LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Mei 2017

Mu lupungu luu muli ivipande vya kusambililamo ukutandika mu Mulungu wakwe Julai 3-30, 2017.

Ukwazwa ‘Aenyi Aakaikala mu Mpanga Itu Ukulaombela Yeova nu Luzango’

Tungacita uli pakuti tusimikile ningo ilandwe lisuma uku mbutusi izitatala zyamanya Yeova?

Mwaazwa Ana ya Antu Aafuma Uku Mpanga Zyuze

Nga mwemwe ya vyazi akukila ku mpanga yuze, mungazwa uli ana inu ukukwata isyuko lyakusambilila pali Yeova? Nga yauze yangazwilizyako uli?

LYASI PA UMI WAO

Ukuya Ciulu Kusindesya Kusambilizya Yauze

Ya Walter Markin yatange yuvwe, nomba yakwata insansa nu umi usuma cuze ivyaya mu kuombela Yeova Leza.

Mutaleka Ukutemwa Kwinu Kucepe

Aina Klistu yamwi akutandikilako yatile ukuya nu kutemwa kuno yakweti pa kutandika. I cani cingatwazwa ukutwalilila ukutemwa Yeova nu kuleka ukuti kwaya kukukomelako?

“Uzye Wantemwa Kuluta Inswi Zii?”

Yesu wasambilizye Petulo isambililo ilicindame pali vino alinzile ukucindamika sana. Uzye vino wamusambilizye naswe tungaviomvya ndakai?

Vino Gayusi Wazwilizye Aina

Uzye Gayusi wali aweni, nupya u mulandu ci uno tulinzile ukumukolanyizizya?

Insansa Izyaya Umu Kwangupazya Imikalile

I cani icalenzile atwalana yamwi ukwangupazya imikalile? Uzye yacisile uli vivyo? U mulandu ci uno vino yapingwilepo ukucita vyayaletile insansa?

IVYACITIIKE MPITI

“Yatwalilile Ukuombesya nu Kulanga Sana Ukutemwa”

Pa cisila ca ukongano wa citungu uwaliko umu 1922, uzye asambi ya Baibo yalondile uli amazwi yakuti “manyisyini Umwene nu wene wakwe”?