Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | UZYE A WENI ANGAMUTEEKEZYA?

Vino Leza Akateekezya Antu

Vino Leza Akateekezya Antu

Umutumwa Paulo walondolwile Yeova * ukuti “Leza ali ntulo ya kuteekeziwa konsi! Wene akatwazwa mu ntazi zitu zyonsi.” (2 Kolinto 1:3, 4) Fwandi ali mulandu kwene uno Baibo ikatunenela ukuti Leza angateekezya umuntu aali wensi nanti umuntu wiyo akweti intazi ikalamba.

Ukuya kwene, kwaya cino tufwile ukucita pakuti Leza aatuteekezya. Uzye vwilini dokota angatwavwa ndi cakuti tutamunenyile ukuti tukulonda ukumulola? Kasema Amosi uzizye ati: “Uzye antu yaili yangapitila pali pamwi ukwaula kuzumilizyanya?” (Amosi 3:3) Fwandi amalembelo yakatukomelezya ukuti: “Mupalame kuli Leza, nga nawe amapalama kuno muli.”—Yakobo 4:8.

Nomba tungasininkizya uli ukuti Leza alapalama kuno tuli? Tungasininkizya, pano aaliwe kwene watunena ukuti akalondesya ukutwavwa. ( Lolini kambokosi.) Nupya cakwe ciili i cakuti, tukawelenga pa malyasi a yantu acumi yano Leza wateekizye, aaliko mpiti alino na ndakai kwene.

Na ndakai kwene antu aingi aakalonda Leza aayavwa, yakakolanya Umwene Davidi wino waponelwanga ni ntazi izingi sana. Wapapiite Yeova ati, “Uvwe izwi lyane kuno likukupapata.” Uzye Leza waswike Davidi? Ee. Davidi umwineco walanzile ati: “Wangazwa, nu mwili wane watiuzanga.”—Masamu 28:2, 7.

UMULIMO UNO YESU WAKWATA UWA KUTEEKEZYA YONSI AKULOSYA

Leza walondanga ukuti Yesu aomba umulimo uwa kuteekezya antu. Apa milimo yuze ino Leza wapeezile Yesu ukuomba, pali nu “kupozya imyenzo itonte” alino nu ‘kumyalalikako yano yakulosya.’ (Ezaya 61:1, 2) Ndi vino casowilwe, Yesu wisile sana amano ku yantu “atonte nupya anyomelwa.”—Mateo 11:28-30.

Wateekezyanga antu lino akuyapanda amano asuma, muli vino wayacitilanga, nupya insita zimwi nu kupitila mu kuyapozya sile. Uwanda umwi umuntu umwi uwalwile tembwe, wapapiite Yesu ati: “Ndu kasi ungampozya.” Na Yesu aaya na mizu sana, icakuti aasuka ati: “Nkasi, pola!” (Mako 1:40, 41) Avino wakwe tembwe wapozile.

 Ndakai Umwana wakwe Leza atayapo pano nsi uwakuti atuteekezya. Lelo Isi, Yeova, Leza wino aali “ntulo ya kutekeziwa konsi,” akatwalilila ukutwavwa muli vino tukulondekwa. (2 Kolinto 1:3) Lekini tulande pa vintu 4 muno Leza akateekezezya antu.

  • Baibo. “Vyonsi ivyalembwa mu malembelo vyalemvilwe ukutusambilizya, pakuti tuye nu upaalilo kupitila mu kutekeziwa nu kukomeleziwa kuno malembelo yakutupela.”—Loma 15:4.

  • Umupasi wa Muzilo Wakwe Leza. Patalengile sana ukufuma pano Yesu wafwilile, icilongano consi ca Ina Klistu cizile ciya nu mutende sana. U mulandu ci? U “kupitila mu maka ya Mupasi Wamuzilo,” nupya iuvi “lyali ni coopo ku Mwene.” (Milimo 9:31) Umupasi wa muzilo, amaka yano Leza akaomvya, yakatwavwa sana. Leza angaomvya umupasi kwene uu wa muzilo ukuteekezya yonsi aali ni intazi izili zyonsi.

  • Ipepo. Baibo ikatunena ukuti: “Mutasakamikwa pa cintu cili consi,” lelo, ‘Mwalenga Leza nu kutaizya mu myenzo; Leza alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu, ulatungulula umi winu ni myelenganyizizye inu.’—Filipi 4:6, 7.

  • Aina Klistu Yanji yangatuteekezya sana na lino tuli ni intazi. Mutumwa Paulo walanzile pali ya cuza yakwe ati, “yakangazwa pakalamba cuze” lino indi “mu ntazi nga nu mu ucuzi.”—Kolose 4:11; 1 Tesalonika 3:7.

Nomba limwi mungaelenganya ndi cakuti vino twalanda paa i vya cumi. Lekini tulande pali vino vyacitikile antu yano iyalumbulwa mu cipande cafumako. Ndi vino mumasambilila, mumalola ukuti Leza acili akafikilizya ulayo usuma uwakuti: ‘Nemo ndamumyalalika ndi vino nacivyazi akamyalalika umwana wakwe.’—Ezaya 66:13.

^ par. 3 Yeova ali zina lyakwe Leza ilyaya muli Baibo.