Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | VINO MUNGACITA NDI MWASAKAMALA

Kusakamala pa Mulandu nu Lupwa

Kusakamala pa Mulandu nu Lupwa

Ya Janet yalanzile yati: “Lino yatata yafwile, ya wane yanenyile ukuti iyalonda mama muze. Patalengiile yalonzile ivyakuzwala vyonsi nu kupita iyapita ukwaula na kuti yandaye, avino nasiile na ana yaili.” Lyene ya Janet yatandike ukuomba incito, lelo impiya zino yafolanga zyali izinono icakuti yafilwanga nu kusunga ana yao. Nupya kwali intazi nazyuze zino yakwatanga. Yalanzile yati: “Intazi iipisye ino naali nayo, u kusakamala sana pali vino naali nu kucita pakuti nasunga ana. Natandike ukwelenganya ukuti limwi ntasunganga ningo ana yane ndi vino avyazi yauze yakasunga ana yao. Nupya nanti a pa nsita kwene ii, nkasakamala pali vino antu yakaelenganya pali nene na pa yana yane, nkati limwi yakaelenganya ukuti ntasumvileko amano uku cupo cane.”

Ya Janet

Ipepo lyalenga ukuti ya Janet yate ukusakamala nupya ucuza wao na Yeova wakomelako. Yalanzile yati: “Usiku alino nkasakamala sana, pano lyene kusiya wakuti tungalanda nawe. Lelo ukupepa alino nu kuwelenga Baibo u kukangavwa ukulaala utulo. Ilembelo lino natemwa sana ukuwelenga a Filipi 4:6, 7, apakaati: ‘Mutasakamikwa pa cintu cili consi, lelo pepini pa mulandu wa vintu vyonsi, mule mukulenga Leza nu kutaizya mu myenzo. . . . Leza alamupeela umutende uno kusi umuntu nanti awenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu ulatungulula umi winu ni myelenganyizizye inu.’ Nkapepa lyonsi usiku, nupya Yeova akaangavwa.”

Amazwi yano Yesu walanzile apipepo, umwi Lyasi Lya pa Mwamba, yakatukomelezya sana lino tukusakamala. Walanzile ati: “So wene wamanya vino mukulonda lino mutali mumulenge.” (Mateo 6:8) Fwandi tufwile ukumulenga. Ndi tukupepa alino ‘tungapalama kuli Leza.’ Uzye i cani icilacitika? Nawe ‘alapalama’ kuli sweswe.—Yakobo 4:8.

Kwene ipepo lisitwavwa sile lino tuli na masakamika, lelo likatwavwa nu mu vintu ivingi sana. Yeova  wino “akauvwa amapepo,” aka-azwa yonsi aakamulenga muli ucisinka. (Masamu 65:2) Fwandi aali mulandu kwene uno Yesu wasambilizye alondezi yakwe ati, “yalinzile ukupepa insita zyonsi kwaula ukunenuka.” (Luka 18:1) Acino tulinzile ukupepa lyonsi kuli Leza pakuti aatwavwa nu kututungulula, nu kutaila ukuti alatulambula pa utailo witu. Tutafwile ukutwisika ukuti Leza angatwavwa. Nga ‘tukupepa insita zyonsi’ alino tungalanga ukuti twaya nu utailo ukome.—1 Tesalonika 5:17.

VINO CIKAPILIULA UKUYA NU UTAILO WA CUMI

Uzye ukuya nu utailo wa cumi cikapiliula cani? Ukuya nu utailo cikapiliula ‘ukumanya’ vino Leza waya. (Yoane 17:3) Ndi tukuwelenga Baibo alino tungamanya ningo Leza. Tukasambilila muli Baibo ukuti, Leza akatulola nupya akalonda ukutwavwa. Nomba, ukuya nu utailo wa cumi kwaluta pa kumanya sile Leza. Cikapiliula ukuya na ucuza ukome na aliwe. Ucuza witu na Leza wapusana na ucuza uno tukapanga na antu yanji. Fwandi utailo witu “ungaakulilako” cila nsita ndi cakuti tukutwalilila ukusambilila ivingi pali aaliwe, lino tukucita “ivintu vikamuzanzya,” na lino tukulola vino akutwavwa. (2 Kolinto 10:15; Yoane 8:29) Utailo wa musango uu, u wavwile ya Janet ukuti yatasakamala sana.

Ya Janet yalanzile yati: “Icangavwile sana ukuya nu utailo ukome, u kulola vino Yeova wansakamalanga. Insita izingi twayanga ni intazi iziipisye zino twalolanga kwati tutanga tukwanisye ukuzicimvya. Lelo ukupepa lyonsi kuli Yeova, kwalenzile ukuti aatwavwa ukucimvya intazi zizyo. Lyonsi ndi nataizya kuli Yeova, cikangavwa ukwiusya pa visuma vino wancitila. Yeova akatwavwa sana, apa nsita ino tukulondekwa uwazwilizyo. Nupya Yeova wampeela ya cuza acumi, aonsi na anaci aantemwa wakwe cimwi. Yakangavwa lyonsi nupya na ana yane yakakolanya imiyele yao isuma.” *

“Lyene namanya umulandu uno Yeova walandila amazwi aaya pali Malaki 2:16 aakuti: ‘Napata ukutaana.’ Kukaya ukuvwa uyi sana ndi cakuti uwako wakupondokela kwaula umulandu. Nanti ipapita imyaka iingi kufuma pano yawane yansiila, nkazukilwa nupya nkailola kwati nene uwasile-sile. Ndi cakuti nuvwa vii, nkaezya ukwazwako anji pa ntazi zino yakweti, nupya ukucita vii kukankomelezya.” Ukulondela ivyalembwa muli Baibo, ivikalanda apa kukanaitalusya uku antu yauze, kwavwa ya Janet ukucefyako amasakamika. *—Mapinda 18:1.

Leza “ali wino akasunga ana asyale, nu kuvwangila yamukamfwilwa.”—Masamu 68:5

Nupya ya Janet yalanzile yati: “Icikankomelezya sana, u kumanya ukuti Leza aali wino ‘akasunga ana asyale, nu kuvwangila yamukamfwilwa.’ Atalatala atutazyele wakwe vino ya wane yaacisile.” (Masamu 68:5) Ya Janet yamanya ukuti Leza aasi aliwe akalenga iviipe vyatucitikila. Lelo akapeela “mano” na ‘amaka aataikulila’ yano yakatwazwa pakuti tutasakamala sana.—Yakobo 1:5, 13; 2 Kolinto 4:7, Cimambwe New Testament.

Nomba tungacita uli ndi tukusakamala pa mulandu wa uzanzo?

^ par. 9 Lolini 1 Kolinto 10:13; Ayebulai 4:16.

^ par. 10 Ivyeo na vyuze pali vino mungacita apakuti mutasakamala sana, mungavizana pa www.jw.org. muli Loleni! wakwe Julai 2015 iya Ciyemba iikalanda pali vino mungacita ndi cakuti mukasakamikwa sana apa umi winu.