Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mwaipekanya Likwene Vino Mulaikala Umu Nsi Ipya

Mwaipekanya Likwene Vino Mulaikala Umu Nsi Ipya

“Uwayanena kuti yacita visuma, . . . kuti lyene yakapeelwe umi wa pe uwa cumi.”—1 TIM. 6:18, 19.

INYIMBO: 4, 40

1, 2. (a) Uzye i vintu ci vino mukalondesya mukalole vikucitika umu Paladaise? (Lolini icikope cakutandikilako.) (b) I vyani vino Leza alacitila antu umu nsi ipya?

‘UMI WA CUMI.’ Swe ingi, amazwi yaa yakatwiusya utailo uno twaya nao uwa kwiza ikala umu Paladaise pano nsi. Umutumwa Paulo walanzile ukuti “umi wa pe” uli ‘umi wa cumi.’ (Welengini 1 Timoti 6:12, 19.) Tukaloleela ukuya nu umi uwa manda pe nupya cii cilalenga twaya nu luzango amanda pe. Ndakai tutanga tumanye ningo vino cilauvwika ukuzyuka cila wanda ala tuli nu umi usuma, melenganyo asuma, alino ni nsansa. (Eza. 35:5, 6) Elenganyini pali vino cilazipa ukuya pamwi na yalupwa itu ni vyuza, ukwikako na yaayo alatuutuluka! (Yoa. 5:28, 29; Mili. 24:15) Tulakwata ni syuko lya kumanya ivingi pa vintu ivyayako, ukwimba inyimbo, kumanya ivya makuule, nanti sile ivintu vyuze.

2 Nanti icakuti tukalondesya sana ukulola kuno ivintu kwene vii ivisuma vilaacitika, ukupepa Yeova u kulaatuzanzya sana. Cilatuzanzya sana ukumanya ukuti izina lyalwe Yeova ilicindikwa na antu yonsi, nu kuti wene u waliinga ukuteeka! (Mate. 6:9, 10) Tulalola kuno ukulonda kwakwe Yeova ukwa  pa kutandika kukufikiliziwa. Nupya elenganyini pali vino cilangupala ukupalama kuli Yeova lino tulaya amalilike!—Masa. 73:28; Yako. 4:8.

3. I vyani vino tulinzile ukuipekanyizizya ndakai?

3 Twataila ukuti Yeova alacita ivintu vii vyonsi, pano “kuli Leza vintu vyonsi vingacitika.” (Mate. 19:25, 26) Ndi cakuti tukaalonda tuce tuye umu nsi ipya, nu kutwalilila ukuyako amanda pe pacisila ca myaka 1,000, tulinzile ukuombesya ndakai kwene. Tulinzile ukutwalilila ukuloleela impelelekezyo ya nsi ii iipe, nupya tulinzile ukuzifya imiyele itu ndakai kwene pakuti tuipekanye ukwiza ikala umu nsi ipya. Uzye tungacita uli vivyo lino tucili umu nsi iipe?

VINO TUNGAIPEKANYA

4. Langililini vino tungaipekanya ndakai ukwiza ikala umu nsi ipya.

4 Uzye tungaipekanya uli ukwiza ikala umu nsi ipya? Elenganyini ukuti tukuipekanya ukuya uku mpanga yuze. Uzye tungaipekanya uli? Limwi tungatandika ukusambilila ululimi luno yakalanda uku mpanga iiyo. Ukusambilila intambi zya yantu aikala kuuko kungatwazwa. Tungaezya nu kulyako ivya kulya ivyaya uku mpanga kwene iiyo. Tungatandika ukucita ivintu ngati tuli mpiti uku mpanga kwene iiyo. Pano ala avino tulaacita ndi twafika kuuku. Umu nzila iliyonga kwene, tungaipekanya ukwiza ikala umu nsi ipya lino tukucita ivintu wakwe vino tulaacita umu nsi ipya. Elenganyini pa vintu ivilondeliilepo.

5, 6. Uzye ukusambilila ukuyela amapekanyo yano Leza wikako ndakai, kungatwazwa uli ukuipekanya ukwiza ikala umu nsi ipya?

