Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDE CA KUSAMBILILAMO 42

Uzye Yeova Alamulenga Ukuya Uli?

Uzye Yeova Alamulenga Ukuya Uli?

“Leza aliwe akuomba muno muli . . . nu kumulenga mwalonda nu kukwata amaka akucitapo cimwi.”—FILIPI 2:13; NWT.

ULWIMBO 104 Leza Akatupeela Umupasi wa Muzilo

VINO TUMASAMBILILAPO *

1. I vyani vino Yeova angacita pa kufikilizya ukulonda kwakwe?

YEOVA angaya ivili vyonsi vino akulonda pakuti afikilizye ukulonda kwakwe. Yeova waya Kasambilizya, Kateekezya, Kakosoola alino na vyuze ivingi ukuluta pali vino twalumbula paa. (Eza. 48:17; 2 Kol. 7:6; Gala. 3:8) Nomba nanti ciye vivyo, ilingi akaomvya antu ukufikilizya ukulonda kwakwe. (Mate. 24:14; 28:19, 20; 2 Kol. 1:3, 4) Yeova nupya angapeela ali wensi amano na maka yano tukulondekwa pakuti tucite icili consi uku kufikilizya ukulonda kwakwe. Vyonsi vii vikulondolola vino Yeova akaya vyonsi vino akulonda nanti ukucita vino akulonda pakuti afikilizye ukulonda kwakwe.

2. (a) U mulandu ci uno insita zimwi tungatwisikila ndi cakuti Yeova angatuomvya? (b) I vyani vino tumasambilila mu cipande cii?

2 Swensi kwene tukalonda Yeova atuomvya kucita ukulonda kwakwe, nomba yamwi yakatwisika ndi cakuti Yeova angayaomvya. U mulandu ci? Pano yakayuvwa ukuti yatanga yakwanisye kuomba kulingana nu musinku wao, ivikayacitikila alino na vino yamanya. Lyene yauze nayo, yangalola kwati vino yakaomba lyonsi vili sile ningo na cii cikalenga ukuti yatalonda kuombesya. Mu cipande cii tumalanda pali vino Yeova akatwazwa pakuti twaomba ningo mulimo wakwe. Lyene tumasambilila na pa malembelo aakalanda pali vino Yeova wavwile aomvi yakwe, aonsi na anaci kulondesya kuomba nu kuyapeela  amaka akuomba. Mu kusyalikizya, tumasambilila pali vino tungaleka Yeova atuomvya.

VINO YEOVA AKACITA PA KUTUPEELA VINO TUKULONDEKWA

3. Kulingana ni vyalembwa pali Filipi 2:13, uzye Yeova angatupeela uli umwenzo wa kulondesya kuomba?

3 Welengini Filipi 2:13. * Yeova angatupeela umwenzo wa kulondesya kuomba. Uzye angacita uli vivyo? Limwi tungazana ukuti umwi mu cilongano akulondekwa uwazwilizyo nanti akulondekwa kumucitilako vimwi. Nanti limwi ya eluda yangawelenga kalata ikulanda pa ncende kukulondekwa ya kasimikila aingi. Limwi tungayuzya tuti, ‘Uzye ningacita uli pakuti nazwilizyeko?’ Nanti limwi yangatupeela mulimo uukuloleka ukome, nomba ale tukulola ukuti tutanga tukwanisye kuomba. Limwi pa cisila ca kuwelengako vikomo vimwi muli Baibo, tungelenganya ukuti, ‘Uzye ningaomvya uli vino nkusambilila muli Baibo ku kwazwa yauze?’ Yeova atalatupatikizya kuomba cili consi. Nomba ndi walola ukuti tukwelenganya pali vino tungacita, Yeova alatupeela umwenzo wa kulondesya kuomba vino tukwelenganyapo.

