Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | UZYE MUKATAIZYA APA WILA UKULU CUZE UNO LEZA WAMUPEELA?

U Mulandu ci Uno Uwila Ukulu Cuze Uno Leza Watupeela Wacindamila?

U Mulandu ci Uno Uwila Ukulu Cuze Uno Leza Watupeela Wacindamila?

I cani cikalenga ukuti uwila uye ucindame kuli mwemwe? Limwi a pa mulandu wa vintu vii 4: (1) wino wamupeela uwila uwo, (2) umulandu uno wamupeelela, (3) vino waipeelisye pakuti amupeele uwila uwo, na (4) ndi cakuti uwila uwo waomvile ivyalondekwanga. Ukwelenganya sana pa vintu vii 4 vino twalandapo kungalenga twataizya sana pa mpolelwa ino Yesu wapiile iyaya ali wila ukulu ukuluta mawila yonsi yano Leza watupeela.

A WENI UWATUPEEZILE UWILA UWO?

Ndi cakuti umuntu umwi uwakwata icifulo cikalamba mu utunguluzi nanti wino twacindika sana watupeela uwila, tukataizya sana nu kucindika uwila uwo. Mawila yamwi tukayacindika sana nanti icakuti aamutengo unono pa mulandu wakuti limwi uwatupiile alupwa witu nanti cuza wino twatemwa sana. Vii i vyacitiike uku wila uno ya Jordan yano itulandapo umu cipande cafumako yapokelile kufuma kuli ya Russell. Uzye cii cakolana uli nu wila uno Leza watupeela kulikuti impolelwa?

Icankolelo, Baibo ikatunena ukuti “Leza watulanzile kutemwa kwakwe pakutuma Mwana wakwe wenga sile muno nsi, pakuti aliwe atupeele umi.” (1 Yoane 4:9) Ukumanya icisinka cii kukalenga twalola ukuti fwandi uwila uu wacindama sana. Kutaya angalingana na Leza. Pa kulanda pa maka yano Leza wakwata, Kalemba umwi uwa masamu walanzile ukuti: ‘Yangala yamanye nu kuti awewe sile wenga ukaamwa Yeova. Wewe uli Leza Wapapelapela umu nsi yonsi.’ (Masamu 83:18) Cumi kwene i syuko sana ukupokelela uwila kufuma kuli Leza wapapelapela.

Cakwe ciili, Leza ali “Tata.” (Ezaya 63:16) U mulandu ci uno twalandila vivyo? U watupeela umi. Nupya, lyonsi akatusakamala wakwe vivi kwene vino isi akasakamala ana yakwe. Leza walanzile pa antu yamwi aliko mpiti wakwe Efulemu ati: “Uzye Efulemu ali mwanane umukundwe? Uzye wii ali mwanane wino natemwa? Pasi pano kwene nkamwiusya lyonsi sile, nkamukalipila. Ali cino lyonsi nkamuluuka mu mwenzo wane nu kumuyela uluse.” (Yelemiya 31:20) Na ndakai kwene Leza acili akauvwa icili conga pali ya kapepa yakwe. Yeova ataaya sile Kaumba wa maka yonsi sile, lelo a Tata witu nupya Acuza witu. Uzye ci citakutulangilila ukuti fwandi uwila onsi uno Yeova watupeela wacindama sana?

 I CANI CINO WATUPEELILE UWILA UWO?

Mawila yamwi nayo yakacindama pa mulandu wakuti aakupeela watatupeela pa mulandu nu kutemwa. Umuntu aakapeela nu mwenzo onsi, asipeela pakuti sile nawe yakamupeeleko vimwi.

Leza watupeezile umwanakwe pa mulandu wakuti watutemilwe. Baibo ikatunena ukut; “Leza watulanzile kutemwa kwakwe pakutuma Mwana wakwe wenga sile muno nsi.” U mulandu ci uno wacitiile vivyo? A ‘pakuti tuye nu umi.’ (1 Yoane 4:9) Uzye vii ali vino Leza walinzile sile ukucita? Awe foo! “Impolelwa ino Yesu wapeezile ikalanga icikuku cakwe Leza.”—Loma 3:24.

Uzye uwila wakwe Leza ukalanga uli “cikuku cakwe”? Baibo ikalanda ukuti: “Lelo Leza watulanga vino watutemwa, pano lino twali tucili yakaifya Klistu watufwilile.” (Loma 5:8) Kutemwa kwa cumi kuno Leza wakwata kwalenzile ukuti aavwe atonte, aatakwata angayazwa, alino na antunze yonsi ya kaifya. Pasi vino tungawezezya nanti ukulipila pali vino watupeela. Uwila uno watupeela ukalangilila ningo vino watutemwa.

