Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

“Mwemwe yamutengo.”—MATEO 10:31.

Uzye Leza Wamwikako Mano?

Uzye Leza Wamwikako Mano?

VINO TUNGASAMBILILA KU VIUMBWA

Ndi cakuti umwana alino wacivyalwa sile, ikaya i nsita iyakusenuka. U mulandu ci? Pano ndi cakuti nyina wasakamala sana umwana pa nsita ii, umwana akakula ningo sana. *

I cani cikalenga nyina ukwika sana mano ku mwana uwacivyalwa? Uwasambilila sana pa vya umi Jeannette Crenshaw walemvile umwi buku limwi (The Journal of Perinatal Education) ukuti kwaya insande nsande izikalenga umwanaci ukuvwa vii ndi cakuti walema, walola sile nanti lino akonsya kamwana akacivyalwa. Kukaya na vyuze ivikapangwa mu mwili wakwe nyina pa nsita ii ivikalenga auvwana sana nu mwana wakwe. U mulandu ci uno cayela vii?

Kaumba witu Yeova Leza, * aliwe walenzile ukuti kuye kutemwana ukukaya pali nyina nu mwana. Mwene Davidi wataizye sana Yeova pa “kumufumya munda muli nyina” na pali vino wacingililwe na nyina. Wapefile ati: “Ala awewe kwene wamfumizye umunda muli mayo, nga lino nali akanya, wancingilile. Ukufuma sile uwance wane nkasintilila munuli, nga awewe sile uli Leza wane lyonsi.”—Masamu 22:9, 10.

TALE ELENGANYINI PALI VII: Nga Yeova aliwe walenzile ukuti nyina aaya sana nu kutemwa nga nu kusakamala umwana mu nzila isuma nu kumupeela vyonsi vikulondekwa, uzye tutanga tutaile ukuti naswe kwene Leza watutemwa cuze “swe ana yakwe”?—Milimo 17:29.

VINO BAIBO IKATUSAMBILIZYA PALI VINO LEZA WATWIKAKO MANO

Yesu Klistu u wamanya sana Kaumba kuluta sweswe, wasambilizye ukuti: “Uzye utunyi twiili tusikalwa pi kowili lyonga? Lelo pasi akunyi konga kangapona pansi ukwaula kuti Leza ali So winu amanye. Nupya inyele zyonsi zyaku mitwe inu nazyo kwene wazipenda zyonsi. Caleka mutaoopa, pano mwemwe yamutengo kuluta utunyi utwingi.”—Mateo 10:29-31.

Sweswe anono swemuno tukaika mano ku tunyi utunono, nanti ukwika mano ndi cakuti ‘kunyi konga kapona pansi.’ Lelo Leza Tata witu akaika mano na kuli konga kwene. Nupya utunyi, nanti sile ivyunyi vingi vitacindama kuluta antu. Fwandi isambililo aeli: Mutafwile “ukoopa” ukuti Leza atamwikako mano. Lelo mulinzile ukumanya ukuti wamutemwa sana.

Leza akatemwa sana ndi tuli ni nsansa nupya akaikako sana mano kuli vino vikatucitikila

Malembelo aakatukomelezya

  • “Amanso yakwe Yeova yaya mpanga yonsi, yakalola aipe nga na asuma kwene.”—MAPINDA 15:3.

  • “Yeova aliwe ali kalinda wa ana asuma, nupya wene akauvwa ni nkuta zyao.”—MASAMU 34:15.

  • “Namasangalalanga nu kuzanga apa luse lwako, pano wewe walola mpiti ulanda wa mwenzo wane.”Masamu 31:7.

“NAYUVWANGA UKUTI LEZA ATANTEMILWE”

Ndi twamanya ukuti Leza watwikako sana mano nupya akatusakamala nu kumanya ivikutucuzya, cingatwavwa uli mu umi? Insita zimwi tungayuvwa wakwe ya Hannah, * aakaikala ku England, aalanzile ukuti:

“Insita izingi nayuvwanga kwati Yeova atantemilwe nu kuti mapepo yane yatasukwanga. Nelenganyanga ukuti limwi ntakweti utailo. Nalolanga ukuti Yeova wamfululanga nu kuti ntali mucindame sana kuli aliwe. Nayuvwanga ukuti Yeova atansakamalanga.”

Ndakai, Ya Hannah yasitwisika ukuti Yeova aakayasakamala nupya wayatemwa. I cani calenzile yasenuke muli vino yelenganyanga? Yalondolwile ukuti. “Nkaiusya ilyasi lya Baibo llyalanzilwe ku cisila ilyalandanga pali vino imfwa yakwe Yesu yacindama sana kuli nene, nupya yalenzile ntaile ukuti Yeova wantemwa. Nupya ngi cakuti mapepo yane yasukwa, nalukusyanga na minsozi pano niusyanga ukuti fwandi Yeova wantemwa. Nupya ukusambilila Baibo nu kuzanwa ku kulongana kwansambilizya ivingi pali Yeova, vino waya na vino watutemwa. Ndakai lyene nkailolela vino Yeova akangazwa na vino akaitemelwa ukusakamala muntu wenga na wenga.”

Amazwi yano ya Hannah yalanzile, aakukomelezya. Nomba uzye mungasininkizya uli ukuti Yeova akamwiusya nu kumanya vino mukuyuvwa? Cipande cilondeliilepo cimaasuka iuzyo lii.

^ par. 3 Avyazi yamwi aakasakamikwa sana pa nsita ya kupaapa, yakafilwa ukulanga sana kutemwa ku mwana. Nomba yatafwile ukuvwa sana uyi kuti aliyo yatiyalenga. Kaungwe kamwi akakalolekesya pa umi (U.S. National Institute of Mental Health) kalanzile ukuti; “Kusakamikwa pa cisila ca kupapa kukaizako pa mulandu na vino nyina akuyuvwa pa nsita kwene iyo . . . nomba cisikusenula ukuti ale pali vino atafilwa kucitila umwana uwatavyalwa.” Nga mukulonda kumanyilapo na vyuze pilyasi kwene lii, mungalola cipande icatangi “Vino Mungacita Pakukana Sakamikwa Lino Mwapapa” icali muli Zyukini! wakwe Juni 8, 2003.

^ par. 5 Yeova ali zina lyakwe Leza ilyaya muli Baibo.

^ par. 15 Mazina yamwi atiyalumbulwa muu asi mazina yao acumi.