Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Vino Leza Akamusakamala Vingamwavwa

Vino Leza Akamusakamala Vingamwavwa

Yeova waumba mili itu mu musango wakuti ineco ingaipozya. Ndi cakuti mwaicisa nanti kuikwezulula, umwili uwineco “ukatandika kupozya cilonda cico cikulu nanti cinono.” (Johns Hopkins Medicine) Umwili uwineco ukatandika kuomba zuwa sana pakuti cilonda citafumya uwazi, kukuzya misipa nu kupozya cilonda, nu kulenga minyefu ikome.

TALE ELENGANYINYI PALI VII: Ndi cakuti Kaumba witu angaumba umwili uwakuti nga wakwata icilonda uwineco uipozezya, uzye tutanga tutaile na vino watulaya ukuti alatwavwa kutekeziwa lino twaya ni intazi? Kalemba wa masamu umwi watiile: Aliwe alapozya imyenzo yakwe yayo aculisye, alayanyepela ni vilonda vyao.” (Masamu 147:3) Nga ndi cakuti limwi mwasoka nanti limwi mwaya na masakamika, mungacita uli pakuti mwataila sana Yeova ukuti alamwazwa ndakai nu ku nkoleelo?

VINO BAIBO IKATUSAMBILIZYA PA KUTEMWA KWAKWE LEZA

Leza walaya ukuti: “Mutaoopa, nemo namayanga pee namwe. Mutasakamala nanti cimwi pano nene indi Leza winu. Nene namamukomyanga nupya namamwavwanga.” (Ezaya 41:10) Umuntu wino wamanya ukuti Yeova akamusakamala, akaya nu mutende mu melenganyo nupya nga wakwata mezyo akasipa. Umutumwa Paulo walanzile pakuya nu mutende mu melenganyo, watiile: “Umutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya.” Nupya Paulo watiile: “Maka ya umi yakafuma kuli Leza, asi kuno tuli.”—Filipi 4:4-7, 9; 2 Kolinto 4:7.

Malembelo yakatwavwa kukomya sana utailo mu malayo yano Yeova walaya antunze. Umbwilo 21:4, 5 (ivyaya pi lembelo lii ivilembwa pifwa lyalondelelapo) ikatunena vino Yeova alacita nu mulandu uno tungatailila ukuti alafikilizya.

  • “Alayakumbula minsozi yonsi” ku manso. Fwandi Yeova alafumyapo kucula konsi na masakamika kwene, na vyonsi kwene ivingaloleka kwati vitakweti incito ku yantu.

  • “Atenzi pa cilimba ca wene” mwi yulu, uwa Maka Yonsi, Umwene wa viumbwa vyonsi akaomvya amaka yakwe nu utunguluzi ukucilikila ucuzi nu kutwavwa kulingana na vino tukulondekwa.

  • Yeova walanda ukuti malayo yakwe “acumi nupya yalinzile kutailwa.” Kulikuti, vino walaya vilafikiliziwa kulingana na vino izina lyakwe likapiliula.

“‘Wene alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Vintu vya mpiti vyati vipita.’ Lyene wino atenzi pa cilimba ca wene avwanga ati, ‘Ndakai vintu vyonsi nkuvicita ivipya!’ Alino anena ati, ‘Lemba vii, pano mazwi yaa acumi nupya yalinzile kutailwa.’”—Umbwilo 21:4, 5.

Uumbo na Baibo vikalanga sile apaswe miyele ino Tata witu wa kwi yulu wakwata. Nanti cakuti uumbo ungatwavwa kulondesya kuya cuza na Leza, Baibo yene ikalanda sile mukulungatika, ikati: “Mupalame kuli Leza, nga nawe amapalama kunomuli.” (Yakobo 4:8) Pa Milimo 17:27 napo pakati: “Asi kutali naswe.”

Lino mukutwalilila kumanyilako Leza, mulasininkizya ukuti; “akamusakamala.” (1 Petulo 5:7) Uzye i visuma ci ivingacitika ndi cakuti mwataila Yeova?

Lekini tulande pali ya Toru, aku Japan. Yakulile pali ya nyina Aina Klistu, lelo izile yaya mwi umba lya viponde vipisye vino yakati yakuza, ku Japan. Yalanzile iyati: “Nazumile ukuti Leza wampasile, nupya na yuvwanga nu ukuti yonsi antu yano yafwile sana sana yano natemilwe, yali inzila yakumfulwilamo.” Ya Toru yailandile aeneco ukuti: miyele ino yayeliilemo, yalenzile “yataya nu uluse.” Pa mulandu ni miyele kwene ii, yalanzile iyati: “Lino nakomile umuntu wino wamanyikwe sana kuncila, nalondanga kufwa ala ncili umwance nupya vikwene avino naipangiile ni zina.”

Nomba lino ya Toru na aci ya Hannah, yasambilile Baibo, ya Toru yasenwike sana mu umi na vino  yalolekanga. Ya Hannah yatile: “Nailolelanga na manso yane vino ya wane yasenwike.” Lyene ya Toru nayo yalanzile nu mwenzo wonsi iyati: “Kwaya Leza wino akatusakamala swensi wenga na wenga. Asilonda aali wensi kufwa, nupya akaitemelwa kweleela yonsi yano yalapila mu cumi ku maifyo yao. Wene akauvwa vintu vino tutanga tunene aali wensi nupya akauvwa na vyonsi vino kusi wino anguvwikisya. Likwene sile, Yeova wasya afumyepo intazi, kucula nu kuwaika. Na ndakai kwene akatwavwa nu munzila zino tusikwenekela. Akatusakamala nupya akatwavwa na lino twaya nu ulanda.”—Masamu 136:23.

Wakwe vino twasambilila kuli ya Toru, ukumanya ukuti Leza wasya afumyepo iviipe vyonsi nu ku kumbula misozi yonsi, kusitwavwa sile kutaila ivilacitika ku nkoleelo lelo kukatwavwa ukuya nu umi usuma ndakai. I cumi kwene nanti twikala umu nsi umwaya kucula, tulaipakizya pano Leza akatusakamala.