Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mvwango zya mucinzi zyaya kwati indaka ya kulemanya icupo

 ATWALANE

3: Mucinzi

3: Mucinzi

VINO CIKAPILIULA

Atwalane akwata mucinzi yakacindikana nanti sile lino yafilwa kuzumilizyanya pali vimwi. Ibuku limwi (Ten Lessons to Transform Your Marriage) lyalanzile iliti: “Atwalana yamwi yasicita ivintu vino vingalenga yapazyanya. Lelo yakatandika kulanda pa ntanzi zino zikulenga yatauvwana muli vimwi. Yakaitemelwa ukuvwa kuli vino ya wao yakwelenganya alino nu kulonda ukucita ivyakuzipila yonsi.”

CISINTE CA MULI BAIBO: “Kutemwa kutaitemwa.”—1 Kolinto 13:4, 5.

“Kucindika mamane cikapiliula ukuti ndinzile ukumulola ukuti uwa mutengo nu kukanacita icili consi cingamuwaya nanti icingonona icupo citu.”—Micah.

CINO CACINDAMILA

Ukwaula kucindikana, atwalane yatanga yalanzyanya ningo icakuti yangatandika sile kususyanya nanti ukuzaukilana—miyele ya musango uu ali ino asambilila sana yakalanda ukuti ikalenga atwalane kutaana.

“Kulanda mazwi aipe nupya amusaalula nanti sile u kulanda amazwi akutumfya aci inu ukungalenga yatamutaila nupya kungonona icupo cinu.”—Brian.

VINO MUNGACITA

MWAYEZYA MWEISIKULU

Mwaika sana mano kuli vino mukalanzyanya na vino mukacita cila mulungu. Lyene muyuzye muti:

  • ‘Uzye i miku inga ino nkailizyanya pa wane, nupya i miku inga ino nkamutaizya?’

  • ‘A muli vyani muno ningalanga umucinzi kuli ya wane?’

MWALANZYANYA NA YA WINU MAUZYO YAA

  • I vyani vino mungacita ivingalenga mwayuvwa ukuti mukacindikana?

  • I vyani vino mukacita ivikalenga mwayuvwa ukuti mutacindikana?

VYAKUCITA

  • Tantikini inzila zitatu muno mungatemwa yamulangilamo umucinzi. Munene na ya winu kwene yacite icili conga. Lyene muleke ya winu yamupeele ipepala pano iyalemba namwe muyapeele alino muombele pa nzila zino cila muntu watalemba.

  • Tantikini imiyele ino mwatemwa sana muli ya winu. Lyene mutaizye sana ya winu pa miyele kwene iyo ino yakwata.

“Kucindika ya wane cikapiliula ukulanga muli vino nkacita ukuti yacindama nu kuti nkalonda yaya ni nsansa. Asi lyonsi lino tungalanga mucinzi mu vintu vikulu; insita zimwi tungalangila mucinzi wa cumi nu mu tuntu sile tunono.”—Megan.

Cisinka i cakuti, asi mulandu na vino mukailola ukuti mwacindika ya winu, lelo u kuyuzya mweisikulu ndi cakuti ya winu yakalola ukuti mwayacindika.

CISINTE CA MULI BAIBO: “Caleka mulinzile kuya na mizu, afuke, aluse, aicefya, amutembo nupya antu akateeka myenzo.”—Kolose 3:12.