Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDE CA KUSAMBILILAMO 48

“Mumalile Vino Mwatandike”

“Mumalile Vino Mwatandike”

“Mumalile vino mwatandike.”—2 KOL. 8:11.

LWIMBO NA. 35 “Mwamanya Ukusoolola Ivili Visuma”

VINO TUMASAMBILILAPO *

1. I vyani vino Yeova watuzumilizya kucita?

YEOVA watuzumilizya swensi kusoolola vino tukulonda kucita mu umi. Akatusambilizya ivyakusoolola ningo ivyakucita, nupya nga twasoolola ivyakumuzanzya akatwazwa kuomba ningo. (Masa. 119:173) Fwandi nga twalondela kupanda mano ukwaya muli Baibo tukasoolola ningo ivyakucita.—Ayeb. 5:14.

2. Iintazi ci zino tungakwata pa cisila ca kupingulapo ukucita vimwi?

2 Nanti icakuti tukapingulapo ningo ivyakucita, insita zimwi cikatutalila kumalila vino twatandike. Elenganyini pali vii: Umwina wacance wapingulapo kuwelenga Baibo yonsi. Wacita ningo mu milungu inono, nomba lino papita insita wata. Nkazi wapingulapo ukuti angatandika upainiya wa nsita yonsi, nomba watwalilila kusezya uwanda uno angatandika. Iumba lyakwe ya eluda lyazumilizyanya ukuti yamatandika ukuomba sana umulimo wa vipempu vya ucemi uku amu cilongano nomba papita imyezi iingi ukwaula ukutandika. Ivintu vii ivikucitika i vipusanapusana nomba kuli cimwi cino ivikolanamo. Antu yayo yapingwilepo ivya kucita nomba yataombiilepo pali vino yapwingwilepo. Aina Klistu ya kutandikilapo aali umu Kolinto yakweti intazi ili imwi. Lekini tulande pali vino tungasambilila kuli aliyo.

3. I vyani vino aina Kolinto yapingwilepo ukucita, nomba i vyani vyacitike?

3 Muli ya 55 C.E., aina Kolinto yapingwilepo ukucita icintu cimwi icicindame. Yuvwile ukuti aina umu Yelusalemu nu mu Yudeya yazunyiwanga nupya kwali icipowe nu kuti aina amu vilongano vyuze yasangulanga impiya pakuti yayazwe. Aina Kolinto yali ni cikuuku na ukapekape nupya yalondesyanga ukwazwilizya aina yaa, fwandi yuzizye umutumwa Paulo vino yangacita pakuti yazwilizyeko. Wayatumiile ivyeo vya kulondela nupya  wasoonsile Tito ukwazwilizya umu kupoka imisangulo iyo. (1 Kol. 16:1; 2 Kol. 8:6) Pa cisila ca myezi imwi, Paulo uvwile ukuti aina Kolinto yatasangwilanga ukulingana na vino yalavile. Ni cacitike i cakuti, umusangulo wao utatumilwe zuwa uku Yelusalemu pamwi nu wa mu vilongano vyuze.—2 Kol. 9:4, 5.

4. Wakwe vino ilembelo lyakwe 2 Kolinto 8:7, 10, 11 likalanda, i vyani vino Paulo wakomelizye aina Kolinto ukucita?

4 Aina Kolinto yapingwilepo ningo na Paulo wayataizye sana pa utailo wao ukome na pali vino yalondesyanga ukulanga ukapekape. Nomba wayakomelizye nu kumalila vino yatandike. (Welengini 2 Kolinto 8:7, 10, 11.) Ivyayacitikile vikutusambilizya ukuti na Ina Klistu aya nu utailo cingayatalila ukukwanisya ukucita vino yapingwilepo.