CALI ULI PAKUTI TUKWATE UWILA UWO?

Mawila yamwi nayo tukayacindamika sana pano limwi yakalanga vino aakupeela waipeelesya. Ndi cakuti umwi waipeelesya ukutucitila vimwi ivisuma nupya ivicindame sana, tukacindika sana uwila uwo nu kuulola ukuti u wa mutengo.

Leza ‘wapeezile Mwana wakwe wino uwavilwe wenga.’ (Yoane 3:16) Kutaali muze wino wali nu kutupeela ukuluta pa mwanakwe. Pa myaka iingi lino Leza waumbanga ivintu, yaombelanga pamwi na Yesu, nupya Leza ‘wazangilanga cila wanda’ muli Yesu. (Mapinda 8:30) Yesu u Mwana wakwe Leza “mukundwe” nupya “unkolanya wakwe Leza wino atangaloleka.” (Kolose 1:13-15) Icumi kwene Yesu wali sana cuza wakwe Yeova, kuluta na vino tungelenganya.

Nanti ciye vivyo, Leza ‘atakanyizye Mwana wakwe.’ (Loma 8:32) Yeova watupeezile uwila usuma cuze. Kutaya uwila nauze uwaluta uu.

KUOMBELA PA CINTU ICALONDEKWANGA

Mawila yamwi yacindama sana pano yakalenga icalondekwanga iciombelwapo, nanti icintu cico iicipamvya. Namwe kwene munguvwa ningo sana ndi cakuti umwi waipeelesya ukuti amamukalila umulembo uno mutanga mukwanisye ukukala, pakuti apususye umi winu! Uwila uwo mungautemwa sana, Uzye asi vivyo?

“Ndi vino Adamu walesile imfwa kuno tuli swensi, avino Klistu nawe waleta umi kunotuli.” (1 Kolinto 15:22) Pa mulandu wakuti swensi twafuma kuli Adamu ali mulandu uno tukafwila nupya tutanga tuutuke imfwa nanti indwala nanti ukufisama kuli Leza pakuti tutaya ya kaifya. Nupya vino sweswe yantunze, tutanga tuipususye sweineco nanti ukupususya antu yauze. Baibo yalanda ukuti: “Umuntu angaposiwa ukuituula umwenzo wenga. Wene atange alole nanti cimwi icakupeela Leza apa kuitulanya. . . . Consi cino angezya ukulipila citange cikwane.” (Masamu 49:7, 8) Umu cumi tukalondekwa uwakutwavwa pano tutanga tukwanisye ukukala impolelwa, uwila uno Leza watupeezile. Ndi cakuti Leza atulekela ukuti tuilondele impolelwa, nga tutakwata upalilo wa kwikala umi wa pe.

Pa mulandu wakuti Yeova waya nu kutemwa ukukulu cuze, waitemilwe apa kutupeela cino cali nu kupususya umi witu, pakuti muli Yesu amuno swensi tukakwatile umi wa pe. Uzye lyene cali uli pakuti imfwa yakwe Yesu ifikilizye vii? Baibo ikati ‘uwazi wakwe Klistu mwana wakwe ukatuswefya kufuma ku maifyo yonsi.’ Fwandi ukutaila mu wazi wakwe Yesu kwalenga ukuti twelelwe kwi ifyo nu kuya nu umi wa pe. (1 Yoane  1:7; 5:13) Nga lyene imfwa yakwe Yesu, ilacitila vyani yonsi afwa? “Pano ndi vino imfwa iizile kupitila mu muntu wenga, vivyo kwene kuzyukuka kufuma ku afwe kuliza kupitila mu muntu wenga [Yesu].”—1 Kolinto 15:21. *

Kutaya uwila ucindamisye nupya uwapeelwa pa mulandu nu kutemwa ukuluta impolelwa ino Yesu wapeezile. Kusi nanti awenga uwatala watupeelapo ivingalingana na vino Yeova watupeela. Nupya kutatala kwaya uwila uli onsi uwaombela pali vino twalondekwanga, uungaluta pa wila uno Leza watupeela uwatukulula ku maifyo ni mfwa. Fwandi kutaya uwila nanti aumwi ungalingana umutengo ni mpolelwa ino Yesu wapeezile.

 

^ par. 19 Pakuti mumanyilepo na vyuze pa kulonda kwakwe Leza ukwa kutuutulula antu yonsi afwa, mulole icipande 7 mwi buku lyakuti Uzye Baibo Ikatusambilizya Vyani? ilyalembwa na ya Nte Yakwe Yeova nupya lyaya na pa www.jw.org.