5 Umu nsi ipya, Leza alaateeka insi yonsi. Ivintu vilazipa wakwe cimwi umu nsi ipya ukupusana ni nsi ii ino Satana ali kateeka! Antu yamwi ndakai yakaalonda ukucita sile vino yakwelenganya, nomba uzye i vyani ivyacitika pa mulandu nu kucita vivyo? Ukukana uvwila Leza, kwalenga antu yacula, ivintu ukwipa sana, nupya cikaleta na mazanzo aipisye. (Yele. 10:23) Tukalondesya ukwiza ikala umu nsi ino antu yonsi yalaayela ukateeka wakwe Yeova!

6 Cilazipa sana ukutungululwa na Yeova lino kulaya ukuzifya insi, ukusambilizya aalatuutuluka, nu kucita ukulonda kwakwe Yeova. Nga ndi cakuti iza yatupeela ukuomba umulimo uno tutatemilwe umu nsi ipya, uzye tungazumila kuomba umulimo uwo ni nsansa alino na maka itu yonsi? Sweingi tungati ee! Uzye lyene ndakai tungati tukatontela vino Leza akaalonda twacita? Ndi tukucita vivyo, ala tukuipekanya ukwiza ikala umu nsi ino Yeova alaateeka.

7, 8. (a) U mulandu ci uno tulinzile ukuya acuvwila ndakai? (b) Uzye ivintu vyasenuka uli uku Ina Klistu yamwi? (c) Uzye ivyani vino tungenekela ukuti vilacitikila antu umu nsi ipya?

7 Tungaipekanya ukwiza ikala umu nsi ipya ndi cakuti tukuyela amapekanyo yano Leza wikako ndakai alino nu kwezya na maka ukuuvwana na anji nu kukana londesya ukukwata ivintu ivingi. Ndi tukuuvwila aakatutungulula ndakai, alino nu kuomba ni nsansa umu milimo ino twapeelwa, ala avino tulaacita nu mu nsi ipya. (Welengini Ayebulai 13:17.) Umu Mpanga ya Ulayo, pa kuputwila imitundu ya ina Izlaeli impanga, yaapendolanga. (Mpe. 26:52-56; Yoswa 14:1, 2) Ndakai, tutaamanya kuno yangiza yatunene ukuti akuno tukaikala umu nsi ipya. Lelo, ukuvwila vino yalaatunena, kulaleenga twaombela Yeova ni nsansa asi mulandu na kuno yalatunena ukuyaikala pa nsita iiyo.

 8 Lilaya isyuko sana ukuteekwa nu Wene Wakwe Leza. Fwandi tulinzile ukuombela pamwi ni iuvi lyakwe Yeova nu kuomba ningo sana imilimo ino twapeelwa. I cacumi ivintu vingasenuka umukuya kwa nsita. Aina yamwi na ya nkazi aombelanga apa Betele umu mpanga ya United States, yayatuma umu mulimo wa kusimikila nupya yakaipakizya ukuomba umulimo wa nsita yonsi uwapusanako na uno yaombanga lino yaali pa Betele. Pa mulandu nu kukota alino ni vintu vyuze ivikacitika, yamwi aali umu mulimo wakutandalila ivilongano, lyene yaayatuma umu mulimo wakwe upainiya uyiyele. Ndi cakuti tukuomba ni nsansa imilimo ino twapeelwa, nu kupepa kuli Leza ukuti aatwazwa, alino nu kuombesya umu mulimo wakwe, tulaya nu luzango nupya tulapolelelwa sana na ndakai kwene nanti icakuti tuli umu manda atale. (Welengini Mapinda 10:22.) Nga pa vintu vino vilacitika uku nkoleelo, pene tulinzile ukwelenganyapo uli? Limwi tungaelenganya pa ncende ino tungatemwa ukwiza ikalako umu nsi ipya, nomba limwi yangiza yatuneene ukuya ikala uku ncende yuze. Asi mulandu na kuno tulaombela pa nsita iiya ni milimo ino tulapeelwa, ukwaula nu kutwisika tulaya sana nu luzango.—Neem. 8:10.

9, 10. (a) Uzye amuli vyani muno limwi tulaalondekwa ukuteeka umwenzo umu nsi ipya? (b) Uzye tungalanga uli ukuti twateekanya ndakai?

9 Kulaya insita zimwi lino tulaalondekwa ukuteekanya umu nsi ipya. Limwi tungiza tuvwe ukuti yamwi yatiyapokelela yalupwa atiyatuutuluka. Nomba limwi swemo tungiza tuloleeleko lino yalupwa itu yatatala yatutuluka. Uzye ndi camusango uu cacitika, tulazangila pamwi na yauze nu kuloleela? (Loma 12:15) Ukusambilila ukuteeka umwenzo ndakai kulatwazwa ukwizaya atekanye apa nsita iiya.—Kasa. 7:8.

