Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | VINO MUNGACITA NDI MWASAKAMALA

Masakamika Yaaya Mpanga Yonsi!

Masakamika Yaaya Mpanga Yonsi!

“Lino naile uku kukala ivyakulya nazanyile sile mabisiketi yatupu, nayo ala iyakwela umutengo cuze! Lyene uwanda uwalondelilepo umu masitolo mutaali nanti kamwi.”—Ya Paul, Zimbabwe.

“Wanda umwi ya wane yapisile ukwaula nu kundaya, lyene nasyazile na ana. Ntamanyile vino naali nu kucita pakuti inzizimizye. Nupya ntamanyile na vino naali nu kusunga ana.—Janet, United States.

“Lino alamu aakacelula ndi kwasya kuye uzanzo yaalila, nkasimula zuwa-zuwa umu kufisama. Pakapita sana insita pakuti inte ukuvwa intete.”—Alona, ku Israel.

Ndakai kwaya sana amasakamika pano tukaikala umu “tusita tutale” sana. (2 Timoti 3:1) Antu aingi yakasakamala pa mulandu nu kuulizya impiya, kusila kwa vyupo, inkondo, indwala izikakoma, alino na mazanzo apusane-pusane. Napya yakasakamala pa umi wao, yakati: ‘Uzye ale nani kwene ningaca ndwale kansa?’ ‘Uzye aizikulu yane yalakulila umu mpanga kwene ii?’

Kwene, amasakamika yamwi yaaya sile ningo. Insita zimwi tukasakamala pali vino tulalemba masindano, ndi tulapaasa, nanti sile alino yakutuuzya amauzyo pakuti twingile incito. Nupya tukasakamala pali vino tungaicingilila uku mazanzo. Nomba ukusakamikwa sana, kungatuletelela. Ilyasi limwi lyalanzile ukuti antu ukucila pali 68,000 yaasimika ukuti, nanti sile amasakamika aakuloleka kwati anono, yakaakoma antu. Fwandi aali mulandu kwene uno Yesu walandiile ukuti: “Uzye aweni uwamuno muli, pa kusakamikwa kwakwe, angalundako uwanda ku umi wakwe?” I cacumi, ukusakamala kutanga kutantalizye umi wa muntu. Ali cino Yesu walandile nu kuti: “Mutasakamala.” (Mateo 6:25, 27) Nga fwandi tungacita uli pakuti tutasakamala?

Pakuti tutasakamala tufwile ukuya acenjele nu kutaila sana Leza, alino nu kwelenganya sana pali vino Leza alazifya ivintu uku nkoleelo. Nanti icakuti ndakai tusikusakamikwa sana, limwi uku nkoleelo tungaca twasakamikwa. Fwandi lekini tulole vino ukulondela ivintu vii, kwavwile ya Paul, ya Janet, na ya Alona ukukana sakamala sana.