Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | VINO MUNGACITA NDI MWASAKAMALA

Kusakamala pa Mulandu nu Uzanzo

Kusakamala pa Mulandu nu Uzanzo

Ya Alona yalanzile iyati: “Ndi cakuti nuvwa alamu aakacelula ndi kwasya kuye uzanzo, umwenzo ukatandika ukukulukunta nupya nkasimula umu kufisama umu cikuulwa ca kutuukilamo. Nomba nanti cakuti indi umu cikuulwa kwene cico nkauvwa intete. Panzi peene caacila. Insita imwi lino alamu yalizile ala inkupita umu museo, natandike ukulila cakuti napisizye nu mwenzo ukwaula ukupeema. Papisile insita ikulu pakuti inte ukulila.”

Ya Alona

Inkondo ali uzanzo uwipisya sana. Ukulwala nanti ukufwilwa cuza winu kungalenga mwasakamikwa sana. Yauze nayo, yakasakamala sana pa vintu ivilacitika uku nkoleelo. Yakasakamala yati, ‘uzye ana itu, yalatwalilila ukwikala umu nsi kwene ii, umwaya inkondo, upondo, muno ivintu vyononeka cuze?’ Uzye tungacita uli pakuti tutasakamala sana?

Baibo ikatunena ukuti: “Uwamano ndi walola ingofyo, akafisama.” (Mapinda 27:12) Wakwe viivi kwene vino tukalondekwa ukucingilila umi witu, avino tulinzile ukucingilila amelenganyo itu. Ukutamba ivintu viipe nu kukutika amalyasi aakalanda apa mazanzo aakacitika umu nsi, kungalenga twasakamala sana. Ndi tusikutamba ivintu vivyo, cisipiliula ukuti tutakusumba amano uku vintu ivikacitika umu nsi. Leza atatuumvile ukuti twaelenganya apa vintu viipe. Lelo tufwile ukwelenganya pa ‘vintu visuma  ivya cumi, visanguluke, viyembe, nga ni vya kucindikwa.’ Ndi tukucita vivyo, “alino Leza wino akatupeela umutende” alaya naswe.—Filipi 4:8, 9.

UMULANDU UNO IPEPO LYACINDAMILA

Ukuya nu utailo wa cumi kulatwavwa ukucimvya intazi. Baibo ikatunena ukuti, “pempulini pakuti muye na maka akupepa.” (1 Petulo 4:7) Tulinzile ukupepa kuli Yeova ukuti aatupeela amano na maka akucimvya intazi, nupya tufwile ukutaila ukuti, “akatuvwa . . . nupya twamanya ukuti wene akatupeela vyonsi vino tukamulenga.”—1 Yoane 5:15.

Ya Alona na ya iya, ya Avi

Baibo ikalondolola Satana ukuti, a “kateeka wa nsi ii” nupya ikaati “insi yonsi ili pisika lya utesi wa mwipe.” (Yoane 12:31; 1 Yoane 5:19) Yesu wasininkizye ukuti Satana akuno waya, aali cino watusambilizye ukuti twapepa, tukuti: “Ututuule ku mwipe wilya.” (Mateo 6:13) Ya Alona yalanzie yati: “Lyonsi lino alamu yaalila, napepanga kuli Yeova ukuti angavwe, pakuti ntauvwa intete. Nupya yawane nayo yantumilanga foni pakuti tupepele capamwi. Icumi kwene ipepo likaangavwa.” Caya kwati avino Baibo yalanda ukuti: “Wene waya umupipi na yonsi akakuuta kunoli, yonsi akakuuta kunoli umusi mwisyente.”—Masamu 145:18.

VINO TWATAILA UKUTI VILACITIKA UKU NKOLEELO

Umu Lyasi Lya pa Mwamba, Yesu wasambilizye asambi yakwe ivyakupepa. Watiile mwapepa mukuti: “Uwene wako wize.” (Mateo 6:10) Uwene Wakwe Leza ulafumyapo vyonsi ivikalenga ukuti twasakamala. Leza alaomvya Yesu aka-amwa “cilolo wa mutende,” uku kulesya “inkondo pano nsi yonsi.” (Ezaya 9:6, NW; Masamu 46:9) “Aliwe alaputula imilandu pakasi ka antu amu nko izingi,  . . Antu yayo yalasula malupanga yao kuti yaye amase.  . . Antu amu nko zivule yatalatala yalwe inkondo, nanti ukuiteyanya ku kulwa ulwi nupya. . . . Kusi nanti umwi alayoofya.” (Mika 4:3, 4) Lyene antu “yalakuula amang’anda ya kwikala mwenemo, yalaalima ni vyalo vya matingi nu kulya iviseekwa vya mwenemo.” (Ezaya 65:21) Nupya ‘kutalaya nanti wenga alailizyanya apakulwala.’—Ezaya 33:24.

Nanti icakuti kwaya amasunde akulondela apa kuicingilila uku uzanzo, asi lyonsi lino tungaicingilila pano iviipe vikacitika ukwaula kwenekela. (Kasambilizya 9:11) Wakwe viivi kwene vino caali mpiti, na ndakai kwene inkondo ni ndwala, vikakoma na antu kwene akacita ivisuma. Uzye i vyani ivilacitika uku yantu aakafwa pa mulandu ni ntazi kwene zii?

Antu imintapendwa aafwa, Leza alayatuutulula. Ndakai Leza akayalola kwati yaalala utulo, kulikuti akayiusya, yalatuutuluka apa wanda uno ‘yonsi ali mu malindi yalafumamo’ (Yoane 5:28, 29) Baibo ikalanda apa kutuutuluka ukuti: “Twakwata upalilo uu uno ukoline wa nanga pa kutungilila umi witu. Wene wasungwa ningo nupya uwa cumi.” (Ayebulai 6:19) Nupya Leza “wapeela icisininkizyo pali wensi pa kuzyukula [Yesu] ukufuma ku afwe.”—Milimo 17:31.

Na ndakai kwene na antu kwene aakacita ivikazanzya Leza, yakasakamala. Ya Paul, ya Janet, na ya Alona yano itulandapo, yaatile ukusakamala sana pa mulandu wakuti yapepanga kuli Leza, nupya yelenganyanga sana pa visuma vino Baibo yalaya ukuti vilacitika uku nkoleelo. Wakwe viivi kwene vino Yeova wayavwile, namwe kwene Leza alaleka “muzange muye nu mutende cuze ukupitila umu utailo winu munoli.”—Milimo 17:31.