Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Mwamanyapo Uli?

Uzye Mwamanyapo Uli?

U mulimo ci uno ya musika yaombanga mu nsita ino ivyalumbulwa muli Baibo vyacitikanga?

MU NSITA ino ivyalumbulwa muli Baibo vyacitikanga musika watungululanga ivyacitikanga pa ng’anda nanti ukusakamala ivikwatwa vya muntu muze. Mazwi ya Ciyebulai ni Cigiliki asenulwa ukuti “musika” insita zimwi yakalozya uku mwangalizi nanti kuli wino akasakamala ivikacitika pa ng’anda.

Lino Yosefu umwana wakwe Yakobo wali mu uzya mu Ejipti, wizile aya musika mu ng’anda ya musambazi wakwe. Alino, umwina Ejipti umusambazi wakwe wapeezile “vyonsi ni milimo ya pa ng’anda mu makasa yakwe Yosefu.” (Utan. 39:2-6) Lino Yosefu wizile aya kateeka wa maka umu Ejipti, wasonsile umwi ukuya musika wa mu ng’anda yakwe.—Utan. 44:4.

Mu manda yakwe Yesu aineco ya mpanga ikalanga mu misumba iyaelile kutali nu kwaelile mafamu yao. Fwandi aineco ya mpanga yasoololanga ya musika akwangalila aomvi ya pa mafamu yao cila wanda.

A weni uwalinzile ukusontwa ukuya musika? Columella kalemba umwina Loma uwaliko umu nsita ya atumwa walanzile ukuti umuzya uwasontwanga ukuya mwangalizi nanti musika, walinzile ukuya “umuntu uwaombanga ningo imilimo.” Wali nu kuya umuntu “angasininkizya ukuti aomvi yakuomba imilimo nomba atalinzile ukuya nu unkalwe.” Nupya watiile: “Cintu icicindame sana cino musika wali nu kumanya i cakuti ataali nu kulaelenganya ukuti aliwe wamanya vyonsi, nupya wali nu kuiteyanya ukusambilila ivipya lyonsi.”

Izwi Lyakwe Leza likaomvya cilangililo cakwe musika pa kulangilila imilimo imwi iikaombwa mu cilongano ca Ina Klistu. Umutumwa Petulo wakomelizye Aina Klistu ukulaomvya maka yano Leza wayapeezile kulikuti kuomvya uwila uiyele wakwe vino umwangalizi musuma alinzile kucita “mu kwazwa antu yauze.”—1 Pet. 4:10.

Yesu nawe kwene waomvizye cilangililo ca mwangalizi umwi lyasi ilyaya pali Luka 16:1-8. Nupya, umwi lyasi lya usesemo uwali nu kulangilila ukuti Yesu watatandika ukuteeka, Yesu wanenyile alondezi yakwe ukuti wali nu kusonta ‘muomvi mutailwe uwa mano’ nanti ‘mwangalizi mutailwe.’ Umulimo ukalamba uno umuomvi mutailwe wali nu kulaomba u wakupeela alondezi yakwe Klistu ivyakulya pa nsita ilinge mu manda ya kusyalikizya. (Mate. 24:45-47; Luka 12:42) Tukataizya sana pa mulandu wa kuti tukapokelela impapulo zino muomvi wii akapekanya nu kuzisalanganyizizya umu nsi yonsi.