Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Umwina Kenneth E. Cook, Jr., na mamakwe Jamie

Umwina Umupya Umwi Umba Ilikatungulula

Umwina Umupya Umwi Umba Ilikatungulula

PALI Citatu akatondo pa 24 Januwale 2018, ulupwa lwa pa Betele ulwa ku United States nu lwa ku Canada lwatemilwe ukuvwa ukumanyisya ukuiyele ukwakuti: Umwina Kenneth Cook, Jr., wataya lyene umwi Umba Ilikatungulula lyakwe ya Nte Yakwe Yeova.

Umwina Cook wavyalilwe nu kukulila umu Pennsylvania, ku U.S.A. Wasambilile icumi kuli wino yasambililanga nawe ala kwasyala panono ukumala isukulu nupya wawatiziwe pa 7 Juni 1980. Watandike umulimo wa nsita yonsi apa 1 Sepetemba 1982. Lino waomvile upainiya pa myaka iili, yamwamile ku Betele nupya waile atandika ukuombela apa Wallkill, ku New York, pa 12 Okotoba 1984.

Pa myaka 25 iyalondeliilepo, Umwina Cook waombiile uku dipatimenti ya Kupulinta alino nu ku Bethel Office. Watwazile nkazi Jamie umu 1996 nupya yatandike ukuombela pamwi pa Betele apa Wallkill. Umu Dizemba 2009, Umwina na Nkazi Cook yayatumile ukuya umu kuombela kuno kukayela Masukulu ya Uleza uku Patterson, ku New York, kuno Umwina Cook wapeezilwe umulimo wa kuombela uku Dipatimenti Ikaasuka Mauzyo Yano Antu Yakauzya Pali Baibo. Umu Epulelo 2016, lino yawezileko sile panono pa Wallkill, Umwina na Nkazi Cook yayatumile ukuya uku Brooklyn, ku New York. Lino papisile imyezi 5 yakukiile uku maofesi yakalamba mu nsi yonsi uku Warwick, ku New York. Umu Januwale 2017, Umwina Cook wasonsilwe ukutandika ukwazwilizya muli Komiti Iikalemba Iya Mwi Umba Ilikatungulula.