Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungaisoolwela Vino Mukulonda Vikamucitikile!

Mungaisoolwela Vino Mukulonda Vikamucitikile!

UZYE UMU CUMI MWAKWATA MAKA YAKUISOOLWELA IVILAMUCITIKILA UKU NKOLEELO? Antu yamwi yazumila ukuti Leza aakasolwela limwi ivilacitikila antu, yakati yene yatakwata amaka yakucita vivyo. Ndi cakuti yavilwa kucita vino yakulonda, yakasondwelela ukuti avino catantikwa. Yakalanda ukuti; “Citatantikwa ukuti ni ngacita vivyo!”

Yauze nayo ndi yalola vino vintu vikwipilako sile mu nsi ii, yakatoovoka nu kulola kwati pasi vino yangacita. Ndi yalola inkondo, unkalwe, mazanzo aakacitika kwaula kwenekela ni ndwala ivikacitika, alino yakatandika kwezya na maka kulonda vino yangaikala ningo. Yakatandika kuyuzya iyati: ‘U mulandu ci uno tukuculila vii?’

Kwene ivikacitika umu nsi vingalenga tufilwe vino tukulonda kuomba umu umi. (Kasambilizya 9:11) Nomba, ndi tukulonda ukuti tukikale umi wa manda pe, tufwile kusoolola ningo. Baibo yene ikalanda ukuti vino mwasoolola ndakai, i vikalanga vino umi winu ulaya ku nkoleelo. Lolini vino Baibo yalanda.

Mose, uwali intunguluzi ya luko lwa ina Izalaeli, wanenyile antu lino yali mu piipi sile nu kwingila mu mpanga ya ulayo ati: ‘Ndakai inamupeela cakuti musolole mweisikulu, pakasi ka umi ni mfwa, pakasi ka upolelelo wakwe Leza ni ntipu yakwe Leza. Acino sololini umi. Muce mwatemwa Yeova Leza winu, mwamuyela nu kuya akutailwa kunoli.’Malango 30:15, 19, 20.

‘Inamupeela cakuti musolole mweisikulu, pakasi ka umi ni mfwa, pakasi ka upolelelo wakwe Leza ni ntipu yakwe Leza. Soololini umi.’ —Malango 30:19

Ee cumi, Leza wakulwile aina Izlaeli mu uzya ku Eguputo nu kuyalaya ukuti yalaya ni nsansa umu Mpanga ya Ulayo. Nomba asi kuti insansa zyali nu kuizila sile zineco. Pakuipakizya mapaalo yayo yalondekwanga ku ‘soolola umi.’ Yali nu kusoolola uli umi? Alilyo lino ‘Yatemwa Yeova Leza, kumuyeela nu kupalama kunoli.’

Na ndakai kwene, mufwile kusoololapo ndi vino cali ku mpiti nupya vino mwasoololapo i vilalanga vino umi winu ulaya ku nkoleelo. Fwandi ndi mwasoolola kutemwa Leza, ku muvwila, nu kupalama sana kuli aliwe, ala mwasoolola umi, ee cumi umi wa manda pee umu paladaise pano nsi. Nomba i cani icikalondekwa pa kucita vyonsi vivyo?

SOOLOLINI KUTEMWA LEZA

Kutemwa, i miyele yakwe Leza icindamisye. Umupasi wa muzilo walenzile Yoane ukulanda amazwi yaa akuti, “Leza ukutemwa.” (1 Yoane 4:8) Caleka, lino Yesu yamuzizye isunde ilikalamba pa masunde yonsi, walanzile ati: “Uwatemwa Mwene Leza wako nu mwenzo wako onsi, nu umi wako onsi, na mano yako yonsi.” (Mateo 22:37) Acino pakuya na ucuza wa cumi na Yeova Leza, kano twamutemwa asi kulanda sile nanti kwelenganyapo sile. Nga lyene, u mulandu ci wa kusoolwela kutemwa Leza?

Yeova watemwa sana antunze kwati avino avyazi aya nu kutemwa yatemwa anao. Nanti cakuti avyazi yatamalilika yakalanga kutemwa lino yakutungulula anao, kuyakomelezya, kuyatungilila nu kuyasalapula pa mulandu wakuti yakalonda anao yakatunguluke. I vyani vino avyazi yakalonda anao kuyacitila? Yakalonda ukuti anao yayatemwa nu kulalondela vino yakuyasambilizya pakuti ivintu vyayazipila. Uzye lyene tutanga tuti na Tata witu uwa kwi yulu akatwenekela ukulataizya pali vyonsi vino watucitila?

