Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Nimapitanga mu Cumi Cako

Nimapitanga mu Cumi Cako

We Yeova unsambilizye ukucita vino ukalonda pakuti napita mu cumi cako.’MASA. 86:11.

INYIMBO: 31, 72

1-3. (a) Uzye tulinzile ukuvwa uli pa cumi ca muli Baibo? Langililini. (Lolini vikope vya kutandikilapo.) (b) A mauzyo ci yano tumaasuka mu cipande cii?

CASEEKA sana ukuswilizyamo icintu cino umwi watakala. Ulondolozi umwi ukalanda ukuti mu mpanga zimwi aakakala ivintu, ilingi yakaswilizya vino iyakala kuli yano yakazileko. Ivintu vino yakakala pa intaneti vino yakaswilizyamo vikuya vikuvulilako sile ukufika nu ku mapesenti 30. Limwi u mulandu wa kuti ya kakala ya vintu vivyo yakazana ukuti cintu cino iyakala cisi vino yenekelanga, icononeke nanti limwi yatacitemilwe. Fwandi yakalonda iyaya yasendelamo cuze nanti sile ukuyawezezya impiya.

2 Nanti icakuti insita zimwi tungalonda yatuwezezye sile impiya pali vino itukala, tusilonda ukuswilizya nanti ‘ukukazya’ “icumi” cino twamanya ica muli Baibo. (Welengini Mapinda 23:23; 1 Tim. 2:4) Wakwe vino twasambilile mu cipande cafumileko, tukamanya icumi ndi cakuti twasumba insita ikulu pa kusambilila. Pakuti tukale icumi, limwi tukata  ukuomba imilimo ino twamanya, kusenuka mu mikalile nu mumyelenganyizizye alino nu mu miyele, nanti ukuta ukucitako intambi izisizanzya Leza. Nomba nanti ciye vivyo, vyonsi vino tukalipila ivinono sana ngu kuvilinganya ku mapaalo yano twapokelela.

3 Ukulozya uku cumi icaya muli Baibo, naswe tukayuvwa wakwe vino umonsi umwi wino Yesu walondolwile umu cilangililo wayuvwile. Pa kulangilila vino icumi icikalanda pa Wene wakwe Leza cacindama kuli yano yakacizana, Yesu walanzile pa mulonsi uwayile umu kulonda imbeela zya mutengo suka azana yonga. Imbeela yali nu mutengo sana icakuti ‘wakazizye zuwa zuwa’ vyonsi vino wakweti pakuti aikale. (Mate. 13:45, 46) Umu nzila iliyonga kwene, icumi cino twazana, kuli kuti icumi pa Wene Wakwe Leza alino ni cumi cuze icisuma sana cino twasambilila umwi Izwi Lyakwe Leza, cakwata sana umutengo icakuti twaitemiilwe ukuipeelesya zuwa zuwa pakuti tucizane. Ndi cakuti twatemwa sana icumi, ‘tutalacikazya.’ Nomba icaulanda icakuti, antu yamwi yakata ukulola ucindami wa cumi cino yazana nupya yacikazya nu kucikazya. Tutalinzile ukuleka ica musango uwo ukutucitikila! Pa kuti tulange ukuti twatemwa sana icumi nupya tutanga tucikazye, tulinzile ukuvwila vino Baibo ikatunena ukuti tulinzile ukutwalilila ukupita umu cumi. (Welengini 3 Yoane 2-4.) Ukupita umu cumi kukapiliula ukukoleezya icumi nu kwikala ukulingana na vino tukusambilila. Lekini tulande pa mauzyo yaa: Uzye yamwi yakakazya uli icumi nupya u mulandu ci uno yakacikazizya? Uzye tungacita uli pakuti icintu ca musango uu icipe citatucitikila? Uzye tungacita uli pakuti tutwalilile ukupita mu cumi?