4. Uzye Yeova angatupeela uli amaka ya kuomba?

4 Yeova angatupeela na amaka ya kuomba. (Eza. 40:29) Angatupeela umupasi wakwe uwa muzilo kutwazwa pakuti twaomba ningo kuluta vino tukaomba. (Kufu. 35:30-35) Yeova angaomvya iuvi lyakwe kutusambilizya vino tungaomba milimo imwi. Ndi cakuti mutamanyile vino mungacita pa kuomba milimo imwi, mwauzya. Nomba, mwaitemelwa kulenga Tata witu pakuti amupeele “maka.” (2 Kol. 4:7; Luka 11:13) Muli Baibo mwaya malyasi aakalanda pali vino Yeova wavwile aonsi na anaci pa kuyapeela umwenzo wa kulondesya kuomba alino na amaka ya kuomba. Lino tukusambilila pa malyasi yaa, mwaelenganya pa nzila zino Yeova angamwazwilamo namwe wakwe vino wacisile ku antu yaa.

VINO YEOVA WAZWILIZYE AONSI UKUCITA

5. I vyani vino tukusambilila kuli vino Yeova waomvizye Mose ni nsita ino wamuomvezizyepo?

5 Yeova walenzile Mose kuya kakulula wa Ina Izlaeli. Nomba alilaci lino Yeova waomvizye Mose? Uzye alili lino Mose wailolanga ukuti watalinga ukuomba pa cisila ca “[kusambiliziwa] mano yonsi amu Eguputo”? (Mili. 7:22-25) Awe, Yeova waomvizye Mose pa cisila ca kumusambilizya ukuya ni miyele ya kuicefya nu kufuuka. (Mili. 7:30, 34-36) Yeova walenzile Mose kusipa nu kumulenga kuyaimilila pa nkoleelo yakwe kateeka wa maka uwa ina Ejipti. (Kufu. 9:13-19) I vyani vino tukusambilila kuli vino Yeova waomvizye Mose ni nsita ino wamuomvezizyepo? Yeova akaomvya antu aakaezya na maka kukolanya miyeele yakwe na akasintilila sana pa maka yakwe.—Filipi 4:13.

6. I vyani vino tukusambilila kuli vino Yeova waomvizye Balizilai ukwazwa Umwene Davidi?

6 Pa cisila ca myaka iingi, Yeova waomvizye Balizilai ukwazwa Davidi. Lino Davidi na antu yakwe yutuukanga Abusalomu, yuvwile “inzala nu lusala nga nu kutonta.” Balizilai uwali mukombe pa nsita iya pamwi na yauze yaisile mu uzanzo pakuti sile yazwilizye Davidi na antu yakwe. Balizilai atelenginye ukuti Yeova atanga amuomvye pa mulandu nu ukote. Lelo waomvizye vino wakweti ku kwazwa antu yakwe Leza aalondekwanga uwazwilizyo. (2 Sam. 17:27-29) I vyani vino tungasambililako? Asi mulandu nu musinku, Yeova angatuomvya ku kwazwa ya kapepa yanji, nampo nga amu mpanga itu nanti aku mpanga yuze akulondekwa uwazwilizyo. (Mapi. 3: 27, 28; 19:17) Nanti icakuti tutanga tuyazwe mukulungatika, tungasangwilako ku mulimo wa mu nsi yonsi pakuti impiya zingaomviwa ku kwazwa aina na ya nkazi aaponelwa na mazanzo na yauze akulondekwa uwazwilizyo.—2 Kol. 8:14, 15; 9:11.

