Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 IVINGAMWAVWA UKUYA NI NSANSA

Upaalilo

Upaalilo

“[Nemo] napanga ukumuletela insansa, asi uyi foo. Ukumuletela upalilo ukalamba sana.”​Yelemiya 29:11, NWT.

 IBUUKU LIMWI (Hope in the Age of Anxiety) LYALANZILE UKUTI: “Upalilo . . . wacindama sana muli ukapepa, nupya u mulembo uwakutwavwa ukucimvya ndi tukuvwa uyi cakuti pasi nu wakutwavwa lino tuli ni intente.”

Baibo yalandapo sana pali vino tukalondekwa ukuya nu upalilo nupya ikatucelula na pa kukanaya nu upalilo wa ufi. Ikalanda vii pali Masamu 146:3: “Mutataila muli ya kateeka, umu mwana wa muntu atange amupususye.” Fwandi kuluta twataila muli ya kateeka ukuti yangatupususya, tulinzile kutaila Kaumba witu, wiyo wino wakwata amaka yakufikilizya vyonsi vino walaya. I vyani vino watulaya? Katulande pali vii apisika:

UYI WONSI ULASILA; LYENE YONSI AICEFYA YALAYA NU MUTENDE: ‘Kwasyala sile akasita kanono umwipe atalaya penepo. Lelo yao aicefya yalapyana impanga nu kusyukila mutende umalilike.’ (Masamu 37:10, 11) Pa Masamu 37:29 pakalanda nu kuti; “Antu aololoke yalikala . . . umuyayaya” pano nsi.

INKONDO ILASILA: ‘Yeova alalesya inkondo pano nsi yonsi. Alakontola amalapwa, alavunola masumo nu kusumbila visyangu apa moto mpaka vikapye!’—Masamu 46:8, 9.

KUTALAYA KULWALA, KUCULA, NI IMFWA: “Ndakai uwikalo wakwe Leza uli pamwi na antu! . . . Wene alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Vintu vyampiti vyati vipita.”—Umbwilo 21:3, 4.

IVYAKULYA VILAVULA: “Kamwalukuvula ivyakulya umu mpanga yakwe ni viseekwa vile vivule nu mu myamba kwene.”—Masamu 72:16.

UMU WENE WAKWE KLISTU MULAYA SILE KATEEKA WENGA: “Wene [Yesu Klistu] wapilwe amaka, ululumbi nu utesi, kuti misango yonsi ya antu, na antu amu nko zyonsi ni ndimi, yangamutumikila. Amaka yakwe autesi yalatwalilila amanda pe, nu wene wakwe utalasila.”—Danieli 7:14.

Uzye tungataila uli mapalo yaayo? Lino Yesu wali pano nsi walangilile apaswe ukuti walinga ukuya Kateeka. Wapozizye alwale, walisizye apiina nupya watuutulwile antu aali afwe. Ni cintu cino cali cicindame sana, u mulimo wakusambilizya, muli vino wasambilizyanga mwali ni visinte vya muli Baibo ivya kwavwa antu ukwiza ikala amanda pee umu mutende nu kuvwana ningo. Nakupya Yesu walanzile na pali vino vyali nu kucitika uku nkoleelo, ivyali nu kulangilila ukuti tukwikala umu manda ampelelekezyo ansi ii.

VINO INSI ILI UMU MANDA YAKUSYALIKIZYA

Yesu walanzile ukuti amanda ampelelekezyo yalamanyikilwa ku vintu viipe, asi mutende nanti kucingililwa! Vintu vino walanzile ukuti i vyali nu kulanga “mpelelekezyo ya nsi,” i nkondo umu nsi, kulizya kwa vyakulya, mpungo, ni vilundumusi viipisye. (Mateo 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Umbwilo 6:3-8) Nupya Yesu walanzile nu kuti: “Pa mulandu wakuti antu yalaifya kuluta, kutemwa mu antu aingi kulacepa.”—Mateo 24:12.

Icumi kwene kutemwa kwacepa mu nzila izingi, nupya aali vino kalemba muze wakwe Baibo walanzile mukulungatika. Pali 2 Timoti 3:1-5, tukawelengapo ukuti “mu manda akusyalikizya,” antu yalaitemwa, atemwisya impiya nupya atemwa kuizanzya. Yalaya acilumba nupya akakaate. Indupwa nazyo zitalaya nu kutemwa, nakupya ana yatalayela akwasi yao. Ya kapepa ya ufi yalavula mu nsi.

Ivintu vii vyonsi vikalangilila ukuti tuli mu manda akusyalikizya. Nupya vikalanga ukuti Uwene Wakwe Leza uli mupiipi. Nakupya Yesu walanzile pa cintu na cuze icakusininkizya ukuti tuli mu manda akusyalikizya, icakuti: “Ni landwe lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi kuya umboni ku antu amu nko zyonsi, alino mpelelekezyo iliiza.”—Mateo 24:14.

Ilandwe lisuma lii likacelula yakacita ya viipe nupya likapeela upalilo kuli yonsi awololoke ukuti amalayo ya vintu visuma yasya yafikiliziwe. Uzye mungatemwa ukumanyilapo ivingi pa mapaalo yaayo? Nga mungatemwa, lolini kunsizi yakwe magazini kwene ii.