Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

U Mulandu ci Uno ‘Tukaseekela Ivizao Ivingi’?

U Mulandu ci Uno ‘Tukaseekela Ivizao Ivingi’?

“Tata akalumbanyiwa ndi mukuseeka vizao vingi. Mu musango ndi uu, mulaya alondezi yane mu cumi.”—YOA. 15:8.

INYIMBO: 53, 60

1, 2. (a) Lino kwasile panono kuti Yesu afwe, i vyani vino walanzyanyizye na alondezi yakwe? (Lolini cikope ca kutandikilako.) (b) U mulandu ci uno icicindamila ukuti tumanye umulandu uno tukasimikilila? (c) I vyani vino tumasambililapo?

PA WANDA wa kusyalikizyako amanguzi lino Yesu atatala wafwa, walanzyanizye na atumwa yakwe pa nsita itali ala akuyanena pa kutemwa kuno wayatemilwe. Nupya wakwe vino twasambilile mu cipande cafumileko, wayanenyile na pa cilangililo ca mutingi. Mu cilangililo Yesu wakomelizye alondezi yakwe ‘ukulaseeka ivizao ivingi’ alikuti kuzizimizya lino yakusimikila ilandwe lya Wene.—Yoa. 15:8.

2 Nomba, Yesu atanenyile sile alondezi yakwe vino yalondekwanga ukucita, wayanenyile nu mulandu uno yalinzile ukucitila vivyo. Wayanenyile imulandu iingi iyali nu kuyalenga ukutwalilila ukuomba umulimo wa kusimikila. U mulandu ci uno icicindamila ukuti tusambilile pa milandu ii? Ndi cakuti twamanya umulandu uno tulinzile ukutwalilila ukuomba umulimo wa kusimikila, tukazizimizya lino ‘tukukosoola ku yantu amu nko zyonsi.’ (Mate. 24: 13, 14) Fwandi lekini tusambilile pa milandu 4 iya mu Malembelo iikalenga ukuti twasimikila. Nupya na cuze, tumasambilila pa mawila 4 yano Yeova  watupeela aakatwazwa ukuzizimizya lino tukuseeka ivizao.

TUKALUMBANYA YEOVA

3. (a) U mulandu ci ukazanwa pali Yoane 15:8 uno tukasimikilila? (b) Uzye ivizao mu cilangililo cakwe Yesu vikaimikilako cani, nupya u mulandu ci uno kukolanya kuu kwalingila?

3 Umulandu ucindamisye uno tukaombela umulimo wa kusimikila u kulumbanya Yeova nu kulenga izina lyakwe licindikwe ku yantu yonsi. (Welengini Yoane 15:1, 8.) Lolini ukuti Yesu wakolinye Isi ku mulimi nanti kalima wa vizao. Yesu waikolinye uku mutingi, alino alondezi yakwe ku misambo. (Yoa. 15:5) Fwandi ivizao vikalangilila ivizao vya Wene vino alondezi yakwe Klistu yakaseeka. Yesu wanenyile atumwa yakwe ati: “Tata akalumbanyiwa ndi mukuseeka vizao vingi.” Wakwe viivi kwene vino mitingi iikaseeka ivizao ivisuma ikalenga umulimi acindikwa, avino naswe tukacindika nanti ukulumbanya Yeova lino tukuombesya na maka itu yonsi ukusimikila ilandwe lya Wene.—Mate. 25:20-23.

4. (a) U mu nzila ci muno tukalenga izina lyakwe Leza ukucindikwa? (b) Mukauvwa uli pi syuko lino mwakwata ilya kulenga izina lyakwe Leza ukucindikwa?