7. Uzye Yeova waomvizye uli Simeoni, nupya kumanya vivyo kungatukomelezya uli?

7 Yeova walavile Simeoni uwali umukote uwali uwa cumi uwikalanga mu Yelusalemu, ukuti atali nu kufwa lino atali alole Mesiya. Ulayo uu ufwile wakomelizye sana Simeoni, pano walolelanga Mesiya pa myaka iingi. Yeova wamulambwile pa mulandu wa kuya nu utailo nu kuzizimizya. Wanda umwi pa cisila ca ‘kutungululwa nu mupasi wa muzilo’ waile ku ng’anda ikulu yakwe Yeova. Kukwa akuno waweni Yesu ala akanya, na Yeova waomvizye Simeoni kukulanda pa usowelo wa mwana uwizile aya Klistu. (Luka 2:25-35) Nanti icakuti Simeoni atikazile imyaka ingi pakuti alole kuno Yesu waombanga mulimo wakwe pano nsi, wataizye pi syuko lino wakweti nupya alaipakizya vintu visuma ku nkoleelo. Mu nsi ipya, umonsi wiya uwa utailo alalola kuno ukuteeka kwakwe Yesu kulaleta vintu visuma ku antu yonsi pano nsi. (Utan. 22:18) Naswe kwene tulinzile kulataizya pa masyuko yano Yeova watupeela mu mulimo wakwe.

8. Uzye Yeova angatuomvya uli wakwe vino wacisile kuli Banaba?

8 Umu nsita ya atumwa, Yosefu waipeelisye ukuomviwa na Yeova. (Mili. 4:36, 37) Atumwa yamanga Yosefu ukuti Banaba icikusenula ukuti “Wino Akacincizya” pa mulandu wakuti wamanyile sana ukukomelezya yauze. Pa cisila lino Saulo waya Umwina Klistu, aina aingi yatiinanga ukulanda nawe pa mulandu wakuti ku cisila wazunyanga antu ataile Yesu. Nomba Banaba wakomelizye Saulo nu kumwazwilizya, nupya cikaloleka ukuti Saulo afwile wataizye sana pali cii. (Mili. 9:21, 26-28) Lino papisile insita, ya eluda amu Yelusalemu yaweni ukuti aina ali ukutali uku Antioki wa ku Asilya yalondekwanga ukukomeleziwa. A weni wino yatumile? A Banaba. Nupya yasoolwile ningo sana. Baibo ikatunena ukuti Banaba watandike “[ukukomelezya] yonsi kuti mu myenzo yao yatwalilile mu utailo ni cumi ku Mwene.” (Mili. 11:22-24) Na ndakai kwene, Yeova akatwazwa ukukomelezya aina itu na ya nkazi. Angatuomvya ukukomelezya yano yati yafwilwa. Nanti angatucincinzya ukuyatandalila nanti ukutumila umwi uwatalwala nanti aali nu ulanda nu kulanda amazwi yamwi asuma sana. Uzye mulaleka Yeova amuomvye wakwe vino waomvizye Banaba?—1 Tesa. 5:14.

9. I vyani vino tukusambilila pali vino Yeova wazwilizye umwina Vasily ukuya eluda umusuma?

9 Yeova wazwilizye umwina uwi zina lyakuti Vasily ukuya eluda umusuma. Lino umwina Vasily wasonsilwe ukuya eluda ala ali ni myaka 26, walolanga ukuti atange akwanisye ukwazwilizya aina na ya nkazi muli ukapepa, sana sana yaya aali ni ntazi. Nomba, wasambiliziwe na ya eluda amanyile sana ukutungulula icilongano alino nu kwi Isukulu Lya Mulimo wa Wene. Umwina Vasily waombisye sana ukuzifya imiombele yakwe. Walemvile utuntu utunono tuno walondanga ukucita. Lino akuya akuombela pa tuntu tuto, wayanga akumala intete zino wakweti. Ndakai lyene akalanda ukuti: “Ivyalenganga nauvwa intete mpiti, ndakai vikandetela sana uluzango. Ndi cakuti Yeova wangazwilizya ukuzana ilembelo ilyati lilinga ukwazwilizya umwina umwi nanti nkazi umu cilongano, nkaya sana nu luzango.” Ndi cakuti mwe ina mukukolanya umwina Vasily nupya mukuitemelwa ukuleka  Yeova amuomvya, angamupeela amaka akuomba imilimo iingi umu cilongano.

