Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

“Wambweni calimwi lino ntacili mvyalwe.”—MASAMU 139:16

Uzye Leza Akaika Mano Kuli Vino Vikamucitikila?

Uzye Leza Akaika Mano Kuli Vino Vikamucitikila?

VINO TUNGASAMBILILA KU VIUMBWA

Tale elenganyini pali vino antu yakatemwana, sana sana yampundu. Antu yaa yakatemwana sana. Nancy Segal nupya mpundu, umukalamba wa pa sukulu pano yakasambilila pali ya mpundu watiile: ya mpundu yamwi “yakamanya vino yangalanda kumuze pakuti auvwikisye vino akulanda kwaula nu kulondolola.” Umwanaci umwi walondolwile pa kulemana ukwali pali aliwe na mpundu muze ukuti: “Cila muntu wamanya vyonsi pali mpundu muze.”

I cani calenga ukuvwana kuu kwapali ya mpundu? Asambilila yalanda ukuti caya na kuno iikala na vino avyazi yayakuzya, lelo icalenga sana, a vino ya mpundu yapangwa, yapangwa mu musango onga.

TALE ELENGANYINI PALI VII: Kaumba wa vintu vyonsi aliwe watumanya ningo sana kuluta muntu ali wensi. Ali cino kimba wa masamu Davidi walandiile ukuti: “Wewe wampikolizye umunda muli mayo. Lino amafupa yane yapangwanga ningo ningo umu umfisolo umunda muli mayo, vyonsi vyalemvilwe nu kupimwa calimwi ala manda yatacili yayepo nanti onga.” (Masamu 139:13, 15, 16) Leza sile aliwe wamanya nu kuvwikisya mipangilwe itu ni vikacitika pakuti muntu apangwe. Fwandi vino Leza aliwe watumanya ningo vino twapangwa ni vikacitika pakuti sile umuntu apangwe cikatusambilizya sile apaswe ukuti wikako sana mano kuli vyonsi vikatucitikila.

VINO BAIBO IKATUSAMBILIZYA PA MANO YAKWE LEZA

Davidi wapefile ukuti: “We Yeova, wanjezya nu kumanya wamanya. Wamanya vyonsi vino nkacita. Ukamanya vino nkwelenganya, nanti uli akatalamukila uli. Lino izwi litacili liye apa lulimi lwane, ala watumanya mpiti vino namavwanga.” (Masamu 139:1, 2, 4). Nupya Yeova akamanya vino tukuyuvwa nupya akamanya ni “lango lya vilondwa vitu vyonsi.” (1 Milandu 28:9; 1 Samueli 16:6, 7) Uzye ivikomo vii vikalanga cani pali Leza?

Nanti icakuti tutange tulande vyonsi vino tukuyuvwa umwi pepo, Kaumba witu wene akamanya vino tukucita nu mulandu uno tukucitila vivyo. Lelo akaika mano ku visuma vino tukucita, nanti icakuti limwi tutanga tukwanisye kucita vino umwenzo witu ukulondesya. Pa mulandu wakuti Leza wika ukutemwa mu myenzo itu, akaitemelwa nupya akalondesya ukumanya vino tukwelenganya ni caticilenga twaelenganya vivyo.—1 Yoane 4:7-10.

Leza wene akalola vyonsi. Akalola na vyonsi ivikutucuzya lino antu yauze yatatala yalola nanti ukuvwikisya

 Malembelo aakatukomelezya

  • “Pano Mwene akalolekesya pa antu akacita vyawololoke, nu kuvwa mapepo yao. Lelo wene akakanya yao akacita viipe.”—1 PETULO 3:12.

  • Leza walaya ukuti: “Namakusambilizyanga nu kukulanga inzila mwakupita. Namakuwakanga nu kukupanda mano.”—MASAMU 32:8.

YEOVA WAKWATA ULUSE

Uzye nga twamanya ukuti Leza akaika mano kuli vino vikatucitikila cingatwazwa uli lino twakwata intazi? Lolini icacitikiile ya Anna, aku Nigeria. Yalanzile ukuti: “Natwisikanga ndi cakuti umi wane wacindime sana pa mulandu ni viipe ivyancitikilanga. Nali nene mukamfwilwa uwasakamalanga umwana mukazyana, uwalwile ulwale wa kuvula manzi ku wongo, napya nalwile na kansa ya kwiyele nupya yali nu kundepula, ukumpela mulembo ukakoma tuzizi twakwe kansa nu kuomvya inzila yuze (radiotherapy). Ala mwandini cankomile sana pakuisakamala vino nali mucipatala pa nsita yonga kwene na ino mwanane wali mulwale.

I cani icavwile ya Anna ukuzizimizya? “Nelenganyanga sana pa malembelo, wakwe Filipi 4:6, 7, apakati ‘Leza alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu, ulatungulula umi winu ni myelenganyizizye inu.’ Insita yonsi niusyanga ilembelo lii, nupya nayuvwanga ukuti nali sana cuza wakwe Yeova, namanyile ukuti Yeova wamanya ningo kuluta na vino nemwineco naimanya. Nakupya aina na ya nkazi mu cilongano ca Ina Klistu, yankomelezyanga sana.

“Nanti cakuti umi wane utaya ningo, lelo vino nali mpiti na vino umwana wali, vyayako ningo. Fwandi pa mulandu wakuti Yeova akatwavwa, twasambilila ukukana elenganya viipe ndi twakwata intazi. Yakobo 5:11 ikatukomelezya ukuti: ‘Tukati aasansa pano yene yaposizye. Muuvwa vino Yobo watesile mwenzo, nga mwamanya na vino pacisila umwene wamwazwilizye. Pano Umwene wakwatisya mizu nu luse.’ Yeova wamanyile ningo sana intanzi ino Yobo wakweti, nupya tungasininkizya naswe ukuti akamanya intazi zyonsi zino tungakwata.