4 U mu nzila ci muno umulimo wa kusimikila ukalenga izina lyakwe Leza ukucindikwa? Pasi vino tungacita ivingalenga izina lyakwe Leza ukuya ilya muzilo sana. Lyaya i lya muzilo mpiti. Nomba lolini ukuti kasema Ezaya walanzile ukuti: ‘Uwaiusya ndi vino nemo ne Yeova wa Maka Yonsi anene sile ndi wa muzilo.’ (Eza. 8:13) Tukalenga izina lyakwe Leza ukucindikwa mu nzila izingi, ndi cakuti tukulipusanya ku mazina yauze alino nu kwazwa antu yauze ukulalilola ukuti ilya muzilo. (Mate. 6:9) Ndi cakuti tukukosoola icumi pa miyele isuma cuze ino Yeova wakwata na pali vino atasenuka muli vino akalonda ukucitila antuze, tukaazwa yauze ukulola ukuti ivintu vyonsi iviipe vino Satana walanzile pali Yeova ivya ufi. (Utan. 3:1-5) Nupya ndi cakuti tukwezya na maka ukwazwa antu mu ncende ino tukasimikilamo ukulola ukuti Yeova wazipilwa “kupeelwa lulumbi, mucinzi na maka,” ala tukucindika izina lyakwe. (Umbw. 4:11) Ya Rune aaomba upainiya pa myaka 16 yalanzile yati: “Ukumanya ukuti nakwata isyuko ilya kuya Nte wakwe Kaumba wa vintu vyonsi kukalenga namutaizya sana. Kukalenga nalondesya ukutwalilila ukusimikila.”

TWATEMWA YEOVA NU MWANAKWE

5. (a) U mulandu ci uwalumbulwa pali Yoane 15:9,10 uno tukasimikilila? (b) Uzye Yesu wacisile uli pa kwazwa alondezi yakwe ukuvwikisya umulandu uno yalondekwanga ukuzizimizya?

5 Welengini Yoane 15:9, 10. Kutemwa kuno twatemwa Yeova na Yesu u mulandu na uze uno tukasimikilila ilandwe lya Wene. (Mako 12:30; Yoa. 14:15) Yesu aatanenyile sile alondezi yakwe kwikala mu kutemwa kwakwe lelo wayanenyile kutwalilila ‘kwikala mu kutemwa kwakwe.’ U mulandu ci? Pano ukuya alondezi ya cumi yakwe Klistu myaka yonsi kwalondekwanga ukuzizimizya. Yesu walanzile sana pa mulandu uno kuzizimizya kwalondekwanga lino waomvizye imiku iingi izwi lyakuti “ikalini,” mwi lyasi sile ilipi ilyalembwa pali Yoane 15:4-10.

6. Tukalanga uli ukuti tukulonda ukwikala umu kutemwa kwakwe Klistu?

6 Tungalanga uli ukuti tukulonda ukwikala mu kutemwa kwakwe Klistu nu kucita vino watunena? Tungacita vivyo nga tukulondela masunde yakwe Yesu. Tungati sile Yesu watunena ati, ‘Mwanguvwila.’ Yesu watunena sile ukulacita vino nawe wacisile, pano walanzile nu kuti: “Ndi vino nani nkayela masunde yakwe Tata nu kwikala mu kutemwa kwakwe.” Yesu watulangilile ivyakucita.—Yoa. 13:15.

7. Uzye icuvwila nu kutemwa vyalemana uli?

7 Pa kulondolola vino icuvwila calemana nu kutemwa, Yesu wanenyile alondezi yakwe ati:  “Wino wensi akapokelela masunde yane nu kuyayela, ala wene uwantemwa.” (Yoa. 14:21) Fwandi, naswe ndi cakuti twalondela isunde lyakwe Yesu ilya kuya mu kusimikila, tukalanga ukuti twatemwa Leza pano masunde yakwe Yesu yakalanga vino Isi akaelenganya. (Mate. 17:5; Yoa. 8:28) Ukutemwa kuno twatemwa Yeova na Yesu kwalenga ukuti nayo yatuteeke mu kutemwa kwao.

TUKACELULA ANTU

8, 9. (a) U mulandu ci na uze ukalenga twasimikila? (b) U mulandu ci uno amazwi aya pali Ezekelo 3:18, 19 na 18:23 yakalenga tutwalilile ukulasimikila?

8 Twakwata umulandu na uze uno tulinzile ukutwalilila ukuomba umulimo wa kusimikila. Tukasimikila pakuti tucelule antu. Baibo yalondolola Nowa ukuti wali ‘a kakosoola.’ (Welengini 2 Petulo 2:5.) Muli vino wasimikilanga pali Mulamba mwali nu kucelula antu pa wononesi uwali nu kwiza. U mulandu ci uno twasondwelela vivyo? Yesu walanzile ukuti: “Pano mu manda yalya, lino Mulamba atali aize, antu yalyanga nu kumwa, yatwalanga nu kutwalwa, kufika na pa wanda uno Nowa wingile mu cange. Lelo yatamanyile icali nu kucitika kufika lino Mulamba wizile asenda yonsi kwene. Mu musango uli onga avino cilaya pa kwiza kwa Mwana wa Muntu.” (Mate. 24:38, 39) Nanti i cakuti antu yacitanga iviipe, Nowa wene watwalilile sile ukukosoola ilandwe lya kucelula lino Leza wamunenyile.

