Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI LYA KUTANDIKILAPO | VINO CIKAYA NDI UMWI WAFWILWA

Vino Mungacita Ndi Muli nu Ulanda

Vino Mungacita Ndi Muli nu Ulanda

Ukwaula nu kutwisika kwaya ivingi vino tungacita pakuti tutauvwa sana ulanda. Lelo asi vyonsi ivingatwavwa. Insita zimwi, limwi umwi angamunena ukuti mutalinzile ukulila nanti ukuloleka ukuti mukuuvwa sana ulanda. Yamwi nayo yangamunena ukuti mufwile ukulila nupya mulinzile ukulangizya ukuti muli nu ulanda. Baibo ikatunena vino tulinzile ukucita lino tukuuvwa ulanda, nupya vimwi vino ikalanda vikauvwana na vino antu yamwi aakalondelezya ivyeo ndakai yakalanda.

Umu mpanga zimwi yakalanda ukuti ndi cakuti umonsi akulila, ala ataasipa. Nomba, uzye icacumi caya sile ningo ukuvwa insonyi izya kuponya aminsozi nanti cakuti pali antu aingi sana? Asambilila sana apa umi wa yantu yakalanda ukuti ukuponya aminsozi kwaya sile ningo pano kukalanga ukuti umuntu akuvwa ulanda. Nupya umukuya kwa nsita limwi mungata ukuvwa ulanda nanti cakuti mwafwilwa. Lelo ndi cakuti ulanda wavulisya utanga utwazwe nanti cimwi, ungatuletela sile intazi izingi limwi nu kutukoma. Pataya pano Baibo yalanda ukuti caya iciipe ukuponya aminsozi nanti ukuti umuntu nga kuponya aminsozi ale ataasipa. Tale elenganyiniko pali Yesu. Lino cuzakwe, Lazalo wafwile, Yesu walizile nanti cakuti wakweti amaka akutuutulula aafwe!—Yoane 11:33-35.

Ilingi ukuvwa uyi apa nsita zimwi nako kwaya inzila iyakuvwilamo ulanda, maka-maka ndi cakuti imfwa imwi yacitika ukwaula ukwenekela. Kwaya imilandu iingi ikalenga ukuti umuntu aatafwilwa auvwa sana uyi, maka-maka ndi cakuti uuvwa amazwi yamwi aatazifile uku muntu wino akulola ukuti aliwe angamwavwa. Mike uwa ku South Africa walanzile ati: “Yatata yafwile ala indi sile ni myaka 14. Lyene apa wanda wa cililo, simapepo umwi uwa ku ceici ca Anglican walanzile ukuti Leza akalonda antu asuma nupya akayasenda zuwa. * Cii calenzile intandike ukuvwa sana uyi pano swensi kwene tukalondekwa ukukwata yatata. Papisile imyaka 63 ale ncili nkauvwa sana uyi.”

Nomba cingaya uli kuli yano yakaipeela umulandu ndi cakuti yafwilwa? Limwi ndi cakuti imfwa yacitika ukwaula ukwenekela, cingalenga ukuti umuntu aatafwilwa aelenganya ukuti, ‘Limwi imfwa ii ngano itacitike ndi cakuti incita vii nanti vivi.’ Nupya umuntu angacilamo ukuipeela umulandu maka-maka ndi cakuti kwali ukupazyanya sana nu muntu lino atatala wafwa. Fwandi ivya musango uu vingalenga ukuti mwalanguluka sana.

Ndi cakuti ali vino mukaipeela umulandu nupya mukauvwa sana uyi, cingazipa ukuta ukwelenganyapo sana pali vino mukayuvwa. Mulinzile ukunenako cuza winu uwamutemwa, aangakutika alino nu kumukomelezya ukuti antu aingi aafwilwa nayo yakaelenganya wakwe vivyo kwene. Baibo ikatunena ukuti: “Cuza, u mukundwe insita ili yonsi. Uwina nao uwacani fwandi ndi cakuti asi wakuculila pamwi?”—Mapinda 17:17.

Yeova Leza, ali cuza musuma wino umuntu aatafwilwa alinzile ukukwata. Fwandi lino mukupepa mwamunena vyonsi ivili uku mwenzo winu, pano “wene akamusakamala.” (1 Petulo 5:7) Nupya, watulaya nu ukuti yonsi akapepa kuli aliwe yalaya na melenganyo asuma nupya yalaateeka umwenzo, pano Leza akapeela “mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya.” (Filipi 4:6, 7) Nupya mwawelenga Baibo, pakuti Leza amwavwa. Mwaezya ukulembako pamwi amalembelo aya muli Baibo angamuteekezya. ( Lolini akambokosi.) Limwi  ukucita vivyo kungalenga mwaiusyako amalembelo yamwi. Limwi cingamwavwa sana ndi cakuti mukwelenganyapo pa malembelo yayo usiku lino muli mwenga pano insita iiyo cikatala sana ukulaala utulo.—Ezaya 57:15.

Patalengile sana pano ya Jack ali ni myaka 40 yafwililwe umuci wino yatemilwe sana, wafwile uku ulwale wakwe kansa. Ya Jack yalanzile iyati insita zimwi yakauvwa sana ukuzukilwa. Lelo ipepo lyayavwa sana. Yalanzile yati: “Ndi cakuti napepa kuli Yeova, nsiuvwa ukuzukilwa. Ilingi nkazyuka usiku nupya ndi nazyuka nsiswilila umu kulaala. Ndi nawelenga nu kwelenganyapo sana pa malembelo amuli Baibo aakukomelezya alino nu kunena Leza vyonsi ivili uku mwenzo, nkakomeleziwa nupya nkaya nu mutende, kucita vii kukalenga nu ukuti ndale utulo.”

Vanessa nawe umukazyana uwacance, wafwililwe ya nyina aalwalililanga. Nawe kwene ipepo i lyamwavwile. Walanzile ati: “Lyonsi ndi naya ni ntazi napepanga sile kuli Leza ala nkuponya ni vilamba. Yeova wakutikanga uku mapepo yane nupya lyonsi wankomelezyanga.”

Ya mpanda mano yamwi aaka-avwilizya atiyafwilwa, yakakomelezya ali nu ulanda ukuti nayo kwene yaombako umulimo uwakwavwilizyako auze nanti sile ukuitemelwa ukuomvya insita yao uku kuomba umulimo umwi umu ncende kwene ino iikala. Ukucita vivyo kungalenga muntu aye ni nsansa nupya atanga auvwa sana ulanda. (Milimo 20:35) Aina Klistu aingi yano yafwilwa yazana ukuti ukuombako umulimo uwa kwavwilizya auze kwayazwa ukuti yatauvwa sana ulanda.—2 Kolinto 1:3, 4.

^ par. 5 Nomba vii vino twalanda asi vino Baibo ikasambilizya. Baibo ikalanda ivintu vitatu ivikalenga ukuti kwaya imfwa.—Kasambilizya 9:11; Yoane 8:44; Loma 5:12.