Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | U MULANDU CI UNO MULINZILE UKUWELENGELA BAIBO?

Uzye Baibo Ingangavwa Uli?

Uzye Baibo Ingangavwa Uli?

Baibo itaya wa mabuku yauze. Pano mwaya mano afuma kuli Kaumba witu. (2 Timoti 3:16) Ingalenga tuye ni miyele isuma sana. Baibo kwene, yalanda ukuti: ‘Izwi Lyakwe Leza ilya umi nupya likaomba.’ (Ayebulai 4:12) Baibo ikatutungulula cila wanda alino nu kutwavwa kumanya Leza na malayo yakwe.—1 Timoti 4:8; Yakobo 4:8.

Baibo ingamwavwa na ndakai. Baibo ingamwazwa umu umi winu. Ingamupanda amano pali vii apisika.

Atwalane yamwi acance aakaikala uku Asia yataizye pa mano asuma aaya muli Baibo. Wakwe vino cikaya uku yatwalane aingi, aacance yaa cayatalilanga ukumanya vino cila muntu angacita pakuti yauvwana ningo. Nomba yatandike ukuomvya vino yawelenganga muli Baibo. I cani cacitike? Iya, Vicent, watiile: “Vino nawelenganga muli Baibo vyangazwile ukumanya vino ningamala intazi zya mu cupo mu nzila isuma. Kuomvya vino Baibo ikalanda kwatwazwa ukuya ni nsansa umu cupo citu.” Umuci nawe (Annalou), wazumilizye nu kulanda ati: “Ukuwelenga pali vino yamwi alembwa muli Baibo yacisile kwatwazwa sana. Ndakai naya ni nsansa mu cupo nupya twakwata mauyo umu cupo citu.”

Baibo ingamwazwa ukumanya Leza. Vicent walanzile navyuze, watiile: “Ukuwelenga Baibo kukangavwa ukupalama sana kuli Yeova ukucila vino cali mpiti.” Vino Vicent walanzile vyacindama sana, pano Baibo ingamwazwa ukumanya sana vino Leza waya. Kucita vivyo kutalamwazwa sile ukuzifya umi winu lelo kulalenga mumanye sana Leza nu kuya cuza wakwe. Nupya mulamanya nu kuti walanda na pa visuma ivyasya vicitike likwene, pa nsita lino mulaipakizya “umi wape uwa cumi.” (1 Timoti 6:19) Kutaya ibuku lyuze ilyalanda pa vintu vii.

Ndi cakuti mwatandika ukuwelenga Baibo nu kuomvya vino mukuwelenga, namwe kwene ilamwazwa umu umi winu nupya mulamanya na vino Leza waya. Nomba lino mukuwelenga Baibo mulaakwata mauzyo aingi. Ndi caya vivyo, mwaiusya ivyacitikile cilolo umwi umwina Etiopia uwaliko imyaka 2,000 iyatipita. Wakweti mauzyo aingi sana pali Baibo. Lino yamuzizye ndi cakuti uvwanga vino wawelenganga, watiile: “Uzye ningamanya uli, suka umwi wandondolwela?” * Lyene wazumile ukuti Filipi umusambi wakwe Yesu uwaliko mpiti uwamanyile sana ukusambilizya, amwazwe. (Milimo 8:30, 31, 34) Namwe kwene ndi cakuti mukulonda ukumanyilapo na vyuze pali Baibo, muce mulembe muli fomu iyaya pa intaneti pa www.jw.org nanti mukalembele kuli adelesi yonga pali yano yali muli magazini ii. Nanti limwi mungalanda na ya Nte Yakwe Yeova akaikala kuuko kwene ku mwinu nanti mukaye apa Ng’anda ya Wene iyayela kuno mwikala. U mulandu ci uno mutange mutandike ukuwelenga Baibo nu kuleka ukuti iliyo yamutungulula?

Nga mukutwisika ndi cakuti mungataila Baibo, tambini kavidyo kakuti Uzye Tungasininkizya Uli Ukuti Vino Baibo Ikalanda I Vya Cumi? Mungakazana ndi mwacita sikani ka kodi nanti muye pa jw.org lyene muye apakuti MPAPULO > MAVIDYO > BAIBO

^ par. 8 Pakuti mumanyilepo na vyuze pali vino Baibo ikapanda mano, lolini webusaiti itu iya jw.org. mulole apakuti MPAPULO.

^ par. 11 Lolini ni cipande icili umu Lupungu luu icikuti “Uzye U Kukana Uvwikisya Sile Ukwalenga?