5. A mauzyo ci yano tumaasuka?

5 Wakwe vino cali ku ina Kolinto, naswe kwene limwi cingatutalila kucita vino twalanda ukuti tulacita. U mulandu ci? Pa mulandu wa kukanamalilika, limwi ivintu vingasenuka. Nanti limwi ivikacitika ukwaula ukwenekela vingalenga citutalile kucita vivyo. (Kasa. 9:11; Loma 7:18) I vyani vino tulinzile ukucita nga tukulonda kupituluka muli vino twapingwile mpiti nu kusenulamo vimwi? Nupya tungacita uli pakuti tusininkizye ukuti twamalila vino twatandike?

LINO MUTATALA MWAPINGULAPO IVYAKUCITA

6. A lilaci lino cingalondekwa ukusenuka muli vino twapingwilepo ukucita?

6 Vimwi vino twasoololapo ukucita vitange visenuke. Tukatwalilila ukuombela Yeova, nupya tulinzile kutwalilila ukuya na ucisinka kuli ya witu. (Mate. 16:24; 19:6) Nomba vimwi vino tukapingulapo vyene vingalondekwa kuti tusenuke. U mulandu ci? Pano ivintu vikasenuka. I vyani ivingatwazwa ukupingulapo ningo ivyakucita?

7. I vyani vino tulinzile kupepelapo, nupya u mulandu ci?

7 Mwaleenga mano kuli Yeova. Yeova wanenyile Yakobo ukulemba ukuti: “Ndi umwi uwa munomuli ulilwa mano, wene alinzile kulenga Leza, nga nawe alamupeela, pano Leza akapeela kuli yonsi.” (Yako. 1:5) Ngu kukonka swensi kwene ‘tulilwa mano.’ Fwandi mwaleenga Yeova ukuti amwazwe lino mukupingulapo kucita vimwi nu kusenula vimwi vino mwapingwilepo ukucita. Yeova alamwazwa ukupingula ningo ivyakucita.

8. Aekwi kuno tungalondelezya lino tutatala twapingulapo ukucita vimwi?

8 Mwalondelezya sana. Mwalondelezya umwi Izwi Lyakwe Leza, mwawelenga impapulo zino Yeova akatupekanyizizya nu kulandako na antu angamupandako amano asuma. (Mapi. 20:18) Ukulondelezya kuko kwacindama sana lino mutali mupingulepo ukulonda incito yuze, ukukuuka nanti ukusoolola ningo amasambililo yano mungayako pakuti mukakwata impiya izya kumwazwa lino mukuombela Yeova.

9. I visuma ci ivilacitika ndi cakuti tuli ni cisinka kuli sweineco?

9 Mwamanya umulandu uno mukucitila cimwi. Yeova wacindika sana umulandu uno tukacitila ivintu vino tukacita. (Mapi. 16:2) Akalonda ukuti twaya acisinka mu vintu vyonsi. Fwandi lino twapingulapo ukucita vimwi, naswe kwene tukalonda ukuya acisinka kuli sweineco na kuli yauze muli vino tukucita. Ndi cakuti tusi ni cisinka, limwi cingatutalila ukucita vino twalanzile ukuti avino tulacita. Limwi umwina uwacance angapingulapo ukuya painiya wa nsita yonsi. Nomba lino papita insita, atandika ukufilwa ukukwanisya maawazi akalondekwa nu kuta ukuya ni nsansa nga ali umu mulimo wa kusimikila. Limwi welenginye ukuti cino watandikile upainiya u kulondesya ukuzanzya Yeova. Nomba limwi umulandu ukalamba uwakutandikila upainiya u kulonda ukuzanzya avyazi nanti umuntu muze sile.

10. I vyani vino tulinzile ukucita pakuti tusenuke?

 10 Elenganyini pa musambi wa Baibo uwapingulapo ukuta ukupeepa fwaka. Pa kutandika, mu mulungu onga nanti iili wezya na maka ukukanapeepa nanti icakuti cikumutalila kucita vivyo, nomba watandika nupya ukupeepa fwaka. Nomba nanti ciye vivyo, wakwanisya ukuta ukupeepa. Kutemwa Leza nu kulondesya kumuzanzya kwamwazwa kucimvya ciyelezyo cii.—Kolo. 1:10; 3:23.

