Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Yeova Akalambula Yao Akamulondalonda

Yeova Akalambula Yao Akamulondalonda

Wensi akaiza kuli Leza alinzile ataile ukuti Leza akuno waya nupya akalambula yao akamulondalonda.”—AYEB. 11:6.

INYIMBO: 136, 139

1, 2. (a) Uzye ukutemwa nu utailo vyalemana uli? (b) A mauzyo ci yano tumazana amasuko?

TWATEMWA Yeova “pano u watandike ukututemwa.” (1 Yoa. 4:19) Pakuti Yeova alange ukuti watemwa aomvi yakwe acisinka, akaitemelwa umwineco ukuyacitila ivintu ivisuma. Ndi twatemwa sana Yeova, utailo witu ukakoma sana, asi sile pa mulandu wakumanya ukuti akuno waya, lelo a pa mulandu wakumanya ukuti akalambula yano watemwa.—Welengini Ayebulai 11:6.

2 Ukulambula antu yakwe ali cintu cicindame sana cino Yeova akacita nupya ali vino waya vikwene. Utailo witu usiya ufikepo ndi cakuti tutasininkizye ukuti Leza alalambula yao aakamulondalonda, pano “utailo ukapeela maka akuntatwisika vintu vino tukupaalila.” (Ayeb. 11:1) I cumicumi, utailo ukalenga twalondesya ukulola ivintu vino Leza alatucitila uku nkoleelo. Nomba, uzye upaalilo wa vintu vino Leza alatucitila ukatwazwa uli? Uzye Yeova walambwile uli aomvi yakwe aaliko mpiti nupya akalambula uli aomvi yakwe aayako ndakai? Lekini tulole.

 YEOVA WALAYA UKUTI ALAPOLELELA AOMVI YAKWE

3. Uulayo ci uno ukazanwa pali Malaki 3:10?

3 Yeova umwineco waipeela umulimo wa kulambula aomvi yakwe, fwandi akatulaalika ukuti twombesya pakuti aatupolelela. Tukawelenga muli Baibo ukuti: “Njezini mulole ndi ntangayula inzota umwiyulu nu kumupongolwela upolelelo nyanya wakwe cimwi.” (Malaki 3:10) Tukalanga ukuti tukataizya sana ndi twazumila ukucita vino Yeova akatulalika ukuti twacita.

4. U mulandu ci uno tungatailila amazwi yakwe Yesu alembwa pali Mateo 6:33?

4 Yesu wanenyile asambi yakwe ukuti ndi cakuti yakukolezya Uwene Wakwe Leza, Leza angayazwilizya ukuzana ivintu ivikalondekwa. (Welengini Mateo 6:33.) Yesu wakomelizye asambi yakwe pano wataile sana Yeova ukuti lyonsi wene akafikilizya vyonsi vino walaya. Yesu wamanyile ukuti amalayo yakwe Leza yakafikiliziwa lyonsi. (Eza. 55:11) Naswe tutafwile ukutwisika ukuti ndi cakuti twataila Yeova, alatwalilila ukucita ndi vino watulaya ukuti: “Ntalatala imusye nanti kumutazyela.” (Ayeb. 13:5) Amazwi kwene yaa yakatwiusya amazwi yano Yesu walanzile pa kulonda Uwene inkoleelo nu wololoke wakwe Leza.

Yesu walangilile ukuti asambi yakwe yali nu kulambulwa pa kuipeelesya kwao umu milimo yakwe Leza (Lolini palagalafu 5)

5. U mulandu ci uno icasuko cino Yesu waswike Petulo cikakomezya utailo witu?

5 Umutumwa Petulo pa nsita imwi uzizye Yesu ati “Lola! Swemo twasya vyonsi nu kukulondela. Uzye lyene tulapelwa cilambu cii?” (Mate. 19:27) Yesu ataakalipile Petulo pa kuuzya icuzyo cii, lelo wanenyile asambi yakwe ukuti yalalambulwa pa mulandu nu kuipeelesya kwao. Atumwa yakwe Yesu aali acumi alino na antu yauze yalateeka na Yesu ukwi yulu. Nomba na ndakai kwene kwaya ivintu ivisuma. Yesu walanzile ukuti: “Na wensi uwasya  mang’anda yakwe, aina aonsi, yakaci yakwe, isi, nyina, ana nanti vyalo pa mulandu wane, wene alapokelela ivingi kuluta pali vino wasya, nga nu umi wa pe.” (Mate. 19:29) Asambi yakwe Yesu yaali nu kupolelelwa sana ukuluta na pa vintu vino yasiile pa mulandu nu kuipeelesya. Uzye ukuzana avyazi muli ukapepa, aina, ya nkazi alino na ana, asi vintu ivisuma sana ukuluta ni vintu ivikasyala pa mulandu wa kulonda Uwene inkoleelo?