VINO YAMWI YAKAKAZYA ICUMI NU MULANDU UNO YAKACIKAZIZYA

4. Umu nsita ya Ina Klistu yakutandikilapo, u mulandu ci uno yamwi yakazizye icumi?

4 Mu nsita ya Ina Klistu ya kutandikilako, yamwi asambilile icumi kuli vino Yesu wasambilizyanga yatatwalilile ukupita mu cumi. Pa cisila ca kulisya iumba lya yantu ilikulu mu cizungusyo, iumba lyalondiile Yesu ku mbalama yakwe Yemba wa Galile. Lino yali kuuku, Yesu walanzile cimwi icayazungwisye, walanzile ati: “Ndi mutangalya mwili wa Mwana wa Muntu nu kumwa uwazi wakwe, mutangaya nu umi.” Nomba icakuti yuzye Yesu umulandu uno walandiile vivyo, yasosile nu kuvwanga yati: “Amazwi yaa akome. Uzye aweni angayazumila?” Ni cacitike i cakuti “alondezi yakwe Yesu aingi yamusya yata ukumulondela.”—Yoa. 6:53-66.

5, 6. (a) Uzye ndakai, u mulandu ci uno yamwi yakafililwa ukutwalilila ukupita mu cumi? (b) Uzye umwi angafuma uli mu cumi ukwaula nu kumanya?

5 Icaulanda i cakuti, ndakai yamwi yafilwa ukutwalilila umu cumi. Yamwi yasosile pa mulandu nu kusenuka kwakwe vino twamanyile pa malyasi yamwi amu Baibo nanti pa mulandu na vino umwina umwi walanzile nanti ukucita. Yauze nayo yasosile pa mulandu nu kusunda kwa mu Malembelo kuno yayasunzile, nanti yakazizye icumi pa mulandu nu kupusana nu mwina Klistu muze. Nupya yamwi yene yakauvwana na asangu alino na yauze akalanda iviipe pali vino twazumilamo. Ni cikacitika icakuti ku mufulo sile yakatandika “ukufutatila” Yeova ni cilongano. (Ayeb. 3:12-14) Fwandi nga cazifile iyatwalilila ukuya nu utailo muli Yesu wakwe vino Petulo wacisile. Lino Yesu uzizye atumwa yakwe ndi cakuti nayo yalondanga ukumusya, zuwa zuwa Petulo waswike ati: “Mwene, uzye aweni  namuze wino tungayako? Mazwi yako yakapela umi wa pe.”—Yoa. 6:67-69.

6 Yamwi nayo yakasya icumi panono panono, limwi ukwaula nu kumanya icikucitika. Umuntu uwakuti akufuma umu cumi panono panono waya wa wato ukasungutila panono panono ukufuma ku cituntu. Baibo ikalondolola ukucita vivyo ukuti u ‘kutintilwa kuze.’ (Ayeb. 2:1) Ukupusanako nu muntu akafutatila icumi ku mufulo sile, umuntu akatintilwa kuze wene asicitila ku mufulo. Nomba nanti ciye vivyo, umuntu wiyo angalenga ucuza wakwe na Yeova ukuya mu uzanzo, nupya ungasila insita iliyonsi. Uzye tungacita uli pakuti tutacita icintu ca musango uwo iciipe?

TUNGACITA ULI PAKUTI TUTAKAZYA ICUMI?

