Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Vino Tukacula—A Leza Akatufulula?

Uzye Vino Tukacula—A Leza Akatufulula?

LUZIA WALEMALA IKULU. Lino wali umwance wambwile ulwale uukalenga vilundwa kukanakwata maka (poliomyelitis). Lino wafisizye imyaka 16, umwanaci wino Luzia waombangako wamunenyile ati, “Leza aliwe akukufulula pa mulandu wa kuti utali ni cuvwila kuli ya nyoko. Na lino papita imyaka ingi Luzi aacili akaiusya mazwi yano mama wiya walanzile amuwavile sana umwenzo.

LINO DAMARIS WAMANYILE UKUTI WAKWETI KANSA YA KU WONGO, ya isi yamuzizye iyati “I cani cino wacita pakuti ica musango uu cikucitikile? Ufwile wacita cimwi icipe. Ali mulandu uno Leza akukufulwila.” Damaris uvwile sana uyi pali vino ya isi yalanzile.

Ilyasi lyakuti Leza aliwe akatufulula nga twalwala lyatandike mpiti sana. Ibuku limwi (Manners and Customs of Bible Lands) lyalanda ukuti antu aingi mu manda yakwe Klistu yazumile ukuti “kulwala kwizangako pa mulandu wa luyembu lwa muntu kwene wiyo, nupya Leza aliwe watumanga indwala iyo kuti afulule muntu pa luyembu lwakwe.” Ibuku na lyuze (Medieval Medicine and the Plague) lyalanda ukuti mu myaka ya likwene “antu yamwi yazumile ukuti Leza aliwe waletanga indwala ni vinkunka pakuti afulule antu pa maifyo yao.” Uzye lyene lino antu mintapendwa yafwile ku cinkunka icacitike mu Europe, a Leza uwalesile upinguzi wakwe pa antu aipe? Nanti limwi cinkunka cici cizile sile pa mulandu nu tuzizi utukaleta indwala wakwe vino asambilila pa umi yalanzile? Yamwi yangati, uzye Leza akaleta indwala pakuti afulule antu pa vicitwa vyao ivipe? *

TALE ELENGANYINI PALI VII: Ndi cakuti Leza akalenga indwala pakuti atufulule, u mulandu ci uno Yesu wapozezyanga antu ali alwale? Uzye ukucita vivyo nga kutacefizye amaka yakwe Leza ni miyele yakwe iya wololoke? (Mateo 4:23, 24) Yesu atatazile acefye amaka yakwe Leza. Walanzile ati: “Lyonsi nkacita vintu vikamuzanzya” nupya “uli mulandu uno nkacita vyonsi vino wampeela ilamulo kuti ncite.”—Yoane 8:29; 14:31.

Baibo yene ikalanda ukuti: Leza “uwakutailwa.” (Malango 32:4) Leza atanga alenge kuti indeke ipone , icakuti mufwe na antu aingi akaele pa mulandu sile wakuti akulonda kufulula muntu wenga uwatakwela mu ndeke iyo. Abulaamu uwali muomvi wakwe Yeova uwali sana nu utailo walanzile ukuti: ‘Leza atanga aonone akacita ivya wololoke pamwi na ankota, atanga acite vivyo.’ (Utandiko 18:23, 25) Baibo ikalanda nu kuti: “Leza asicita icintu iciipe” nupya wene ‘asifyenga umuntu foo.’—Yobo 34:10-12.

VINO BAIBO IKATUSAMBILIZYA PA KUCUULA

Lino tukucuula asi a Leza akatufulula pa mulandu na maifyo itu. Yesu walondolwelile ningo sana alondezi yakwe yano yali nawe lino yaweni muntu wavilwe impafu. Alondezi yakwe yamuzizya yati: “Kasambilizya, uzye amaifyo yakwe wenga nanti amaifyo ya akwasi yakwe alenzile umuntu wii avyalwe impafu?” Yesu waswike ati: “Umuntu wii, atapafula pa mulandu wa maifyo yakwe nanti pamulandu wa maifyo ya akwasi yakwe. Wene wavilwe impafu pakuti maka yakwe Leza yalolekele munoli.”—Yoane 9:1-3.

Kulingana na vino asambi yamanyile api lyasi lii, yazungwike sana lino Yesu walanzile ukuti muntu wiya atapafwile pa mulandu wa maifyo yakwe nanti maifyo ya akwasi yakwe. Yesu atapozizye sile umuntu wiya uwali impafu lelo walungike na antu pali  vino yamanyile ukuti Leza aliwe akafulula antu pa maifyo yao. (Yoane 9:6, 7) Yayo yonsi akacuziwa ni ndwala izipisye yangateekeziwa ndi yamanya ukuti Leza asi aliwe akalenga.

U mulandu ci uno Yesu wapozizye alwale ndi cakuti Leza aliwe wayafululanga pali vino yacisile?

Malembelo aakatukomelezya

  • “Pano Leza atangatunkwa ni nkota, nupya Leza asyatunka muntu nanti wenga.” (YAKOBO 1:13) Kwaula nu kutwisika “inkota” zyonsi zikacitikila antunze pa myaka ingi, izili wa kulwala, kuwaika ni mfwa, zyasya zifumiziwepo likwene.

  • Yesu Klistu “apozya na alwale onsi.” (MATEO 8:16) Lino Yesu wapozizye yonsi alwale aile kuli aliwe, walangilile vino Uwene wakwe Leza ulacitila antunze lino ulateeka insi.

  • “Wene [Leza] alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Vintu vyampiti vyati vipita.”—UMBWILO 21:4.

A WENI AKALENGA TWACULA?

Nomba, lyene, u mulandu ci uno swe antu tukaculila? Antunze yakaelenganya api uzyo kwene lilyo apa myaka iingi. Ndi cakuti asi Leza akaleenga iviipe kucitika, ale lyene a weni akalenga? Mauzyo yaa yamalandwapo sana mu vipande ivilondelilepo.

^ par. 4 Nanti icakuti mpiti Leza wafululanga antu pa maifyo yano yacitanga, Baibo italanda ukuti na ndakai kwene Yeova akaomvya indwala nanti vinkunka pakuti afulule antu pa maifyo yao.