Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Kuipeelesya kwaya wa nanga (indele) ingalemelela icupo cinu uku ntanzi zili wa maimbi

 ATWALANE

1: Kuipeelesya

1: Kuipeelesya

VINO CIKAPILIULA

Ya iya na aci yano yaipelesya mu cupo, yakalola icupo ukuti i ca manda pee, nupya cikalenga yaicingilila mu cupo. Wenga na wenga akataila sana ukuti yalatwalilila kuya yonsi umu cupo nanti kwaya intazi.

Atwalana yamwi yakayuvwa ukuti yangikala pamwi pa mulandu na vino ya lupwa yakuyapatikizya. Nomba vivyo asi aali vino kuipelesya kwa citemwiko ca cumi nu mucinzi kwaya.

CISINTE CA MULI BAIBO: Iya nawe atalinzile kuta muci wakwe.”—1 Kolinto 7:11.

“Ndi cakuti mwaipeelesya mu cupo cinu mutalaasoka zuwa. Mulaitemelwa ukwelela zuwa alino nu kuleenga uweleelo. Mutalalola ukuti intazi izivulisya icakuti mwalonda nu kutaana.”—Micah.

CINO CACINDAMILA

Atwalane ataipeelesya ndi cakuti yakwata intazi, yakasimwilila ku kulanda ukuti limwi yatasoolwile ningo nupya yakatandika kulonda inzila zya kutanilamo.

“Antu aingi yakaingila mu cupo na melenganyo yakuti ngi cakuti ivintu vyatala yalataana. Ndi cakuti antu yaili ingila mu cupo na melenganyo yakuti ngi vintu vyatala yalataana, cikalenga yataipeelesya mu cupo cao.”—Jean.

VINO MUNGACITA

MWAYEZYA MWEISIKULU

Uzye nga mwakwata intazi . . .

  • Mukatandika kulanguluka cino mwatwalile nanti kutwalwa?

  • Mukatala umwelenganya ukuya pamwi na muze kuluta pali ya winu?

  • Mukalanda amazwi wakwe “nimakusya” nanti “ndaya nkalonde muze wino alancindika”?

Ndi cakuti mwasuka ee kwi uzyo lili lyonsi pali yaa, ale mufwile kwika sana mano ku cupo cinu.

MWALANZYANYA NA YA WINU MAUZYO YAA

  • Uzye kuipeelesya kwitu mu cupo kukucepelako? Nga avino cili, i cani cikulenga?

  • I vyani vino tulinzile kucita pa kuti icupo citu cikome?

VYAKUCITA

  • Mwalembela ya winu mazwi ya citemwiko

  • Pakuti mwalanga ukuti mwatemwa sana ya winu mwaika vikope vyao pa ncende ino mukuombelapo

  • Cila wanda ndi cakuti musi pamwi nanti nga muli ku ncito mwatumila ya winu foni

CISINTE CA MULI BAIBO: ‘Kusi umuntu uwakulekanya cino Leza watalundanya.’—Mateo 19:6.