11. U mulandu ci uno mulinzile ukwimikila mauyo yano mungakwanisya?

11 Mwaimika mauyo yano mungakwanisya. Ndi cakuti mukwimika mauyo yano mukulola ukuti mungakwanisya, cilamwangukila ukuyafikilizya. Limwi mwapingulapo ukulawelenga Baibo lyonsi. Nomba ndi cakuti mutapangiile limwi insita ya kuwelenga mungavilwa ukucita vino mwapingulapo. * Nanti limwi ya eluda mu cilongano yapingulapo ukulaya sana uku vipempu vya ucemi, nomba lino papita insita yavilwa ukucita vino yapingwilepo. Pakuti yaombe ningo umulimo uu, yalinzile ukuyuzya mauzyo wakwe yaa: “Uzye twalemba mazina ya ina na ya nkazi yano tungatandalila? Uzye twatantika insita ino tulinzile ukuyatandalila?

12. I vyani vino mulinzile ukucita, nupya u mulandu ci?

12 Mwamanya ningo vino mungakwanisya ukuomba. Swensi kwene tutakwata insita, vikwatwa, nanti maka akucitila vyonsi vino tungatemwa ukucita. Fwandi mwamanya vino mungakwanisya kuomba. Nga calondekwa, limwi mungasenula vino mwapingwilepo ukucita ndi cakuti mwazana ukuti mutanga mukwanisye kuomba. (Kasa. 3:6) Limwi mungazana ukuti mwakwanisya ukucita vino mwapanzile nga mwapitulukamo nu kusenulako vimwi. Lekini tulande pa vintu 5 ivingamwazwa ukumalila vino mwatandika.

IVINGAMWAZWA KUFIKILIZYA VINO MWAPANGA UKUCITA

13. Mungacita uli pakuti mukwate maka yano mukulondekwa pa kufikilizya vino mwapanga ukucita?

13 Mwapepa pakuti mukwate amaka aakuomba. Leza angamupeela “amaka akucitapo cimwi” nu kufikilizya vino mwapanga ukucita. (Filipi 2:13, NWT) Fwandi mwapepa kuli Yeova ukuti amupeele umupasi wa muzilo pakuti mukwate amaka yano mukulondekwa. Mwatwalilila ukupepa nanti cakuti mukwelenganya ukuti mapepo inu yataswikwe zuwa. Wakwe vino Yesu walanzile: “Lengini nga mumapelwa [umupasi wa muzilo].”—Luka 11:9, 13.

14. Uzye icisinte icaya pa Mapinda 21:5 cingamwazwa uli ukufikilizya vino mwapanga ukucita?

14 Mwapanga ivyakucita. (Welengini Mapinda 21:5.) Pakuti mumalile ivili vyonsi vino mwatandike ukucita, mulinzile kutantika ningo. Munzile kulondela vyonsi vino mwatantika ukucita. Vivyo kwene ali vino mulinzile ukucita, ndi cakuti mwapingulapo vimwi, mwalemba vino mukulonda kuomba pakuti mufikilizye vino mwapingula. Ndi cakuti imukwata mulimo ukulu uwakuomba, mwaupaatula mu viputulwa pakuti mwamanya pano mwafika. Paulo wakomelizye aina Kolinto kupaatulako impiya zimwi pa mbali “cila wanda uwa kutandika umulungu” kucila kuloleela uwanda wa kupoka. (1 Kol. 16:2) Ukupaatula umulimo ukulu uwakuomba mu viputulwa kungamwazwa nu kuta ukwelenganya ukuti mutanga mukwanisye.