10 Tungaipekanya nupya ukwizaikala umu nsi ipya ndi tukuteeka umwenzo apa cumi icasokololwa. Uzye tukateeka umwenzo nu kusambilila sana apa cumi icikasokololwa panono-panono ndakai? Ndi cakuti avino tukacita, citalaatutalila ukuvwila vino Yeova alaatuneena ukucita umu nsi ipya.—Mapi. 4:18; Yoa. 16:12.

11. I vyani vino Yeova akatusambilizya ndakai pali vino tulinzile ukuvwana na yauze, nupya cii cilatwazwa uli umu nsi ipya?

11 Imiyele na yuze ilaalondekwa sana umu nsi ipya, u kwelela yauze. Umu myaka 1,000 iya kuteeka kwakwe Yesu, limwi palapita insita pakuti aololoke na asi aololoke yate utumisango tumwi tuno yaakwata pa mulandu nu kukana maliilika. (Mili. 24:15) Uzye tulaalanga ukutemwa kuli yauze apa nsita iiya? Ndi twasambilila ukwelela anji nu kuuvwana nayo ndakai, citalaatutalila ukucita vivyo umu nsi ipya.—Welengini Kolose 3:12-14.

12. Londololini ukulemana ukwaya pali vino tukacita ndakai alino na vino tulaaikala umu nsi ipya.

12 Limwi umu nsi ipya tutalakwata vyonsi vino tungatemwa. Fwandi, cilaalondekwa ukuti twataizya alino nu kwikusiwa pali vino tulapeelwa. Nupya cilazipa ukuyela ukateka wakwe Yeova. Imiyele ino Yeova akutusambilizya ndakai, ilaalondekwa sana umu nsi ipya. Ndi tukusambilila likwene vino tuliza twaikala umu nsi ipya, ala tukuipekanyizizya ukwizaya ni miyele iiyo amanda pe. Fwandi ndakai ali lino tulinzile ukukomya sana utailo witu “umu nsi ipya  ino iliza.” (Ayeb. 2:5; 11:1) Nupya, tukalanga ukuti tukalondesya ukwizalola ivintu ivisuma ivilaacitika umu nsi ipya. I cumicumi, tukaipekanyizizya ukwizaikala umu nsi ipya yakwe Leza.

MWAIKA SANA AMANO UKU KUOMBELA LEZA NDAKAI

Mwaombesya umu mulimo wa kusimikila

13. I vyani ivicindame sana vino tulaacita umu nsi ipya?

13 Mwelenganye pa cintu na cuze cino tulinzile twaipekanya ndakai, cino cilayako ukunkoleelo. Nandi icakuti Leza watulaya ukuti tulakwata ivyakulya ivingi umu nsi ipya, icilalenga twaya sana ni nsansa, u kupepa Yeova. (Mate. 5:3) Ukupepa Yeova ali cintu cino cilaya icicindame sana, nupya nga tukucita vii cilalanga ukuti tukazangila muli Yeova. (Masa. 37:4) Ndakai nga tukwika sana amano kuli vyakwe Leza, ala tukuipekanya ningo vino tuliza twikale umu nsi ipya.—Welengini Mateo 6:19-21.

14. I milimo ci iingazwilizya acance ukuti yaelenganya apa nsi ipya?

14 Uzye tungacita uli pakuti twaomba imilimo yakwe Leza nu luzango? Inzila yonga u kutantika ivingamwazwa ukuombela Yeova ningo. Ngi cakuti mwemwe ya cance, nupya mukwelenganya pa mulimo uno mungaombako umwi uvi lyakwe Yeova, uzye citange cizipe ukupituluka umu mpapulo zino Muomvi Mutailwe watupekanyizizya nu kuwelenga pa malyasi yamwi aakalanda pa milimo ino mungasoololako ukuomba? * Nanti limwi munguzyako yamwi yano yaombela Yeova apa myaka iingi umu mulimo wa nsita yonsi ukuti yamwazweko. Ngi cakuti mukuombesya umu mulimo wakusimikila ndakai, ala mukuipekanya ukwiza twalilila ukuombela Yeova umu nsi ipya, muno ukuombesya umu mulimo wakwe Leza kulalondekwa sana.

