Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mukupeela Mwaya Insansa

Mukupeela Mwaya Insansa

“BASI itiyakatuka, nomba umwina China amasyala!” Yaa ali mazwi yano Alexandra uvwile ala ali muli basi, ala papo akulonda ukulamba pa mupaka uwaya pa mpanga ziili izya ku South America. Alexandra wizile afuma kuti alole ivyacitikanga lyene wizile alola umwina China ala akucululuka pa kulanda ululimi lwa Cispanish lino yakumuzya kuli ya kapokola akazanwa pa mupaka wa mpanga. Alexandra wamanyileko panono ululimi lwa Cichinese pano walongananga umu cilongano muno yakaomvyanga Cichinese fwandi waipeelisye ukuti angasenwila muntu wiya ivikulandwa.

Umonsi wi walanzile ukuti wali umwikazi wa kuku kwene nomba yamwiyile ivitupa nu lupiya. Pa kutandika kapokola atazumile vino umonsi wiya walandanga nupya watunginye na Alexandra ukuti limwi nawe kwene wakazyanga antu. Lyene apacisila wasusile uvwa vino umuntu wi walondolwile, lelo icaulanda icakuti wali nu kulipila pano atakweti citupa. Nomba vino yamwiyile lupiya lonsi, Alexandra waipeelisye ukumwazimako 20 dola, impiya zya ku America. Umonsi wii wataizye sana pali vino mama wii wacisile icakuti walavile nu kuti amamwikilapo naluze kulunda pali 20 dola. Nomba Alexandra wakanyile ukuti amulundilepo pali luno wa mwaziime; wali ni nsansa cuze pano wamanyile ukuti cino wacisile icali ca mpomvu. Apa cisila wizile amupeela nu lupapulo ulukalanda pali Baibo nu kukomelezya umonsi wiya ukuti aasambilila Baibo na ya Nte.

Cikatuzanzya ukulola vino tukalanga ukapekape kuli yano tusyapepa nayo, nupya ukwaula kutwisika, avino na antu amu mipeele yonsi yakacita, na antu kwene atakwata na kuno yakapepa, nayo kwene yakacita icili cimwi. Uzye nga cali amwemwe ndi mwakwanisye ukucita cili cimwi? Iuzyo lilyo ilicindame sana pano Yesu walanzile ati: “Mukupeela mwaya upolelelo ukulu cuze kuluta mukupokelela!” (Milimo 20:35) Nupya yaa amazwi asuma wakwe cimwi pano na aakalondelezya malyasi yazana ukuti ukupeela ali cintu cisuma. Lekini tulole cino twalandila vivyo.

“MUNTU WINO AKAPEELA NI NSANSA”

Antu yazana ukuti ukupeela alino ni nsansa vikapitila pamwi. Mutumwa Paulo walemvile ati, “Leza watemwa muntu wino akapela ni nsansa.” Walandanga pa Aina Klistu yano yapeelanga uwila ku antu ukuyazwa uku ntazi zino yakweti. (2 Kolinto 8:4; 9:7) Paulo atalandanga ukuti yapeelanga pa mulandu wakuti yali ni nsansa. Fwandi tungati, yayanga ni nsansa pano yapeelanga.

Icacumi sana, asambilila yakalanda ukuti, kupeela “kukalenga muntu kulaelenganya ningo icakuti lyonsi angaaya ni nsansa, nupya angatailwa, alino angaya cuza wa yantu yauze.” Na yauze asambilila yazana ukuti “ukupeelako yauze lupiya kukalenga aakupeela yaya  ni nsansa sana ukucila ndi aliyo yaomvya.”