15. Pa cisila ca kulemba ivyakucita, i vyani vino mulinzile ukucita?

15 Ndi cakuti mwalemba vino mukulonda ukucita, cilamwangukila ukucita vivyo kwene. (1 Kol. 14:40) Ya eluda yanganena eluda wenga ukulalemba cila nsita vyonsi vino yalanzyanya ukucita, wino yasoolola ukuomba umulimo uwo nu wanda uno yapanga ukuumala. Ya eluda akalondela vii cikayangukila ukucita vino  yapingulapo. (1 Kol. 9:26) Namwe kwene avino mungacita muli vino mukapingulapo mweineco. Limwi mungalemba vino mukulonda ukucita cila wanda, nupya mwatandikilapo ukulemba cino mukulonda ukutandikilapo ukucita. Kucita vii kungalenga cimwangukile ukumalila vino mwatandika nu kuomba ivingi mu nsita inono.

16. I vyani vino mulinzile kucita pakuti mufikilizye vino mwapanga ukucita, nupya ilembelo lyakwe Loma 12:11 likatungilila uli cisinka cii?

16 Mwaombesya pakuti mukwanisye kuomba cimwi. Cikalondekwa ukuombesya pakuti mulondele vino mwatantika ukucita nu kumalila vino mwatandika. (Welengini Loma 12:11.) Paulo wanenyile Timoti ukuomvya ningo “insita na maka” pakuti asambilizya ningo. Tungalondela kupanda mano kwakwe Paulo muli vyonsi vino tukulonda kuombela Yeova.—1 Tim. 4:13, 16.

17. Uzye ilembelo lyakwe Efeso 5:15, 16 lingatwazwa uli ukuomba vino twapanga ukucita?

17 Mwaomvya ningo insita. (Welengini Efeso 5:15, 16.) Mwatantika insita ino mumacitilapo vino mwapanga ukucita nu kulondela insita kwene ino mwatantika. Mutaezya ukuloleela ukuti ivintu viye ningo pano vintu vyene vitalatala viye ningo mu nsi ii yakwe Satana. (Kasa. 11:4) Mwacenjela ukuti mutapumvyanyiziwa ku vintu ivisi vicindame sana icakuti mwavilwa nu kukwata insita na maka akuomba ivintu vicindamisye. (Filipi 1:10) Mwasoolola insita isuma ino yauze yatanga yamupumvyanye. Mwanena auzo ukuti mukulonda ukwika sana mano kuli vino mukucita. Cingazipa nu kuzimya foni nu kwizawelenga mameseji pa nsita yuze. *

18-19. I vyani vingamwazwa kutwalilila ukwezya kufikilizya vino mwapingulapo ukucita nanti icakuti citangwike ukucita vivyo?

18 Mwaelenganya pa visuma ivingafumamo nga mwaomba ningo. Ivilafuma muli vino twapingulapo kucita vyaya kwati ukufika kuno itukuya. Ndi cakuti mukulonda kufika kuno imukuya mulinzile kutwalilila kupita nanti cakuti mwazana ukuti mulinzile kuomvya inzila yuze pakuti mufike. Mu nzila ili imwi kwene, nga tukwelenganya pa visuma ivingafuma muli vino tukulonda ukucita, tutalatoovoka zuwa nga twakwata intazi.—Gala. 6:9.

19 Kupingulapo ningo ivyakucita kwatala sana, nu kufikilizya vivyo kwene vino twapanga ingaya intazi. Nomba Yeova angatwazwa ukuya sana na mano na maka yano tukulondekwa pa kumalila vino twatandika.

LWIMBO NA. 65 Mwalukuya Inkoleelo!

^ pala. 5 Uzye mukalanguluka pali vimwi vino mwasoolola ukucita? Nanti uzye insita zimwi cikamutalila kupingulapo ningo pali vimwi nu kucita vivyo kwene vino mwasoolola? Cipande cii cimamwazwa kumanya ivyakumala intazi zizyo nu kumalila vino mwatandika.

^ pala. 11 Pakuti cimwazwe ukutantika ningo ukuwelenga Baibo, mungaomvya “Utantiko wa Kuwelenga Baibo” uwaya pa jw.org®.

^ pala. 17 Pakuti mumanyilepo na vyuze pa kuomvya ningo insita, lolini cipande cakuti “Ivintu 20 Vino Mungacita Pakuti Mukwate Insita Ikulu” icali muli Zyukini! yakwe Epuleo 2010.