“UPAALILO UNO UKOLINE WA NANGA”

6. I cani icalenga ukuti Yeova alaye aomvi yakwe ukuti alayalambula?

6 Vino Yeova walaya ukuti alalambula aomvi yakwe, cikalenga yazizimizya ndi yaya na mezyo. Nanti icakuti Yeova akapolelela antu yakwe ndakai, alayacitila ivintu navyuze ivisuma sana uku nkoleelo. (1 Tim. 4:8) Ndi twasininkizya ukuti Yeova “akalambula yao akamulondalonda,” cikatwazwa ukuya sana nu utailo.—Ayeb. 11:6.

7. Uzye upaalilo wakolana uli ni nanga?

7 Umwi lyasi lyakwe ilya pa Mwamba, Yesu walanzile ukuti: “Mwazanga cuze. Pamulandu wakuti cilambu cinu mwiyulu icikulu. Pano vivyo kwene avino yazunyanga na yakasema yano amukolelile.” (Mate. 5:12) Aomvi yakwe Leza yamwi yalaya ukwiyulu. Yauze nayo yalaya pano nsi. Cii naco cikalenga ukuti ‘yazanga cuze.’ (Masa. 37:11; Luka 18:30) Asi mulandu tulikala ukwiyulu nanti pano nsi, ‘twakwata upaalilo uno ukoline wa nanga pa kutungilila umi witu.’ (Ayeb. 6:17-20) Wakwe vino inanga ikalenga uwato ukuteekana lino kuli icimuza, upaalilo uno twakwata ukatwazwa ukutwalilila ukuya akome muli ukapepa nu kucimvya amezyo aakatuponela.

8. Uzye upaalilo ukatwazwa uli ukucefya amasakamiko?

8 Ukutaila malayo aaya muli Baibo kukalenga tutasakamala sana. Wakwe vino amafuta yakatonsya inkanda, ukwelenganya pali vino Leza watulaya kukatwazwa ukuteeka umwenzo. Fwandi tukaya sana nu luzango ndi ‘tukutuula masakamiko itu kuli Yeova’! (Masa. 55:22) Fwandi tungataila ukuti Leza “ali na maka akucita munotuli vintu vilusile vino tungalenga nanti vino tungelenganya.” (Efes. 3:20) I cumicumi Leza akatupolelela ukuluta pali “vino tungelenganya”!

9. Uzye tungasininkizya uli ukuti Yeova alatupolelela?

9 Pakuti Yeova atupolelele, tulinzile ukumutaila sana nu kuvwila vino akutunena ukucita. Mose wanenyile aina Izlaeli ati: “[Yeova] Leza winu alamupolelela mu mpanga ino akumupeela kuti iye iyakwinu. Kusi nanti wenga uwa mu antu inu alaya umupina ndi cakuti mwayela amasunde yakwe [Yeova] Leza winu nu mwenzo onsi nga nu kulondela ningo amalamulo yakwe yano nkumupeela apilelo. [Yeova] alamupolelela wakwe muno walayile.” (Malan. 15:4-6) Uzye mwataila ukuti Yeova alatwalilila ukumupaala ndi mukumuombela na ucisinka lyonsi? I cumicumi mwakwata imilandu isuma iyaleenga kuti mwataila sana Yeova.

YEOVA U WAYALAMBULANGA

10, 11. Uzye Yeova wapolelile uli Yosefu?

10 Baibo yalemvilwe pakuti iyatwazwa ukumanya ivintu ivisuma. Mwaya malyasi aingi pali vino Leza akalambula aomvi yakwe. (Loma 15:4) Yosefu wali u muntu umusuma sana wino tungakolanya na ndakai kwene. Aina yakwe yamukazizye umu uzya. Lino papisile insita, mama wa musambazi wakwe wamusombizye na cii calenzile ukuti Yosefu yamuyalile umu Cifungo. Uzye cii calenzile ukuti ate ukuya cuza wakwe Leza? Awe! “Lelo [Yeova] wacingililanga Yosefu nga nu kumupolelela . . . [Yeova] wacingililanga Yosefu nu kulenga kuti vyonsi vino wacitanga vyamuzipila.” (Utan. 39:21-23) Pa nsita ino Yosefu wapitanga  umu mezyo kwene yaayo, watwaliliile ukulolela ukuti Leza amwazwe.

