Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | VILOLWA IVIKALANDA PA VIUMBWA IVYAYA UKWI YULU

Vilolwa Ivikalanda pa Viumbwa Ivyaya Ukwi Yulu

Vilolwa Ivikalanda pa Viumbwa Ivyaya Ukwi Yulu

Baibo yalanda pa vilolwa ivingi ivikatwavwa ukwelenganya apa viumbwa ivisiloleka vino vyaya ukwi yulu. Acino musumbeko sana mano lino mukusambilila pa vilolwa vivyo. Nanti cakuti asi vyonsi ivyalondololwa mu vilolwa vivyo, lelo vingamwavwa ukumanya ningo vino aaya mu cifulo ca mipasi yangamucitila.

YEOVA AALI WINO WAKULISYA

“Alino ndola icilimba ca wene na umwi atenzi penepo. Wino uwatenzipo cinso cakwe cayengise cuze wa mawe acindame amutengo wakwe yaspele na kaleli. Lyene umulalamfuti nao uzinguluka icilimba ca wene, nupya wayengise wi we lino likayengesa.”—Umbwilo 4:2, 3.

Kwali “uluswepo ulwazingulwike icali wa mulalamfuti mu makumbi mu nsita ya cisiku. Ni cintu cico calolike wa ucindami wakwe [Yeova].”—Ezekelo 1:27, 28.

Vilolwa vii, ivyaloliike kuli Yoane na kuli kasema Ezekelo, vikalanga ukuti Yeova, a Leza wa Papela-pela, nupya mu vilolwa vii yaomvya ivintu kwene vino tungalola nanti ukwelenganya, ivili wa mawe asuma ayengese, mulalamfuti, ni cilimba ca wene. Vyonsi vii vikalanga sile apaswe ukuti Yeova waya nu ucindami cuze, umusuma nupya uwa cikuuku.

Vino twalanda apapela, vikauvwana sana na amazwi yano kalemba wa masamu umwi walemvile, aakuti: “[Yeova] umukulu, nupya uwakulumbanya wakwe cimwi, wene uwakoopa ukuluta tuleza tonsi. Pano tuleza utwa inamasi, u twaunkolanya sile. Lelo [Yeova] uwapanzile amayulu. Ululumbi nu luswepo vyamulilizya, na maka nu kuyemba vyaya mu Ng’anda yakwe.”—Masamu 96:4-6.

Nanti cakuti Yeova u mukulu nupya a Leza wa Papela-pela, akatunena ukuti twapepa kuli aaliwe nupya akauvwa mapepo iitu. (Masamu 65:2) Leza watutemwa nupya akatusakamala cuze, i calenzile nu mutumwa Yoane ukulemba ati: “Leza ukutemwa.”—1 Yoane 4:8.

YESU WAYA PAMWI NA LEZA

“Lelo Sitivini [musambi], uwazuziwe nu mupasi wa muzilo, alingamila kwi yulu nga alola lulumbi lwakwe Leza, na Yesu ala aimi kwi kasa lilunji lyakwe Leza! Ayanena ati, ‘Lolini! Nalola iyulu ililekuka nu Mwana wa muntu aimi kwi kasa lilunji lyakwe Leza!’ ”—Milimo 7:55, 56.

Lino Sitivini waweni cilolwa cii, ala papita sile insita inono pano yakomiile Yesu kuli yano Siti­vini walandangako, aali kuti intunguluzi zya Ayuda. Fwandi icilolwa cii, calangilile apaswe ukuti Yesu akuno wali nupya watuutulwike nu kucindikwa. Nakupya umutumwa Paulo walanzile pali Yesu kwene ati: “[Yeova] wazyukwile Klistu kufuma ku afwe nga amwika kwi kasa lyakwe lilunji kwiyulu. Kuku akuno Klistu waya a kateeka papela yakwe ya kateeka onsi, intunguluzi zyonsi, maka nga na pa mazina yauze yonsi a utesi wa mukulo uu nu mu mukulo uuliza.”—Efeso 1:20, 21.

Amalembelo yakalondolola Yesu ukuti akasakamala sana antunze ndi vino Yeova akayasakamala. Nalino wali pano nsi, wapozyanga alwale, alemale nu kutuutulula afwe. Fwandi vino Yesu waitemilwe ukufwa, calangilile vino watemwa Leza na antunze. (Efeso 2:​4, 5) Lyene vino Yesu waya kwikasa lilunji lyakwe Leza, likwene alacitila ivisuma antunze aacuvwila.

ANGELI YAKAOMBELA LEZA

“Alino indola [mutumwa Yoane] nupya, nga nuvwa mazwi ya angeli mazimbi ni mintapendwa! Yene yaimi iyalizizya cilimba ca wene, ni viumbwa vya umi vini nga na ikolo.”—Umbwilo 5:11.

Umu cilolwa cii, umutumwa Yoane ataaweni sile umungeli wenga lelo waweni imintapendwa ni mintapendwa. I cumi cumi cilolwa cii cifwile camuzungwisye cuze! Angeli i viumbwa vya mipasi ivicenjele nupya vya maka cuze. Angeli yamwi yaka-amwa ukuti yaselafi na yauze nayo yakelubi. Baibo yalanda apa yangeli ukucila pa miku 250.

Angeli yataalipo antunze aikazileko pano nsi. Leza waumvile angeli ala ataatala waumba antu. Lino insi yapangwanga, angeli akuno yali nu kulola ivyacitikanga nupya yalumbanyizye Leza ni nsansa.—Yobo 38:4-7.

