Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Umi Wacindama Sana

Umi Wacindama Sana

Ya Faizal yalondekwanga ukulepulwa umwenzo ala papita sile umwaka onga pano aci yafwilile. Yalanzile ukuti: “Lino nawelenzile ibuku lyakwe Yobo, nasondwelile ukuti kwali icalenzile Leza aikemo ibuku lii muli Baibo. Ndi cakuti tukuvwa sana uyi nupya twawelenga Baibo pa muntu umwi uuvwile wakwe vino tukuyuvwa, cikatuteekezya sana.” Nupya yalanzile ukuti: “Umi ucili wacindama sana.”

Tarsha wali umwance lino ya nyina yafwile. Walanzile ukuti: “Pa mulandu wakuti namanya Kaumba witu umi wane wazipa cuze, nakwata upaalilo nupya naya ni nsansa asi mulandu ni ntazi uwingi zino nakwata. Tungasininkizya ukuti Yeova angatupeela vino tukulondekwa nupya angatwazwa ukuzizimizya cila wanda.

IVIPANDE IVYAFUMAKO vikulangilila vino intazi izipisye izipusane pusane zingalenga ciloleke kwati tutange tuzizimizye. Lino mukuzizimizya intazi zino mukweti, mungalola ukuti umi utacindama nu kuti kutaya nanti umwi uwamusakamala. Nomba manyini ukuti Leza akamusakamala lino muli ni ntazi. Mwacindama sana kuli aliwe.

Kalemba wa Masamu 86 walangilile ukuti wataile sana Leza, walanzile ukuti: “Ala nemo ndi napelelwa nkalaizya tutulwe kunuli, pano wemo ukanjasuka.” (Masamu 86:7) Limwi mungelenganya ukuti: ‘Uzye Yeova anganjasuka uli “ndi napelelwa?”’

Nanti icakuti Leza atange asisyepo intazi ino tukweti papo kwene sile, Izwi lyakwe Baibo likatupeela usininkizyo wakuti angatupeela umutende ungatwazwa ukuzizimizya, likati: “Mutasakamikwa pa cintu cili consi, lelo pepini pa mulandu wa vintu vyonsi, mule mukulenga Leza nu kutaizya mu myenzo. Lyene pa mulandu wakuti mwemwe yakwe Klistu, Leza alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu, ulatungulula umi winu ni myelenganyizizye inu.” (Filipi 4:6, 7) Uvwini vino Malembelo yano tumalandapo yakatupeela usininkizyo wakuti Leza akatusakamala.

Leza Akamusakamala

“Lelo pasi akunyi nanti konga kano Leza wilila . . . Mwemwe yamutengo kuluta utunyi utwingi.”—Luka 12:6, 7.

ELENGANYINIPO: Utunyi utunono tutange tuloleke ukuti twacindama uku antu, nomba Leza watusakamala. Leza akalola utunyi tuu tonsi utunono sana, tonsi twacindama sana kuli aliwe. Antu yene yacindama kuli Leza ukuluta utunyi. Antu ali uumbo uwaiyela sana kuli Leza pano nsi, yapangwa umu “cata” cakwe nupya yangakwata nu kulanga imiyele ino wene wakwata.—Utandiko 1:26, 27.

“We Yeova, wanjezya nu kumanya wamanya. . . . Ukamanya vino nkwelenganya . . . Ncecete, we Leza, ulole umwenzo wane, unjezye pakuti umanye vino nkaelenganya.”—Masamu 139:1, 2, 23.

ELENGANYINIPO: Leza wamumanya ningo sana. Wamanya vyonsi vino mukayuvwa umukasi ni vikamusakamika. Yauze yatange yamanye intazi zinu ni vikamusakamika, Leza akamusakamala nupya akalonda ukumwazwa. Na pa mulandu wakwe cii umi wacindama.

 Umi Winu Wakwata Upiliulo

“We Yeova, uvwa ukwi pepo lyane, uuvwe nu kulila. . . . Teya ukutwi kunondi kuti unguvwe, ungasuke zuwazuwa lino nkukulaizya. . . . Lyene alauvwa ni pepo lya antu yano yapokwa vyonsi.”—Masamu 102:1, 2, 17.

ELENGANYINIPO: Caya kwati ukufuma sile lino antu yatandike ukucula, Yeova akalola aminsozi yonsi yano antu yakaponya pa mulandu nu kucula. (Masamu 56:8) Pa minsozi yayo pali na inu. Leza akaiusya intazi zyonsi na minsozi inu pa mulandu wakuti mwacindama sana kuli aliwe.

“Ali cino mwemo mutaoopa, nemo namayanga pee namwe. Mutasakamala nanti cimwi pano nene indi Leza winu. Nene namamukomyanga nupya namamwavwanga . . . Ne Leza . . . nkumunena inti, ‘Mutaoopa, namamwazwanga.’”—Ezaya 41:10, 13.

MANYINI UKUTI: Leza waitemelwa kumwazwa. Nga mwapona, alamukatusya.

Kwaya Upalilo Wakuti Ivintu Vilazipa Uku Nkoleelo

“Pano acino Leza watemilwe amu nsi nga apeela Mwana wakwe wino uwavilwe wenga, kuti wensi wino wataila munoli atakalowe, lelo aye nu umi wa pe.”—Yoane 3:16.

ELENGANYINIPO: Leza wamutemwa sana icakuti waiteemilwe ukupeela umwanakwe Yesu ukuya impolelwa pa mulandu winu. Impolelwa iyo ikamulenga ukukwata upaalilo wa kwizaya ni nsansa nu umi usuma amanda pe. *

Nanti icakuti mungakwata masakamiko ndakai nupya umi winu ukuloleka ukuti mutange mukwanisye ukuzizimizya, mwawelenga sana Baibo nu kukomya utailo winu mu malayo yakwe Leza. Cilalenga muye ni nsansa nu kulola ukuti umi wacindama sana

^ par. 19 Pakuti mumanyilepo na vyuze pa visuma ivingamucitikila pa mulandu ni mpolelwa yakwe Yesu, tambini vidyo yakuti Mwaiusya Imfwa Yakwe Yesu pa www.jw.org.Lolini apakuti MPAPULO > MAVIDYO > VINO TUKALONGANA NU KUSIMIKILA.