9 Ndakai, tukasimikila ilandwe lya Wene pakuti tusambilizye antu pali vino Leza akalonda ukucitila antunze. Wakwe vino Yeova waya, naswe tukalonda antu ukuvwa kwi landwe nu “kuya nu umi.” (Ezek. 18:23) Pa nsita iliyonga kwene, ndi cakuti tukusimikila ku ng’anda ni ng’anda nu ku ncende ukukazanwa sana antu, tukacelula antu aingi ukuti Uwene wakwe uli nu kwiza onona insi ii umwaya imiyele iipe.—Ezek. 3:18, 19; Dan. 2:44; Umbw. 14:6, 7.

TWATEMWA AINAMUPALAMANO ITU

10. (a) U mulandu ci uwalandwa pali Mateo 22:39 uno tukasimikilila? (b) Londololini vino Paulo na Sailasi yavwilizye kalinda uwa mu ng’anda ya minyololo mu Filipi.

10 Kuli mulandu na uze ucindame uno tukatwalilila ukusimikila: Tukasimikila pa mulandu wa kuti twatemwa ainamupalamano itu. (Mate. 22:39) Ukutemwa kuko kukalenga twazizimizya lino tukuomba umulimo uu, ukumanya ukuti antu yangasenuka ndi cakuti vimwi vyasenuka umu umi wao. Elenganyini pali vino vyacitikile umutumwa Paulo na Sailasi. Lino yali umu Filipi, ya kakanya yayalemile nu kuyatwala umu cifungo. Lyene pakasi ka usiku, kwizile icilundumusi icikulu icatensizye icifungo nu kuyula ivisaasa vyonsi. Kalinda uwa mu ng’anda ya minyololo watiinyile ukuti afungwa iyapuka nupya walondanga ukuikoma. Nomba Paulo wamupundilile ukuti: “Utaicisa! Amunotuli swensi!” Lyene kalinda uzizye ukuti: “Yasambazi, uzye ncite uli kuti ntuulwe?” Yamunenyile yati: “Taila mu Mwene Yesu, alino ulatuulwa.”—Mili. 16:25-34.

Ukutemwa Yeova, Yesu alino na antu yauze kukalenga twasimikila (Lolini mapalagalafu 5, 10)

11, 12. (a) Uzye ilyasi lyakwe kalinda wa mu ng’anda ya minyololo likatusambilizya vyani pa mulimo witu uwa kusimikila? (b) I vyani vino tukalonda ukucita?

11 Uzye ilyasi lyakwe kalinda wa mu ng’anda ya minyololo likatusambilizya vyani pa mulimo witu uwa kusimikila? Lolini ukuti: Kalinda wa mu ng’anda ya minyololo wasenwile umwenzo wakwe nu kulenga uwazwilizyo liili kwene sile  lino icilundumusi capisile. Avino caya na ndakai kwene, antu yamwi aatalondanga ukuvwa kwi landwe lisuma ilya muli Baibo limwi yangasenula imyenzo yao nu kutandika ukulonda uwakuyazwa ndi cakuti cimwi icakutiinya cacitika icili wa cilundumusi. Yamwi mu ncende ino tukasimikilamo, incito ingasila ukwaula ukwenekela nupya yangauvwa sana uyi. Yauze nayo limwi yangauvwa uyi pa mulandu wakuti icupo cao casizile likwene. Nupya yauze nayo limwi yangulizya vimwi pa mulandu nu kulwala ulwale uwiipisye nanti ukulauvwa sana uyi pa mulandu nu kufwilwa umuntu wino yatemwa sana. Ndi cakuti ivya musango uu vyacitika, limwi yamwi yano ivicitikila yangauzya mulandu uno twayelako, iuzyo lino yatatazile yuzyepo ku cisila. Limwi yangasakamala ukuti, ‘I vyani vino ndinzile ukucita pakuti nkapusuke?’ Ndi cakuti twazana antu ya musango uu, limwi yangalonda ukuvwa pa muku wa kutandikilapo ndi twayanena ilandwe lisuma ilyakuti kwaya upaalilo wa kwikala manda pe.