7. I vyani ivingatwazwa ukukanakazya icumi?

7 Pakuti twapita mu cumi, tulinzile ukuzumila nu kuvwila vyonsi vino Yeova akatunena. Tulinzile ukukolezya icumi mu umi witu nu kwikala kulingana ni visinte vya muli Baibo. Umwene Davidi wapefile kuli Yeova ati: ‘Nimapitanga mu cumi.’ (Masa. 86:11) Davidi walondesyanga ukucita vino walanzile. Naswe kwene tulinzile ukwezya na maka ukutwalilila ukupita mu cumi. Ndi cakuti tutacisile vivyo, tungakwata amelenganyo yauze pali vino twalipile pa cumi cino twamanya nupya limwi tungatunkwa nu kulonda ukupoka vino twalipile. Fwandi tulinzile ukucenjela pakuti tutwalilile mu cumi. Twamanya ukuti tutange tusoolole icumi cino tulinzile ukuzumila na cino tungasuula. Alino tulinzile ukupita mu ‘cumi consi.’ (Yoa. 16:13) Lekini tusambilile pa vintu 5 vino tungalipila pa kukala icumi. Ukucita vivyo kulatwazwa ukukanapoka vino twalipile pa kukala icumi.—Mate. 6:19.

8. Uzye ukukanaomvya ningo insita kungalenga uli u mwina Klistu ukuta ukwika mano ku cumi? Langililini.

8 Insita. Pakuti tutafuma mu cumi nu kutintilwa kuze, tulinzile ukuomvya ningo insita. Nga tutacenjile, tungatandika ukusumba insita ikulu ku vyakuizanzya, kuli vino twatemwa ukucita pa nsita itu, kuya pa intaneti nanti sile kutamba TV. Nanti icakuti vyonsi vii vitiipa, vingatandika ukutuliila insita ino tungaomvya kukuisambilizya Baibo nu kuombamo vyakwe Leza. Elenganyini pali vino vyacitikile nkazi umwi uwi zina lyakuti Emma. * Lino Emma wali umwance watemilwe ukukwela pa mfwalasi. Wakwelanga pa mfwalasi lyonsi lino wakwata insita. Lino papisile insita, watandike ukulanguluka pa nsita ino wasumbanga kuli vino watemilwe. Watantike ningo vintu icakuti watandike ukuomvya ningo insita ku vintu ivyali vicindame. Wakomeleziwe lino uvwile vino Cory Wells uwamanyile sana ukukwela imfwalasi wizile ata vino wacitanga. * Ndakai lyene Emma akasumba insita ikulu kuombela pamwi nu lupwa lwakwe ni vyuza muli vyakwe Leza. Waya na ucuza usuma na Yeova nupya waya nu mutende pakumanya ukuti watandika ukuomvya ningo insita.

9. Uzye ukulondesya ivyuma kungalenga uli yamwi ukuta ukwika mano kuli vyakwe Leza?

9 Ukulondesya ivyuma. Ndi tukulonda ukutwalilila ukupita mu cumi, tulinzile ukuomvya ningo ivyuma. Lino twasambilile icumi, vyakwe Leza avino twatandike ukwika pa nkoleelo ukuluta ivyuma. Twaitemilwe ukuta ukwika amano ku vyuma pakuti twapita mu cumi. Mu kuya kwa nsita, limwi tungatandika ukulola yauze yakukala  tuombelo utwandakai nanti ukukala ivintu vyuze ivipya. Tungatandika ukwelenganya ukuti tukuipusula. Ndi cakuti twatandika ukulola kwati vino tukweti vitalinzile, tungatandika ukuta ukwika amano kuli vyakwe Leza pakuti tukwate ivyuma. Ivya musango uu vikatwiusyako Demasi. Ukutemwisya “ivya mu nsi” kwalenzile ate ukuombela pamwi na Paulo. (2 Tim. 4:10) U mulandu ci uno Demasi wasiilile Paulo? Baibo italandapo ndi cakuti ukutemwa ivyuma ukuluta ukutemwa vyakwe Leza nanti ukukanaipeelesya ukusya ivintu vya palwakwe u kwalenzile Demasi ate ukuomba na Paulo. Tutalinzile ukutemwisya ivyuma icakuti ivitulesya nu kwika amano uku cumi.