VINO YEOVA WAZWILIZYE ANACI UKUCITA

10. I vyani vino Abigali wacisile, nupya i vyani vino mukusambililako?

10 Lino Umwene Saulo wazinganyanga Davidi na onsi yakwe, yalondekwanga uwazwilizyo. Aonsi yakwe David yaile uku mwina Izlaeli Nabali uwakweti sana ivyuma ku kuleenga ivyakulya ivili vyonsi vino wakweti. Yalolanga ukuti yangalenga pa mulandu wakuti yacingililanga ivitekwa vyakwe Nabali umu lwanga. Nomba Nabali wali sana nu lusoko nupya waimile. Davidi wasosile sana icakuti walondanga ukukoma Nabali na onsi yonsi ali umu ng’anda yakwe. (1 Sam. 25:3-13, 22) Nomba umuci wakwe Nabali, Abigali wali u muyembe nupya wakweti mano. Walangilile ukuti wali u musipe lino waile kuli Davidi nu kufukama nu kumukomelezya ukukanaya nu mulandu wa wazi ndi wakoma Nabali na onsi yakwe. Wakomelizye Davidi ukutaila Yeova nu kuti alamwazwa. Amazwi yakwe Abigali asuma nupya amano yafisile sana Davidi pa mwenzo. Nupya wilwike ukuti a Yeova uwamutumile. (1 Sam. 25:23-28, 32-34) Abigali wakweti imiyele isuma iyalenzile ukuti Yeova amuomvye. Na ndakai kwene ya nkazi aya ni miyele isuma nupya amano yangaomviwa na Yeova ukwazwilizya ulupwa lwao na yauze umu cilongano.—Mapi. 24:3; Tito 2:3-5.

11. I vyani vino ana akazyana yakwe Syalumu yacisile, nupya aweni akuyakolanya ndakai?

11 Lino papisile imyaka, ana akazyana yakwe Syalumu yali pa antu yano Yeova waomvizye ukuzifya iviumba vya Yelusalemu. (Neem. 2:20; 3:12) Nanti icakuti isi wali umwana wa mwene, ana yaa yaipeelisye ukuomba imilimo itale nu kuika umu uzanzo. (Neem. 4:15-18) Yapusineko na aonsi acindame aku Tekoa akanyile “ukuomba kweneko imilimo.” (Neem. 3:5) Elenganyini pali vino ana yakwe Syalumu yuvwile lino umulimo wa kukuula iviumba wasizile umu manda sile 52. (Neem. 6:15) Ndakai, ya nkazi aipeelesya yakaitemelwa ukwazwilizyako imilimo iiyele yakwe Leza ili wa kukuula nu kuzifya ivikuulwa vya kupepelamo Yeova. Ya nkazi amanya ukuomba imilimo ii, acincile nupya acumi yakalondekwa sana pakuti imilimo ii iombwe.

12. Uzye Yeova angatuomvya uli wakwe vino waomvizye Tabita?

12 Yeova wazwilizye Tabita “kuomba milimo isuma nu kukumbusuka apina” sana sana yamukamfwilwa. (Mili. 9:36) Pa mulandu wakuti wali sana na ukapekape ni cikuuku, antu aingi yalosizye sana lino wafwile. Nomba yazanzile cuze lino umutumwa Petulo wamutuutulwile. (Mili. 9:39-41) I vyani vino tukusambilila kuli Tabita? Asi mulandu sweswe yacance nanti sweswe yakoloci nanti sweswe onsi nanti anaci, swensi kwene tungacita ivintu ivingazwilizyako aina na ya nkazi.—Ayeb. 13:16.

13. Uzye Yeova waomvizye uli nkazi Ruth uwali sana ni nsonyi, nupya i vyani vino nkazi walanzile?

13 Nkazi Ruth uwali sana ni nsonyi walondanga ukuya misyonali. Lino wali umwance, wasiilanga antu utupepala twi landwe uku ng’anda ni ng’anda zuwa zuwa. Watiile: “Natemilwe sana ukuomba umulimo uu. Nomba ukulanda na antu yano nazana pa ng’anda nu kuyanena pa Wene Wakwe Leza kwantalile sana. Asi mulandu ni nsonyi zino nkazi Ruth wakweti, wizile aya painiya ala ali ni myaka 18. Umu 1946, waile azanwa ukwi Sukulu lya Baibo ilya Gilyadi nupya pa cisila yamutumile ukuya uku kuombela uku Hawaii nu ku Japan. Yeova waomvizye nkazi wiii ukusimikila sana umu  mpanga zizi. Pa cisila ca kuombako umulimo uu uwa kusimikila pa myaka 80, nkazi Ruth walanzile ukuti: “Yeova aliwe akankomelezya. Wangazwa ukuta ukuvwa insonyi. Nazumila ukuti Yeova angaomvya aliwensi wino wamutaila.”

