya nu kumanya vintu iviipe ivingamucitikila. Kuzyansya kukalondekwa kuyelezya. Wakwe vivi kwene vino umwana atanga atandike kupita ukwaula ukutala aponepo, avino naswe kwene tutanga tutunguluke mu umi ukwaula ukukwata intazi pa nsita imwi.

U MULANDU CI UNO UKUZYANSYA KWACINDAMILA?

Ana yamwi yakauvwa sana uyi ndi yafilwa kutunguluka lino yakuomba cimwi, yaya ni ntazi nanti lino uze yakuyaseka. Yamwi yakatovooka nu kutovooka. Lelo yalinzile kuvwikisya ivisinka vii:

  • Asi muli vyonsi muno tungatunguluka. —Yakobo 3:2.

  • Ali wensi akakwata intazi mu umi. —Kasambilizya 9:11.

  • Ungatwalilila sile kuombesya ndi cakuti umwi wakunena muno ulinzile kuombela. —Mapinda 9:9.

Ndi cakuti umwaninu wamanya vino alinzile kucita lino wakwata intazi cilamwazwa kulacimvya ni ntazi izikulu zino angakwata mu umi.

VINO MUNGASAMBILIZYA UMWANINU UKUYA MUZYANSYE

Ndi cakuti umwaninu wapona.

CISINTE CA MULI BAIBO: “Umuntu musuma nanti angapumikiziwa ni vintu iviipe amaila nyanya, wene alasyala aimi sika.”—Mapinda 24:16.

Mwaazwa umwana winu ukumanya ndi cakuti intazi ikome sana nanti foo. Wako, angacita uli ndi cakuti wapona masindano ku sukulu? Limwi angatovooka atandike nu kuti: “Nemo kusi cisuma cili consi cino ningacita!”

Lino mukusambizya umwaninu ivya kuya muzyansye, mwamwazwa ukuombela pa ntazi mu nzila isuma. Ndi caya vivyo, alaezya ukumala intazi mu nzila isuma ukuluta kucimviwa ni ntazi zizyo.

Lyene pa nsita ili imwi kwene, mutaazwa umwaninu mu ntazi zyonsi kwene. Nomba, mwamwazwa ukuzana inzila zyakumalilamo intazi zyakwe. Limwi munga muzya muti: “Ungacita uli pakuti uwauvwikisya lino mukusambilila pa cisambilo cimwi?”

Lino iviipe vyacitika.

CISINTE CA MULI BAIBO: “Mutamanya nanti vino umi winu ulaya pa mutondo!”—Yakobo 4:14.

Tusimanya vino umi witu ulaya. Umuntu mukama ilelo mutondo angaya u mupina; umuntu ali nu umi usuma ilelo mutondo angalwala. Baibo ikalanda ukuti: “Antu yano yakwatisya ulwilo asi lyonsi lino  yakacimvya umu kucimvyanya, na antu aposya yasicimvya umu nkondo . . . pano insita ni vintu ivyaula ukwenekela vikaponela ali wensi.”—Kasambilizya 9:11, NWT.

Mwe yavyazi mulinzile kuomba papezile amaka inu kucingilila ana inu ku ntazi zingayaponela. Kuya kwene cingangupala kucingilila umwana winu ku vintu vyonsi iviipe.

Lino ivintu iviipe vyacitikila umwaninu, ivili wakwe kufwilwa cuza wino watemilwe sana nanti lupwa, mulinzile kumwazwa ukuzizimizya intazi zya musango uo. Nga mukucita vivyo ale mukumusambilizya vino alaacimvya intazi nga wakula izili wakwe kuulilwa incito nanti impiya. *

Ndi cakuti yanena umwaninu muno alinzile kuzifyako muli vimwi.

CISINTE CA MULI BAIBO: “Uwauvwa kuli yano yakukupanda amano . . . apakuti nawe kwene uku nkolelo ukakwate amano.”—Mapinda 19:20.

Ndi cakuti umwi wanena umwaninu kuzifyako pali vimwi vino asikucita ningo, asi kuti akulonda kucuzya sile umwaninu lelo ale akulonda asenuke muli vino asikucita ningo.

Ndi cakuti mukusambilizya umwaninu kulauvwila lino yakumunena mumwi muno alinzile kuzifya, mulafuma ivisuma kuli mwemwe kwene nu ku mwana. Ya John avyazi aonsi yalanzile iyati; “Ndi cakuti ana yasikuombela pali vino yakuluvyanya, yatalasambilila. Yalatwalilila sile kulaluvyanya cila nsita, na avyazi nayo yalatwalilila sile kulaombela pa ntazi kwene zizyo zino ana yalaaleta. Cikaipila sana avyazi na ana kwene nga caya vivyo.

Uzye mungaazwa uli mwaninu kulauvwila lino yakumunena muno alinzile kuzifyako? Ndi cakuti umwana winu yamunena mumwi muno alinzile kuombelapo lino ali uku sukulu nanti ukuli konsi, mutaalanda amazwi yakuti ukwazwa kuno iyakwazwa kutaali kuli ningo. Lelo, mungamuuzya ukuti:

  • “Uzye ukwelenganya ukuti umulandu ci uno iyakulungikila?”

  • “Ungacita uli pakuti muku uze ukaombe ningo?”

  • “Uzye muku uze ulacita uli ngi camusango uu cacitika?”

Mwaiusya ukuti, ukwazwa umwana muli vino asikucita ningo kungamwazwa sana, asi sile pali ndakai lelo na lino alakula.

^ par. 21 Lolini icipande icatangi “Mwaazwa Umwana Winu Kuzizimizya Ulanda,” icali mu Lupungu lwa Mulinzi lwakwe Julai 1, 2008.