Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Ndi Cakuti Mwalwala Ulwale Uwipisye

Ndi Cakuti Mwalwala Ulwale Uwipisye

“Lino namanyile ukuti nakweti kansa kuli ya pwapwa nu ku mala, nelenginye ukuti casila lyene nasya imfwe. Nomba lino naile uku ng’anda ukufuma uku cipatala, nelenginye inti: ‘kwene vii asi vino nenekelanga, nomba ndinzile ukulonda inzila ya kuzizimizizyamo intazi ii.’”—Ya Linda, aali ni myaka 71.

“Nalwala ulwale ukawaya sana ukaaya uku misipa ya ku manso kuli cimani. Pa miku iingi ukuwaikwa kwene kuu kukandenga ukuya sana nu ulanda nu kusakamala. Insita izingi, nazukilwanga sana nu kulonda ukuikulika.”—Ya Elise, aali ni myaka 49.

NDI CAKUTI mwemwe nanti wino mwatemwa walwala ulwale uwipisye ungalenga nu muntu ukufwa, mwamanya vino kukaya ukuvwa sana uyi. Nupya ukulunda pa ulwale kwene, mufwile nu kumanya ivya kucita ndi cakuti umulwale, aakumusunga nanti ya lupwa yakusoka zuwa nanti ukusakamala pa mulandu ni ntazi iyo. Intete nu kusakamala vingakulilako pa mulandu nu kuyayaya uku cipatala, ndi cakuti cikatala pa kulwaziwa na pa kulipila pakuti mulwaziwe nanti sile ndi cakuti kuli ivikucitika ndi mwamwa umulembo. Ukuwaika ukukayako pa mulandu nu ulwale uwipisye kukatonsya sana.

 Aekwi kuno tungazana uwazwilizyo? Antu aingi yazana ukuti ndi cakuti yataila sana Leza, kupepa kuli aliwe nu kuwelenga amazwi akuteekezya aya muli Baibo kukayazwa sana. Uwazwilizyo nauze ukafuma uku kutemwa nu kutungilila kuno ya lupwa ni vyuza yakacita.

VINO YAMWI YACITA PAKUTI YAZIZIMIZYE

Ya Robert aali ni myaka 58 yalanzile ukuti: “Mwataila Leza nupya alamwazwa ukuzizimizya. Mwapepa kuli Yeova. Mwamunena vino mukuyuvwa. Nu kumulenga umupasi uwa muzilo. Mwamunena ukuti amupeele amaka ya kuya akome pakuti mukomelezye ya lupwa nu kuya ateekele lino mukuzizimizya ulwale winu.

Yalanzile nu kuti: “Cikaazwa sana ndi cakuti ya lupwa yakukutungilila muli vyonsi. Cila wanda wenga nanti yaili yakantumila mafoni nu kunguzya ukuti, ‘Mwalinda uli?’ Nkakomeleziwa na ya cuza yane ukufuma umu ncende izipusane pusane. Mu cumi yakalenga inuvwe ningo nupya cico cikangazwa ukutwalilila ukwaula ukutoovoka.”

Ndi cakuti mukutandalila cuza winu mulwale, uvwini vino ya Linda yalanzile, yatiile: “Alwale yakalonda ukuya wakwe vino umuntu umupuma waya nupya yafwile lyonsi yasilonda ukulalanda pa ulwale. Fwandi mwalanda pa vintu vino mukalandapo ilingi.

Pa mulandu nu kuteekeziwa ukukafuma kuli Leza nu mu Malembelo, alino na vino ya lupwa ni vyuza yakatutungilila nu kutulanga ukutemwa, tungasininkizya ukuti umi wacindama nanti icakuti tukuzizimizya ulwale uwipisye.