MWALEKA YEOVA AMUOMVYA

14. Ukulingana ni lembelo lyakwe Kolose 1:29, i vyani vino tulinzile ukucita ndi cakuti tukulonda ukuomviwa na Yeova?

14 Ukufuma sile na mpiti, Yeova akaomvya aomvi yakwe umu nzila izipusanepusane. Nga mwemo alamulenga ukuya uli? Ivingi visintilile pali vino mukaitemelwa kuombesya. (Welengini Kolose 1:29.) Ndi cakuti imuipeelesya ukuomviwa na Yeova, angamulenga ukuya ya kakosoola ya Wene acincile, ya kasambilizya asuma, ya kakomelezya, amanyikisya ukuomba, ya cuza aakatungilila nanti ivili vyonsi ivingalenga ukulonda kwakwe kufikiliziwe.

15. Ukulingana ni lembelo lyakwe 1 Timoti 4:12, 15, i vyani vino aina acance ndakai yangalenga Yeova ukuti ayazwe ukucita?

15 Nga aina acance akukula yene Yeova angayaomvya uli? Aonsi aingi amaka yakulondekwa sana ukuya aomvi pakuti yaazwilizya umu icilongano. Uzye mwe ina acance mutange mutemwe ukusambilila ukulonda ukuombako imilimo ya mu cilongano? Insita zimwi aina yakalanda ukuti: “Caya sile ningo vikwene vino naya kasimikila.” Ngi cakuti avino namwe mukayuvwa, mwalenga Yeova amwazwa ukuya ni miyele ya kulonda ukuya aomvi nu kumupeela amaka akuomba imilimo yonsi ino mungakwanisya ukumuombela. (Kasa. 12:1) Tukulondesya sana uwazwilizyo winu!—Welengini 1 Timoti 4:12, 15.

16. I vyani vino tungalenga Yeova, nupya u mulandu ci?

16 Yeova angamulenga ukuya vyonsi vino akulonda pa kufikilizya ukulonda kwakwe. Fwandi mwamulenga amwazwa ukuti mwalonda ukucita ukulonda kwakwe, nu kuti amupeela amaka yano mukulondekwa. Asi mulandu mwemwe yacance nanti akalamba, mwaomvya insita inu, amaka nanti ivikwatwa vino mwakwata uku kucindika Yeova ndakai. (Kasa. 9:10) Ndi cakuti mwapeelwa umulimo umwi wakwe Yeova, mutaakana zuwa pa mulandu wakuti mukwelenganya ukuti mutange mukwanisye ukuomba. I syuko ukuomba umulimo uli onsi ungalenga Yeova ukulumbanyiziwa.

ULWIMBO 127 Vino Ndinzile Ukuya

^ pala. 5 Uzye mukayuvwa ukuti mutange mukwanisye ukulundako imiombele inu muli vyakwe Yeova? Uzye mukasakamala ndi cakuti Yeova acili akalonda ukumuomvya? Nanti limwi mukayuvwa ukuti mutalinzile ukuombesya pakuti muombele Yeova umu nzila ino akulonda? Umu cipande cii, tumalanda pa nzila izipusanepusane zino Yeova akatulengelamo ukuti twalondesya ukuomba nu kutupeela amaka akuya ivili vyonsi pakuti tufikilizye ukulonda kwakwe.

^ pala. 3 Nanti icakuti Paulo walembiile Aina Klistu yakutandikilapo kalata wii, visinte ivyayamo vikaazwa aomvi yakwe Yeova yonsi.