11 Mukuya kwa nsita, Falao wafumizye Yosefu umu cifungo amucita ukuya umulasi wakwe cili uwa mpanga iya Eguputo. (Utan. 41:1, 37-43) Lino umuci wakwe Yosefu wizile akwata aana yaili aonsi, “Yosefu watemiile iyeli ukuti Manase pano watile, ‘Leza watalenga kuti nilile ucuzi wane onsi kumwi na amu ng’anda yakwe Tata.’ Lyene umwana uwalondelilepo nawe wamutemile ati Efulemu pano watile ‘Leza watampela ana mu mpanga ya ucuzi.’” (Utan. 41:51, 52) Pa mulandu wakuti Yosefu watwalilile ukuya uwa cisinka kuli Leza, Leza wamulambwile icakuti watwalilile ukuya uwa umi pamwi na ina izlaeli na ina Eguputo. Yosefu atiIiile cisinka icakuti, Yeova aliwe wamulambwile.—Utan. 45:5-9.

12. Uzye Yesu watwalilile uli ukuya uwa cisinka lino weziwanga?

12 Yesu nawe kwene watwaliliile ukuuvwila Leza lino weziwanga, nupya Leza wamulambwile. Uzye icani icamwazwilizye ukuzizimizya? Izwi Lyakwe Leza likatunena ukuti: “Wene atanenwike pa mulandu wa mfwa ya pa [cimuti]! Wene atelenginye cimwi pa kuzewana kwa mfwa ya pa [cimuti], pa mulandu wa luzango luno lwali nkolelo.” (Ayeb. 12:2) Ukucindika izina lyakwe Leza kwaletelanga sana Yesu uluzango. Yeova walambwile Yesu pa kulanga ukuti wamutemilwe nu kumupeela imilimo iingi sana isuma. Baibo ikatunena ukuti “ndakai atenzi kwi kasa lilunji lya cilimba cakwe Leza.” Ikatunena nu kuti: “Leza wamukwezizye cuze amupeela zina lilusile mazina yonsi.”—Filipi 2:9.

YEOVA ASYAILILA VINO TUKAOMBA

13, 14. Uzye Yeova akauvwa uli pali vino tukamuombela?

13 Tungasininkizya ukuti Yeova akataizya sana lino tukwezya ukumuombela apapezile amaka itu. Akauvwikisya ndi cakuti tukuitwisika sweineco nanti ndi kuli vimwi ivikulenga twatwisika ukuti limwi tutanga tukwanisye ukuomba imilimo imwi. Akatuuvwila uluse ndi cakuti tukucula pa mulandu nu kuulizya impiya nanti ndi tukufilwa ukuombesya umu mulimo uno watupeela pa mulandu nu kulwalilila. Nupya tungasininkizya ukuti Yeova akatemwa sana ndi tukutwalilila ukuya acisinka na lino tuli ni ntazi.—Welengini Ayebulai 6:10, 11.

14 Nupya mwaiusya ukuti tungapepa kuli Yeova ukwaula ukutwisika ukuti amatwazwa pali vino vikutusakamika, pano wene ‘akauvwa mapepo.’ (Masa. 65:2) “Tata wa luse, Leza ali ntulo ya kutekeziwa konsi” fwandi alatupeela vyonsi ivikalondekwa pakuti tutwalilile ukuya ya cuza yakwe. Insita zimwi angaomvya aina itu na ya nkazi pakuti atwazwe. (2 Kol. 1:3) Yeova akauvwa ningo sana ndi tukulanga yauze uluse. “Wiyo aakasakamala umulanda ala wakongwesya [Yeova], nga nawe alamulipa ivisuma pali vino wacisile.” (Mapi. 19:17; Mate. 6:3, 4) Fwandi ndi cakuti tukwazwa yaayo ali ni ntazi ukwaula ukaitemwe, Yeova akalola ukuti tukumukongwesya pa mulandu ni vintu ivisuma vino tukacita. Nupya walaya ukuti alatulambula pa cikuuku cino tukalanga.

YEOVA ALATWALILILA UKUTULAMBULA AMANDA PE

15. I vintu ci ivisuma vino mukalondesya mukakwate? (Lolini cikope cakutandikilako.)

15 Aina Klistu aapakwa nu mupasi yakwata upaalilo wakupokelela “ingala ya wololoke,” kulikuti icilambu kufuma kuli Yesu. (2 Tim. 4:7, 8) Nomba cisipiliula ukuti mutacindama sana kuli Leza ndi cakuti mwakwata upalilo uwapusanako na uu. Antu aingi cuze aaya umwi umba lya “mfwele na zyuze”  zyakwe Yesu nayo yakaloleela ukwiza ikala umu nsi ipya amanda pe. Antu yaayo nayo yalaya sana nu luzango pano “yalapyana impanga nu kusyukila ulongo ulumalilike” nupya yalikala umutende.—Yoa. 10:16; Masa. 37:11.

