LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Maaci 2016

Umu lupungu luu muli amalyasi akusambilila ukutandika Mei 2 kufika Mei 29, 2016.

Uzye Mungazwilizya Icilongano Cino Mwayamo?

Mungaya ya misyonali nu mu icilongano cino mwayamo?

Mwe Yacance Uzye Mwati Muipekanya Ukuwatiziwa?

Mauzyo yatatu yangamwazwa ukupingulapo.

Mwe Yacance Mungacita Uli Pakuti Muipekanye Ukuwatiziwa?

Mungacita uli ndi cakuti mutamanyile ngi cakuti mwatimuipekanya nanti foo? Nanti limwi mukulonda ukuwatiziwa nomba avyazi inu yakulonda kuti muloleleko panono mungacita uli?

Mungazwilizya Uli Ukupanga Umutende Mwi Uvi?

Icilolwa icili umu Umbwilo cipande 9 cikalangilila vino ukuvwana kwacindama.

Yeova Akatungulula Antu Yakwe Umu Nzila ya ku Umi

Uzye tungalanga uli ukuti tukalonda kuti Yeova atutungulula?

Mauzyo Yano Aakawelenga Yakauzya

A lilaci lino antu yakwe Leza yaali azya, muli babiloni mukulu? Lino Satana wezizye Yesu, uzye wasenzile Yesu uku ng’anda ya kupepelamo, nanti uzye walangizye sile Yesu ing’anda ya kupepelamo umu cilolwa?