Uzye namwe mukayuvwa ukuti pasi vino mungacita pa mulandu ni ntazi zimwi? Icisinka icakuti umuntu wensi angaya ni nsansa izyaya ‘mukupeela.’ Ndi cakuti mukupeela nu mwenzo onsi, ala cili sile ningo, asi mulandu uwila uwo ukulu nanti unono. Nte Wakwe Yeova umwi, watumile mesiji kuli yano yakalemba magazini kwene ii ala muli nu wila, walemvile ati: “Imyaka yonsi ii ntakweti isyuko lya kuti ningapeelako uwila lelo akanono sile akano nkapeela pa Ng’anda ya Wene.” Nupya wakonkinyepo ukuti: “Yeova Leza, wampeela kuluta na kano napeezileko. . . . Nkutaizya sana pali vino mwalenga cangupale na kuli nene ukupeelako uwila uu, ala cikandetela uluzango.”

Ukuya kwene asi sile lupiya luno tungapeela. Kwaya inzila zingi zino tungapeelelamo uwila.

UMI UKAZIPILAKO NDI TULI NA UKAPEKAPE

Kupeela kungamwazwa alino nu kwazwako yauze

Baibo ikati: “Umuntu wa luse akazana ivisuma, lelo umuntu umunkalwe akayonona umwisikulu.” (Mapinda 11:17) Antu yano yaya ni cikuuku, yaya na ukapekape, yakaipelesya kuomvya insita yao, amaka, ukusakamala yauze alino ni vintu vyuze. Ukucita vii kukayavwa sana, nupya yazana nu kuti ukupeela kwa musango uu ku kayavwa nu mu umi kwene.

Asambilila sana yazana ukuti antu yonsi yano yakaipelesya ukwazwa yauze, yasiwaikwa sana nupya yasiya sana na masakamika. Fwandi yene yakaipakizya umi. Ukupeela nu mwenzo onsi, kuka-avwa yaayo akalwalilila ku ndwala izikalema ku wongo nu mu mongololo nanti akwata kaziizi kano yakaati HIV. Nupya cazanwa nu kuti yano yata ukukoleka uwengwa ndi yakwavwako yauze cikayavwa ukukana sakamikwa sana napya umi ukaziipilako.

Umulandu uno caela vii, pano “ukuvwila yauze uluse ni cikuuku, kukayavwa ukukanaya na melenganyo aipe.” Ukapekape, ungacefyanyako masakamika na BP. Nakupya antu akuti yafwilwa ya wao, ndi yakwazwako yauze cikayavwa ukuti yataya sana na masakamika.

Icumi kwene, ukupeela kungamwavwa cuze.

KUPEELANA KWACINDAMA

Yesu wanenyile alondezi yakwe ukuti: “Pelini, namwe mulapelwa. Mulapelwa cilingilo cisuma cisindilwe, cakuti musakatile. Pano cilingilo cino mukalingila auzo, acino namwe Leza alamulingila.” (Luka 6:38) Ndi cakuti mukupeela, antu yakatemwa sana ukupokelela uwila winu ni nsansa nupya nayo kwene yakaaya ya kapekape. Ukapekape ukalenga antu ukuvwana nupya yakaya ya cuza.

Kupeela kukalenga twauvwana ningo na yauze alino nu kuya ya cuza yasuma

Yamwi akasambilila sana pali ucuza uukaya pa yantu, yalanzile yati, “antu akatwalilila ukulanga ukutemwa ku yauze, yakalenga antu yaayakolanya.” Alino, “ukuwelenga sile pa malyasi akulanda pa cikuuku, kuka-avwa antu kuya sana na ukapekape.” Lelo, yalanzile nu kuti: “Umuntu sile wenga angavwa antu aingi sana, yamwi yano atamanya nu kumanya.” Mu nzila yuze tungati, kulanga ukapekape mu tuntu sile nanti utunono, kungavwa antu apusane-pusane ku ncende ino akaikalako. Uzye mutanga mutemwe ukwikala umu ncende iyo? Icisinka icakuti mungaipakizya  ndi cakuti antu aingi sana yasambilila ukupeelako yauze.