12 Fwandi, ndi cakuti twatwalilila ukuomba umulimo wa kusimikila ni cisinka, tulasininkisya ukuti ituipekanya ukwazwa antu pa nsita iliyonsi ino yangalonda ukwazwiwa. (Eza. 61:1) Ya Charlotte aaomba mu mulimo wa nsita yonsi pa myaka 38 yalanzile yati: “Antu ndakai yaponga. Yakulondekwa ukuvwa ilandwe lisuma.” Ya Ejvor aaomba upainiya pa myaka 34 yalanzile yati: “Ndakai antu yakaya sana nu ulanda kucila vino cali mpiti. Nkalondesya sana ukuyavwa. I cikalenga ukuti nasimikila.” I cacumi ukutemwa ainamupalamano u mulandu usuma sana uukalenga tutwalilile ukulasimikila!

AMAWILA AKATWAZWA UKUZIZIMIZYA

13, 14. (a) Uwila ci uwalumbulwa pali Yoane 15:11? (b) Uzye uluzango lwakwe Yesu lungaya uli uluzango lwitu? (c) Uzye ukuya nu luzango kukalenga twaomba uli mulimo wa kusimikila?

13 Lino kwasile panono ukuti Yesu afwe, wanenyile atumwa yakwe pa mawila aingi aali nu kuyazwa ukuzizimizya lino yakuseeka ivizao. A mawila ci yayo kwene, nupya yangatwazwa uli?

14 Ukuya nu luzango. Uzye ukulondela isunde lyakwe Yesu ilya kusimikila i cisendo? Awe foo. Pa cisila ca kulanda pa cilangililo ca mitingi, Yesu walanzile ati ya kakosoola ya Wene yalaya nu luzango. (Welengini Yoane 15:11.) Watunenyile ukuti luzango lwakwe lulaya ali luzango lwitu. Cingaya uli vivyo? Wakwe vino itulandapo mpiti, Yesu waikolinye umwineco ku mutingi alino alondezi yakwe ku misambo. Umutingi ukatungilila imisambo. Ngi cakuti imisambo ili ku mutingi, ikapokelela amanzi na vyonsi vino umutingi ukapokelela pakuti ukule ningo. Ali vino caya na kuli sweswe, ndi cakuti tukwikala mu kutemwa kwakwe Klistu nu kulondela umu ntampulo zyakwe, tukaya nu luzango luno nawe akakwata lino akucita ukulonda kwakwe Isi. (Yoa. 4:34; 17:13; 1 Pet. 2:21) Ya Hanne aaomba upainiya pa myaka ukucila pali 40, yalanzile yati: “Uluzango luno nkaya nalo ngi cakuti indi mu mulimo wa kusimikila lukalenga ntwalilile ukuombela Yeova.” Insansa zino tukakwata zikalenga ukuti tutwalilile ukusimikila nanti icakuti tukuombela mu ncende izitale.—Mate. 5:10-12.

15. (a) U wila ci uwalumbulwa pali Yoane 14:27? (b) U mulandu ci uno umutende ukatwazwila ukutwalilila ukuseeka ivizao?

15 Ukuya nu mutende. (Welengini Yoane 14:27.) Lino kwasile panono ukuti Yesu afwe, wanenyile atumwa yakwe ukuti: “Mutende wane auno namupeela.” Uzye uwila uwo, kulikuti umutende ukatwavwa uli ukuseeka ivizao? Lino tukuzizimizya, tukakwata umutende ukaiza pa mulandu nu kumanya ukuti Yeova na Yesu yakatwazwa. (Masa. 149:4; Loma 5:3, 4; Kolo. 3:15) Ya Ulf, aaomba mu mulimo wa nsita yonsi pa myaka 45 yalanzile yati: “Umulimo wa kusimikila ukantonsya sana, nomba ukalenga  inuvwa ningo nupya ukalenga umi wane ukwate upiliulo.” Ala tukataizya sana pa kukwata umutende uu usisila!