Mwaombako imilimo umwi uvi lyakwe Leza

15. I vyani vimwi vino ya kasimikila yangacita pakuti yaaombesya umu mulimo wakwe Yeova?

15 I milimo ci ino tungaombako swensi, swemuno tukaombela Yeova? Cingazipa ukuzifyako imiombele itu umu mulimo wa kusimikila. Nupya cingazipa ukuombesya pakuti twauvwikisya ivisinte vya muli Baibo na vino tungaviomvya. Uzye citange cizipe ukuti tuombesye pakuti twawelenga ningo, ukulanda ningo amalyasi alino nu kwasuka ningo apa kulongana? Ukwaula ukutwisika mungaomba na vyuze ukuluta na pali vii. Cino tulinzile ukumanya icakuti: Nga twatantika ivingatwazwa  ukuombela ningo Yeova, tulaombesya umu mulimo wakwe, nupya cii cilalenga ukuti tuipekanye ningo vino tulaikala umu nsi ipya.

TWATANDIKA MPITI UKUIPAKIZYA!

Mwawelenga impapulo zitu

16. U mulandu ci uno ukuombela Yeova ali cintu icicindame sana ndakai?

16 Uzye ndi tukuipekanya ukwiza ikala umu nsi ipya ala lyene tusikuipakizyanga ndakai? Awe! Ukuombela Yeova ali cintu cicindame sana cino tungacita pa nsita ii. Tusiombela Yeova pa mulandu wakuti yamwi yakatupatikizya nanti pakuti sile tukapusuke ucuzi ukulu cuze. Lelo nga tukuombela Yeova ali lino tukaya ni nsansa, pano ali vino Leza watuumvile ukuti twaikala. Ukutungululwa na Yeova nu kutemwikwa sana kuli aliwe, kwacindama ukuluta nu umi, wakwe vino cacindama ukuya ucuza na aliwe. (Welengini Masamu 63:1-3.) Kuya kwene, tusiloleela insi ipya pakuti alino tukaapepa Yeova nu mwenzo onsi, lelo na ndakai kwene tungacita vivyo! I cumicumi, swe yamwi twaombela Yeova pa myaka iingi, nupya twailolela ukuti kutaaya umulimo uze ungatuletela insansa wakwe vino cikaaya lino tukuombela Yeova.—Masa. 1:1-3; Eza. 58:13, 14.

Mwauvwa ndi yamusunda

17. Uzye cilaya uli umu nsi ipya kuli vino twatemwa ukucita?

17 Umu nsi ipya tulaakwata ni nsita yakucita ivintu ivikatuzanzya, pano Yeova watu-umvile nu mwenzo wakulondesya ukucita ivintu ivikatuletela uluzango. (Kasa. 2:24) Lyonsi Yeova alaapeela ‘consi ica umi vino cikulonda.’ (Masa. 145:16) Kwaya insita yakwizya ni yakupuuza, lelo pakuti tuye sana ni nsansa, icacindama a ucuza na Yeova. Vikwene ali vino cilaya umu nsi ipya. Fwandi cacindama sana ukuti ndakai alino tusambilile ivya kupaatula insita, pakuti twaika sana mano uku ‘kulonda Uwene inkoleelo’ nu kwelenganya pali vino Yeova akatucitila.—Mate. 6:33.

18. I vyani vino tulinzile ukucita pa kulanga ukuti tukuipekanya ukwiza ikala amanda pe umu Paladaise?

18 Umu nsi ipya, tulaya ni nsansa zino tutatala twaya nazyo. Acino lekini twaipekanya likwene ukulanga ukuti tukalondesya insi ipya. Lyonsi twaya ni miyele isuma nu kuya nu luzango umu mulimo uno twapeelwa uwa kusimikila ilandwe lisuma. Lyonsi lekini twaya nu luzango umu milimo yonsi ino tukuomba umwi uvi lyakwe Yeova. Nupya katutwalilile ukuya nu utailo umu malayo yano Yeova watulaya, nu kulaipekanya likwene vino tulaikala umu nsi ipya!

^ par. 14 Lolini ibuku lyakuti Ifipusho Abacaice Bepusha—Ifyasuko Ifingabafwa, Ibuuku 2, mafwa 311-318.