Tukasininkizya vii kuli vino vyacitike uku Florida, U.S.A. Ya Nte Yakwe Yeova yaipeelisye ukuya umukwazwilizya ukwacitike uzanzo lino kwali icimuza icikalamba icononyile sana ivintu. Lino yalolelanga ukuti yayaletele ivya kuomvya pa kuzifya ing’anda imwi, yaaweni ulupango lwa mwina mupalamano ala lwatilupona, nupya yaipeelisye ukumuzifizya. Lino papisile insita umwina mupalamano wi walemvile kalata ya kutaizya uku maofesi yakalamba a Nte Zyakwe Yeova muno walondolwile ukuti “indi nu luzango cuze. Ntatala nalolapo antu ya musango uu asuma cuze wakwe yaa.” Ukutaizya pali vino yamucitiile kwalenzile ukuti atume nu musangulo wakwazwilizya umulimo witu uwa munsi yonsi.

MWAKOLANYA KAPEKAPE MUKALAMBA

Ya sayansi yalondelezya nu kuzana ukuti “ukapekape wacindama sana nupya ukalenga antu ya-azwana.” Nupya asambilila yalanzile na pa yana ukuti, “yakasambilila kupeela na lino yatali yatandike ukuvwanga.” U mulandu ci? Baibo ikaasuka iuzyo lii lino ikalanda ukuti antu yonsi yaumvilwe “mu cata cakwe Leza,” kulikuti yakalanga imiyele isuma ino Leza wakwata.—Utandiko 1:27.

Pa miyele isuma ino Yeova, Leza Kaumba witu wakwata, paya na ukapekape. Watupeela umi na vyonsi visuma vino tukaipakizya nupya ivikatuletela uluzango. (Milimo 14:17; 17:26-28) Ndi cakuti tukusambilila Baibo tukamanyilako Tata witu wa kwi yulu na vino akalonda ukutucitila. Baibo ikalanda na vino Leza alatucitila uku nkolelo pakuti tukaye ni nsansa. * (1 Yoane 4:9, 10) Pa mulandu wakuti Yeova ali kapekape mukalamba nupya mwaumbwa umu cata cakwe, citanga cimuzungusye ukuti nga mu kupeela—ndi vino wene akacita, mulaya ni nsansa nupya alamipolelela—Ayebulai 13:16.

Uzye mukwiusya Alexandra, uwatalandwapo apa tandikiile cipande kwene cii? Uzye ilyasi lyakwe lyafisile kwi? Nanti cakuti umwi wino yakwezile nawe umu basi walolanga kwati Alexandra ononyile sile ulupiya pa kupeela umonsi wiya, umonsi wiya watumiile umuze umu musumba pano basi yaile umu kwimika, nupya wizile alipila ulupiya luno wakongwile kuli Alexandra 20 dola. Lyene umonsi wiya wataizye pali vino Alexandra wamucitiile nupya watandike ukusambilila Baibo. Pa cisila ca myezi itatu, Alexandra watemilwe sana ukulolana nu muntu wiya uku ukongano wa citungu uwali umu lulimi lwa Cichinese uku Peru. Pa kulangizya ukutaizya pali vino Alexandra wamucitiile, umonsi wiya wasenzile Alexandra na uze yano izile nayo, uku cikuulwa cakwe ica kuliilamo nu kuya yapeela ivyakulya.

Ukapekape alino nu kwazwa yauze muli vino yakulondekwa kukaleeta uluzango sana. Fwandi ndi cakuti tukucita vivyo tungazwa yauze ukumanya Yeova Leza, wino ali Ntulo yakupeela konsi kufumaluke! (Yakobo 1:17) Uzye mukaipakizya ukupeelako yauze?

^ par. 21 Pakuti mumanyilepo na vyuze, lolini ibuku lyakuti Uzye Baibo Ikatusambilizya Vyani? Lyapangwa na ya Nte Yakwe Yeova nupya lyaya na pa Intaneti ya www.jw.org. Mulole pakuti MPAPULO > MABUKU..