Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 

Uzye Kwaya Akauvwa Amapepo?

Uzye Kwaya Akauvwa Amapepo?

Antu yamwi yakaelenga ukuti ngu kupepa ala ukusumba sile insita, paasi akauvwa ipepo. Yauze nayo yakaezya ukupepa nomba yakalola kwati amapepo yao yasiyasukwa. Wanda umwi, umuntu uwazumila ukuti kutaaya Leza, welenganyanga pali vino Leza angaya, nupya wapefile ati: “Njasukeko sile nanti a panono.” Nomba walanzile ati Leza “wali sile mya.”

Lelo, Baibo ikatunena ukuti Leza akuno waya nupya aaliwe akauvwa mapepo. Ukufuma na mpiti, Baibo yalanda ukuti: “Leza waya nu luse. Wene alamutuula ndi mwamwama.” (Ezaya 30:19) Nupya yalanda nu kuti: “Ipepo lya antu asuma likamuzanzya.”—Mapinda 15:8.

Yesu wapefile kuli Isi, nupya “wamuvwile.”—Ayebulai 5:7

Baibo yalanda apa yantu yano Leza uvwile amapepo yao. Ilembelo limwi likaati, Yesu wapefile nu ‘kulenga Leza ni zwi likulu, wino uwali na maka akumutuula’ nupya “wamuvwile.” (Ayebulai 5:7) Amapepo na yauze yano Leza uvwile, yakazanwa pali Danieli 9:21 na pali 2 Milandu 7:1.

Uzye lyene u mulandu ci uno antu yamwi yakaelenganyizizya ukuti amapepo yao yasiyasukwa? Pakuti ipepo litu lyasukwe, tufwile sile ukupepa kuli Yeova, * Leza uwalembwa muli Baibo, asi kuli leza muuze nanti uku mipasi ya vikolwe. Nupya Leza akalonda twapepa “kulingana nu kulonda kwakwe.” Leza kwene watunena ukuti ndi tukupepa ukulingana na vino akalonda, “akatuvwa.” (1 Yoane 5:14) Fwandi, ndi tukulonda ukuti Leza auvwa amapepo itu, tulinzile ukumanya Leza wino walembwa muli Baibo alino nu kumanya ukulonda kwakwe.

Antu aingi yazumila ukuti Leza akauvwa amapepo nupya aka-asuka nanti cakuti umuntu asiya uku mapepo. Isaac, uwa ku Kenya, walanzile ati: “Lino napefile kuli Leza ukuti angavwe ukuvwikisya vino nkuwelenga muli Baibo, patalengile, umwi wantandalile nu kungavwa vino ningacita pakuti nauvwikisya vino nkuwelenga.” Na muze a Hilda uwa ku Philippines uwalondesyanga ukuta ukupeepa fwaka. Wezizye sana vino angacita lelo wafizilwe, lelo iya wamunenyile ati: “Uzye utanga upepe kuli Leza pakuti akwazwe?” Lino wacisile vino iya wamunenyile, Hilda walanzile ati: “Nazungwike vino Leza wangavwile. Caali kwati naponzya insuna yakupeepa fwaka. Nupya vikwene aali vino natiile ukupeepa fwaka.”

Uzye ale namwe mwakwata ivikamusakamika vino mungapepelapo ukulingana nu kulonda kwakwe Leza pakuti amwazwe?

^ par. 6 Yeova i zina lyakwe Leza ilyalembwa muli Baibo.