10. I vyani vino tulinzile ukutalukako, pakuti tutwalilile ukupita mu cumi?

10 Ucuza witu na antu yauze. Pakuti tutwalilile ukupita mu cumi, tutalinzile ukukonkelezya yauze. Lino twatandike sile ukupita mu cumi, ucuza witu na antu aasipepa Yeova alino na ya lupwa wasenwike. Yamwi yatatusumvileko na mano, yauze yene yatupasile sana. (1 Pet. 4:4) Nanti icakuti twezya na maka ukuya na ucuza usuma na amu lupwa nu kuyalanga icikuuku tulinzile ukucenjela pakuti tutakana icumi pakuti tuyazanzye. Tulatwalilila ukwezya ukuvwana ningo na ya lupwa. Ndi cakuti twelenganya sana pa kucelula ukwaya pali 1 Kolinto 15:33, yacuza itu yalaya antu aatemwa Yeova sile.

11. Uzye tungacita uli pakuti tutacitako ivisizanzya Leza?

11 Imyelenganyizizye ni miyele isizanzya Leza. Yonsi akapita mu cumi yalinzile ukuya amuzilo. (Eza. 35:8; welengini 1 Petulo 1:14-16.) Swensi kwene lino twizile mu cumi, twasenwike nu kutandika ukulondela amasunde amuli Baibo. Yamwi yene yalinzile ukusenuka mu vingi. Asi mulandu na vino cali, tutalinzile ukuta ukuya amuzilo pa mulandu ni miyele iipe iyaya mu nsi ii. Uzye tungataluka uli ku miyele iipe? Tungacita vivyo nga twalola umutengo uno Yeova walipile pakuti sile tuye amuzilo, alikuti uwazi wa Mwanakwe, Yesu Klistu. (1 Pet. 1:18, 19) Pakuti tuye asanguluke kuli Yeova, tulinzile ukwelenganya sana pa ucindami wa mpolelwa yakwe Yesu.

12, 13. (a) U mulandu ci uno cacindamila ukulola amanda ya mwikalwe wakwe vino Yeova akayalola? (b) I vyani vino tumasambililapo?

12 Intambi ni vicitwa ivisizanzya Leza. Ya lupwa, yano tukaomba nayo, na yano tukasambilila nayo yangezya ukutulyombeleka ukuti twazevya nayo amanda ya mwikalwe. Uzye tungacimvya uli uwezyo wa kuzevya amanda ya mwikalwe alino nu kulondela intambi izisicindika Yeova? Tungacimvya ndi cakuti tukwiusya vino Yeova akalola ivicitwa vivyo. Ukupituluka umu vyeo ivyalembwa umu mpapulo zitu ivikalondolola vino amanda yamwi amwikalwe amanyikwa sana yatandike, kungatwazwa. Ndi tukwiusya vino Malembelo yakalanda pa milandu ino tutalinzile ukuzevezyako amanda ya mwikalwe, tukasinilwa ukuti tukacita “vintu vino vikazanzya Umwene.” (Efes. 5:10) Ukutaila Yeova ni Izwi lyakwe ilya cumi kulatucingilila uku ‘koopa antu.’—Mapi. 29:25.

13 Ukupita umu cumi kutakwata apakupeleela, tulatwalilila ukupitamo amanda pe. Uzye tungacita uli pakuti tutwalilile ukupita umu cumi? Lekini tusambilile pa nzila zitatu.

TWALILILINI UKUPITA MU CUMI

14. (a) Uzye ukutwalilila ukukala icumi kulatulenga uli ukukanacikazya? (b) U mulandu ci uno ukusalapula, nu kwiluka vyacindamila?