16. (a) U wila ci uwalumbulwa pali Yoane 15:15? (b) Uzye atumwa yatwalilile uli ukuya alondezi yakwe Yesu?

16 Ukuya ya cuza. Pa cisila lino Yesu walanda vino walondanga atumwa yaye nu luzango “lufumaluke,” wayalondolwelile ucindami uwaya mu kulanga ukutemwa ukwakuipeelesya. (Yoa. 15:11-13) Nupya, walanzile ukuti: “Nkamwama yacuza.” U wila usuma cuze uwa kuya ya cuza yakwe Yesu! I vyani vino atumwa yaali nu kulacita pakuti yatwalilile ukuya ya cuza yakwe Yesu? Yaali nu ‘kutwalilila ukuseeka ivizao ivingi.’ (Welengini Yoane 15:14-16.) Imyaka iili ku cisila, Yesu wanenyile atumwa yakwe ati: “Lino mukupita, mwakosola ilandwe lii, imuti, ‘Uwene wa mwiyulu wati upalama pipi.’” (Mateo 10:7) Fwandi pa wanda wa kusyalikizyako amanguzi, wayakomelizye ukuzizimizya mu mulimo uno yatandike. (Mate. 24:13; Mako 3:14) Ukulondela isunde lyakwe Yesu citangupile, nomba yakwanisye nupya yatwalilile ukuya ya cuza yakwe. Yacisile uli vivyo? Kwali uwila na uze uwali nu kuyazwa.

17, 18. (a) U wila ci uwalumbulwa pali Yoane 15:16? (b) Uzye uwila uu wavwile uli atumwa yakwe Yesu? (c) U wila ci uukatukomya ndakai?

17 Ukwasukwa amapepo. Yesu walanzile ati: “Tata alamupeela consi cino mulamulenga mwi zina lyane.” (Yoa. 15:16) Ulayo uu ufwile wakomelizye sana atumwa yakwe! * Nomba nanti icakuti walanga ala yatatala yapokelela uwila uu, Intunguluzi yao Yesu wali nu kufumapo pano nsi, nomba ataali nu kuta ukuyatungilila. Yeova waiteinye ukwasuka amapepo yao pakuti ayazwe ukulondela isunde lya kusimikila pa Wene. Nupya lino papisile sile insita inono, yaweni vino Yeova wayaswike amapepo.—Mili. 4:29, 31.

Tungasininkizya ukuti Yeova alaasuka amapepo itu (Lolini palagalafu 18)

18 Avino caya na ndakai kwene. Ndi cakuti tukuzizimizya lino tukuseeka ivizao, tukaipakizya ucuza usuma na Yesu. Nupya tungasininkizya ukuti Yeova waiteyanya ukwasuka amapepo yano tukapepa ukuti atwazwe ukucimvya intazi zino tukakwata lino tukuomba mulimo wa kusimikila ilandwe lisuma ilya Wene. (Filipi 4:13) Tukatemwa sana pali vino tukaasukwa amapepo na pakuya ya cuza yakwe Yesu! Amawila yaa yano Yeova watupeela yakatukomelezya ukutwalilila ukuseeka ivizao.—Yako. 1:17.

19. (a) U mulandu ci uno tukatwalililila ukuomba umulimo wa kusimikila? (b) I vyani ivikatwazwa ukutwalilila ukuomba umulimo wakwe Leza mpaka ukasile?

19 Wakwe vino twalola mu cipande cii, tukatwalilila ukuomba umulimo wa kusimikila pakuti twalumbanya Yeova nu kucindika izina lyakwe, pakuti tulange ukuti twatemwa Yeova na Yesu, ukusoka antu, alino nu kulanga ukuti twatemwa ainamupalamano itu. Nupya, ukuya nu luzango, umutende, ucuza alino nu kwasukwa amapepo vikatukomelezya ukutwalilila ukuomba umulimo wakwe Leza mpaka ukasile. Yeova alatemwa sana ndi cakuti walola vino tukwezya na maka ukutwalilila ‘ukuseeka ivizao ivingi’!

^ par. 17 Lino Yesu walanzyanyanga na atumwa yakwe, waswilizyepo ukuyanena ukuti amapepo yao yali nu kwasukwa.—Yoa. 14:13; 15:7, 16; 16:23.