16. U kukomelezya kwa musango ci ukwaya pali 1 Yoane 3:19, 20?

16 Insita zimwi tungaelenganya ukuti tusikuombesya. Nanti limwi tungaatwisika ukuti limwi Yeova asitemwa imiombele yane. Nupya tungatwisika ukuti limwi Leza atalatulambula. Lelo lekini lyonsi twaiusya ukuti, “Leza wene u mukulu ukuluta ya kampingu itu.” (Welengini 1 Yoane 3:19, 20.) Ndi cakuti tukuombela Yeova pa mulandu wakuti twamutaila nu kumutemwa sana, tukasininkizya ukuti alatulambula, nanti icakuti vino tukaomba limwi vingaaloleka kwati vitacindama sana.—Mako 12:41-44.

17. I vintu ci ivisuma vino tukaipakizya ndakai?

17 Nu mu manda kwene yaa atale umu nsi ino Satana ali kateeka, Yeova akapolelela antu yakwe. Akasininkizya ukuti yakapepa yakwe acumi yonsi yakusambiliziwa ivintu ivingi cuze nu kuya nu luzango. (Eza. 54:13) Wakwe vino Yesu walavile, Yeova akatulambula ndakai pakutulenga ukuya ulupwa longa, kuli kuti aina na ya nkazi amu nsi yonsi. (Mako 10:29, 30) Nupya, yaayo aakalonda Leza ni myenzo ya ufumacumi yakalambulwa sana, pano yakaya nu mutende wa melenganyo, ukuteeka imyenzo pali vino yakweti, alino nu kuya nu luzango.—Filipi 4:4-7.

18, 19. Uzye aomvi yakwe Yeova yakauvwa uli pali vino akayacitila?

18 Aomvi yakwe Yeova umu nsi yonsi yakailolela aineco vino Leza akayalambula. Bianca uwa ku Germany walanzile ukuti: “Nkataizya sana Yeova pa kungazwa ukucimvya amasakamika na pali vino akantungilila cila wanda. Umu nsi ndakai ivintu vyaipa sana. Nomba lino nkuombela pamwi na Yeova, nkayuvwa ukuti akancingilila. Lyonsi lino naipeelesya ukuti imuombele, akancitila ivintu ivisuma ivingi cuze.”

19 Mungelenganya na pali nkazi Paula uwa myaka 70 aakaikala uku Canada uwalwala ulwale wa mongo uno yakaama ukuti spina bifida. Nkazi wii walanzile ukuti: “Ukukana kwata amaka yakupita sana kusilenga kuti nafilwa ukuombesya umu mulimo wa kusimikila. Nkaomvya inzila izipusane pusane izya kusimikililamo, wakwe ukuomvya foni, nu kusimikila konsi sile ukuli antu. Pakuti nakomeleziwa, nakwata ibuku muno nkalemba amalembelo ni vyeo ukufuma umu mpapulo zitu vino nkaomvya lyonsi. Nkaama ibuku lii ukuti ‘Ibuku Lyane Ilya Kungazwa.’ Ndi tukusumba amano kuli vino Yeova watulaya, ukutoovoka kukaya sile u kwa pa kasita kanono. Yeova lyonsi akatwazwa, asi mulandu ni ntazi zino tukapitamo.” Limwi intazi zino mwakwata zitanga zikolane nazino nkazi Bianca na Paula yakwata. Lelo, mungelenganya pali vimwi vino Yeova wamucitila na vino wacitila yamwi yano mwamanya. I cintu icisuma sana ukwelenganya pali vino Yeova akamucitila ndakai, na pali vino alamucitila uku nkoleelo!

20. I vyani vino Yeova alatucitila ndi cakuti twatwalilila kumuombela nu mwenzo onsi?

20 Lyonsi mwaiusya ukuti Yeova alamulambula pa mapepo yano mukapepa kuli aliwe. Fwandi lyonsi “mulinzile kuteeka myenzo, kuti mucite kulonda kwakwe Leza nu kupokelela cino walaya.” (Ayeb. 10:35, 36) Lekini tutwalilile ukukomya utailo witu nu kuombela Yeova nu mwenzo onsi. Twasininkizya ukuti Yeova alatulambula!—Welengini Kolose 3:23, 24.