14 Icakutandikilako, twalililini ukusambilila icumi icaya umwi Izwi Lyakwe Leza nu  kwelenganyapo sana. Mwakala icumi lino mukupaatula insita iyakuisambilizya icumi icaya muli Baibo. Ukucita vivyo kulalenga ukuti mutemwe sana icumi nupya mutalacikazya. Cuze cino tungacita aici cino Mapinda 23:23 yakalanda ukuti tulinzile ukukala “mano, icuvwilo nu kwiluka.” Ukumanya sile kutakumanila. Tulinzile ukuomvya icumi cino twasambilila umu wikalo witu. Ndi cakuti tuli nu kwiluka, tukamanya vyonsi vino Yeova akatuneena na vino vikauvwana. Amano yakatulenga ukucita ivintu vino twamanya. Insita zimwi icumi cikatulungika nu kutulanga muno tulinzile ukusenuka. Lekini lyonsi twalondela utunguluzi wa musango uwo. Icumi cazipa ukucila siluva.—Mapi. 8:10.

15. Uzye icumi icaya wa musipi cikatucingilila uli?

15 Cakwe ciili, cila wanda mwaikala ukulingana ni cumi cino mwasambilila. Mwazwala icumi wa musipi umu misana inu. (Efes. 6:14) Umu nsita ino Baibo yalembwanga, umusipi wa musilika wamwazwanga nu kucingilila umusana ni vilundwa vya mwili ivya mukasi. Pakuti umusipi ucingilile umusilika, walondekwanga ukulema umu musana. Umusipi ndi utalemile ningo umu musana utazwanga sana umusilika. Uzye icumi icaya wa musipi cikatucingilila uli? Ndi cakuti twanyepa ningo icumi umu misana itu wa musipi, cilatucingilila uku melenganyo aipe nupya cilatwazwa ukupingula ningo pa vintu. Ndi cakuti twatunkwa nanti ukweziwa, icumi ca muli Baibo cilatukomya pakuti tucite ivyaololoke. Wakwe vino umusilika atelenganyanga ukuti angaya uku ulwi ukwaula umusipi, naswe tutalinzile ukuzula nanti ukukana nyepesya icumi icaya wa musipi umu misana itu. Tulinzile ukwezya apapezile amaka itu pakuti citwalilile ukulema ningo ukuzinguluka umwili witu lino tukwikala ukulingana ni cumi cino twasambilila. Umulimo uze uno umusipi wa musilika waombanga u kusomekamo ulupanga. Cii catuleta uku nzila na yuze iingatwazwa ukutwalilila ukupita umu cumi.

16. Uzye ukusambilizya yauze icumi kukatwazwa uli ukutwalilila ukupita umu cumi?

16 Cakwe citatu, mwaombesya umu mulimo wa kusambilizya antu icumi. Ndi mukucita vivyo mulatwalilila ukulemasya ulupanga, kuli kuti ‘Izwi Lyakwe Leza.’ (Efes. 6:17) Swensi kwene tungatwalilila ukuzifya imisambilizizye itu nu “kusambilizya ningo ilandwe lya cumi cakwe Leza.” (2 Tim. 2:15) Lino tukuomvya Baibo pa kwazwa yauze ukukala icumi nu kukana usomvi, tukasunga vino Leza akatunena umu melenganyo itu ni myenzo itu. Ukucita vivyo kukalenga tutwalilile ukupita umu cumi.

17. U mulandu ci uno mwatemelwa sana icumi?

17 Icumi u wila usuma cuze uno Yeova watupeela. Pa mulandu nu wila kwene uu, twakwata icintu icisuma sana, kulikuti ucuza witu na Tata witu uwa kwi yulu. Vino Leza watusambilizya ukufika ndakai i ntandikilo sile! Ukulunda pa cumi cino twakala mpiti, Leza watulaya nu umi wa pe. Fwandi, mwalanga ukuti mwatemwa sana icumi wa mbeela ya mutengo. Twalililini ‘ukukala icumi nu kukanacikazya.’ Lyene namwe mulalanda wakwe vino Davidi walavile Yeova ukuti: “Namapitanga umu cumi cako.”—Masa. 86:11, NWT.

^ par. 8 Asi zina lyakwe.

^ par. 8 Muye pa JW Broadcasting, alino mulole pakuti UKUUZYA YAMWI PA VYAYACITIKIILE > ICUMI CIKASENULA UMI.