 MWAKUTIKA UKWI ZWI LYAKWE

Umu lulimi muno Baibo yalembilwe, izwi lyakuti “kutika” insita zingi likasenulwa ukuti “kuvwila.” Uzye musikuzumila ukuti aali muno tukalozya ndi twanena umwana ukuti, “kutika ku yavyazi yako”? Fwandi uku kutika ukwi zwi lyakwe Leza, cikapiliula kusambilila nu kuvwila vino walanda. Nanti icakuti tutanga tuvwe izwi lyakwe Leza, tukamuvwila ndi tukuwelenga Izwi lyakwe, kuli kuti Baibo nu kucita vino tukusambilila mwenemo.—1 Yoane 5:3.

Yesu walangilile ningo sana vino cacindama ukukutika ukwi zwi lyakwe Leza, watiile: “Muntu atangaya nu umi pa cakulya citupu, lelo pa kuyela mazwi yonsi yano Leza wavwanga.” (Mateo 4:4) Vikwene vino ivyakulya vyacindama ku umi witu, avino nu kuya na mano yakwe Leza kwacindama nupya kwene kwaluta napo. I cani cino twalandila vivyo? Umwene wa mano Solomoni, walanzile ati: ‘Amano yakacingilila wakwe vino impiya zikacingilila. Amano yakasunga umuntu umutende. Endi, uu uli usuma wa kukwata amano.’ (Kasambilizya 7:11, 12) Amano akafuma kuli Leza yangatucingilila ndakai nupya yangatwavwa nu kusoolola ningo ivyakucita vino vingalenga tukaye nu umi wa pee uku nkoleelo.

KUPALAMA SANA KULI YEOVA

Tale iusyini cilangililo cino Yesu walanzilepo, icati cilandwa umu cipande cafumako, muno watiile: “Impongolo yakwingilila ku umi iifyenkane. Nu museo wakuilamo wene watala kulondela, cakuti antu akauzana anono sile.” (Mateo 7:13, 14) Nga tukupita mu museo uu, tungaipakizya cuze ukupalama sana kuli Yeova ndi cakuti tukulonda tukafike kuno tukuya, kuli kuti ku umi wa pee. Fwandi aali mulandu kwene uno tulinzile kupalamila sana kuli Yeova. (Masamu 16:8) Nga lyene tungacita uli vivyo?

Cila wanda, kukaya vintu vino tukalondekwa tuombe na vino tungatemwa kuomba. Vintu kwene vii vingalenga akuno twike sana mano icakuti ituta nu kwelenganya pali vino Leza akulonda tucite. Aali mulandu kwene uno Baibo ikatucelwila iti: “Tekelini mu mikalile inu. Mutaikala wa antu awelewele, lelo wa antu yamano. Mwaomvya insita zinu ningo pano manda ya ndakai aipe.” (Efeso 5:15, 16) Ndi cakuti twakolezya ucuza witu na Leza umu umi, tulatwalilila kupalama sana kuli aliwe.—Mateo 6:33.

MUNGAISOOLWELA MWEINECO

Kwene nanti icakuti pasi vino mungacita pakuti musenule vya kucisila, kuli vino mungacita pakuti mwemo na atemwikwa inu ivintu vikamizipile ku nkoleelo. Baibo yalanda ukuti Tata witu wa kwi yulu, Yeova, watutemwa cuze nupya watulanga ivintu vino akalonda ukuti twacita. Lolini vino Kasema Mika walanzile:

“[Yeova] wakulanga mpiti, we muntu we, icintu icisuma. Ivintu vino wene akasi kuti wacita aivi: Uwacita vilungame nu kuya na mizu, nga nu kupita mu ufuke pa manso yakwe Leza wako.”Mika 6:8.

Uzye lyene, mumazumila vino Yeova akumwama ukuti mwapita nawe pakuti mukiize mukaipakizye amapaalo yano walaya ya cuza yakwe? Muisoolwele mweineco!