Inzila yonga ino angeli ya cumi yakaombelamo Leza, u kutungilila umulimo ucindame sana uukaombwa pano nsi; kulikuti umulimo wa kusimikila ilandwe lisuma pa Wene Wakwe Leza. (Mateo 24:14) Vino angeli yakaomba umulimo uu, vyalangililwe umu cilowa cino umutumwa Yoane waweni, uwalemvile ati: “Nupya ndola mungeli akupapuka mwiyulu papelapela, ala asenzile landwe lisuma lya manda pe kuti akalande ku antu amuno nsi amisango yonsi, mitundu, ni ndimi ni nko zyonsi.” (Umbwilo 14:6) Nanti icakuti ndakai angeli yasilanda na antu ndi vino yalandanga mpiti, yaka-avwilizya nu kutungilila yonsi aakasimikila ilandwe lisuma uku yantu akalondesya ukuvwa.

SATANA AKAPONZYA ANTU

“Mwi yulu mukatuka ulwi. Mikaeli [Yesu Klistu] na angeli yakwe yalwisyanya ni cizoka nga cizoka na angeli yakweco yalwisyanya nao. Lelo cizoka na angeli yakweco yacimviwa cakuti yatakweti pa kwikala mwi yulu. Cizoka cikulu cisumbwa pansi. Cene cili cizoka ca mpiti cino yakati Ciwa, nanti Satana, wino akasomba antu amu nsi. Wene pamwi na angeli yakwe yonsi yasumbwa pano nsi.”Umbwilo 12:7-9.

Ukwi yulu kutaali mutende. Apa kutandika umungeli umwi, wizile aalondesya ukuti yamupepa, apondokela na Yeova, aya na Satana icikasenula ukuti “Kakanya.” Na angeli yauze izile iyapondoka iyakonka Satana iyaya ni viwa. Yonsi pamwi yakakanya utunguluzi wakwe Yeova nu kuponzya antunze kukanakonka utunguluzi wakwe.

Satana ni viwa iipa cuze nupya aankalwe. Yaya alwani ya yantu nupya alenga nu uyi onsi uwaya pano nsi. Vikwene avino cali kuli Yobo, Satana umozile vitekwa vyakwe Yobo umonsi uwali nu utailo kumwi na aomvi kwene. Nupya wizile akoma na ana 10 lino waleesile “icipunga” icizile ciponya ing’anda ino yaalimo. Lyene apacisila Satana wizile “alwalika Yobo ivilonda umwili onsi. Ukutandikila sile apa tukando mpaka nu ku mutwe.”—Yobo 1:7-19; 2:7.

Nomba iviipe vyonsi vyasya vifumiziwepo. Lyene apa mulandu wakuti Satana wasumbwa pano nsi, wamanya ukuti “watasyala sile ni nsita inono.” (Umbwilo 12:12) Satana alononwa nupya lii i lyasi lisuma sana!

YAAYO AKAFUMA PANO NSI KUYA KWI YULU

“[Yesu] wakaliile Leza antu kufuma mu mitundu, ni ndimi, ni nko, nga ni misango ya antu yonsi. Wemo wayacita kuya ya kateeka na ya simapepo akatumikila Leza witu, yene yalateeka pano nsi.”Umbwilo 5:9, 10.

Viivi kwene vino Yesu watuutulwike aya nu kwi yulu, avino na yauze kwene yalatuutulukila kwi yulu. Yesu wanenyile atumwa yakwe ukuti: “Nkuya kukumuteyanyizizya ncende. Lyene, . . . ndawela kwiza mutola kuti kunondi akuno namwe mukaye.”—Yoane 14:2, 3.

Kwaya icalenga kuti antu yamwi yaya ukwi yulu. Yene pamwi na Yesu, yalapanga uteeko wa Wene uwo ulateeka antu yonsi alaya pano nsi nu kuyacitila ivintu ivisuma cuze. Uu ali Wene uno Yesu wanenyile alondezi yakwe ukupepelapo umwi pepo ilyamanyikwa sana ilyakuti: “Tata witu uwa mwiyulu, izina lyako licindikwe, Uwene wako wize, kulonda kwako kucitike pansi vino kukacitika mwiyulu.”—Mateo 6:9, 10.

IMILIMO INO YONSI AAYA KWI YULU YALAOMBA

“Alino nuvwa [mutumwa Yoane] izwi likulu likulanda kufuma ku cilimba ca wene liti, ‘ndakai uwikalo wakwe Leza uli pamwi na antu! . . . alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Vintu vya mpiti vyati vipita.’ ”Umbwilo 21:3, 4.

Cilolwa cii cikalanda pa insita ino Uwene Wakwe Leza, muno mwaya Yesu alino na antu akatuutulukila ukwi yulu, ulasisyapo uteeko wakwe Satana nu kulenga insi ukuya paladaise. Fwandi ivintu ivikalenga antu ukucula nu ulanda vitalayako nupya. Ni mfwa kwene ilafumiziwapo.

Nomba cilaya uli ku antu aingi afwa yano yatalatuutulukila ukwi yulu? Yene yalatuutuluka uku nkoleelo nu kupeelwa umi usuma cuze uwa manda pe umu Paladaise pano nsi.—Masamu 37:29.

Ivilolwa vino twalanda paa vikalenga tusininkizye ukuti Yeova nu mwanakwe Yesu Klistu, angeli ya cumi na yonsi yano Yeova akasoolola kufuma pano nsi, yakatusakamala nupya yakalonda ukuti tuye nu umi usuma. Fwandi pakuti mumanye vino yalacita pakuti antu yakaye nu umi usuma, muce munene Nte wakwe Yeova aali wensi nanti mukaye pa webusaiti iitu ya www.jw.org/mgr, alino mukakope ibuku lyakuti Uzye Baibo Ikasambilizya Ukuti Uli?