Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 

U Mulandu ci Uno Antu Yakapepela?

U Mulandu ci Uno Antu Yakapepela?

Samuel, * uwa ku Kenya walanzile ukuti, “Natemilwe sana ivyangalo, nupya napepelanganapo pakuti ncimvye yampele icilambu. Nomba vitaombanga.”

Teresa, uwa ku Philippines nawe walanzile ukuti, “Pa sukulu, twapepanga sile mapepo akusungila yano yatusambilizye.”

Magdalene, uwa ku Ghana, nawe walanzile ati: “Lyonsi lino nakwata intazi nkapepa. Nupya nkapepa kuli Leza ukuti anjelele amaifyo nu kuti inje Umwina Klistu musuma.”

Amazwi yano Samuel, Teresa na Magdalene yalanzile, yakalangilila sile ukuti antu yakapepela pa vintu ivipusane-pusane, yamwi yakapepa mapepo amucinzi yamwi yene foo. Yamwi yakapepa nu mwenzo onsi; yauze yene yakapepa sile cipepe-pepe. Antu yamwi yakapepa ukuti yace yaombe ningo pa masindano, yamwi nayo yakapepela aaya umu tumaumba twao utwavyangalo, yauze nayo yakapepa ukuti Leza aayatungulula umu lupwa lwao, alino yauze yene yakapepela sile pa vintu vyuze; fwandi cii cikalanga sile apaswe ukuti antu aingi cuze yakalondesya ukupepa. Alino amalyasi yakalangilila ukuti nanti sile antu kwene aakuti yasiiya nu ku ceici, kupepa kwene yakapepa lyonsi.

Uzye namwe mukapepa? Ndi cakuti mukapepa, i vyani vino mukapepelapo? Nomba nga mukapepa nanti foo, limwi mungelenganya muti: ‘Uzye ukupepa kwakwata incito? Uzye kwaya akauvwa mapepo?’ Kalemba wa malyasi umwi walanzile pali vino akaelenganya ndi cakuti kwaya akauvwa amapepo, watiile, “Ipepo likatwavwa sile ukuteeka umwenzo.” Vikwene aali vino na ya dokota yamwi yakaelenganya. Uzye i cacumi ukuti antu yakapepa sile pakuti yacimvye uwavya uno yakweti?

Nomba, Baibo yene asi ali vino yalanda apipepo, yalanda ukuti, kwaya akauvwa mapepo ndi cakuti twamulenga nu kupepa ukulingana na vino akalonda. Uzye mungazumila ukuti i cacumi? Lekini tusininkizye.

^ par. 3 Amazina yamwi atiyaomviwa, asi yako yao akulandwapo.