Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mutaalola Sile Pali Vino Muntu Akuloleka Kunzi

Mutaalola Sile Pali Vino Muntu Akuloleka Kunzi

YA DON, Inte Yakwe Yeova aku Canada, yakaezya na maka ukulanda na antu akazanwa umu miseo. Ya Don yalanzilepo vimwi pali umwi uno yazanyile yatiile: “Ya Peter yataakweti ing’anda umwakwikala, yali sana ni vikwi nupya ntatala nalolapo umuntu uwaya ni vikwi viivi. Yaakweti kacena kamwi akalenganga antu ukufilwa ukuyapalama. Antu aingi izanga kuti yayazwe nomba yakananga.” Nomba nanti ciye vivyo ya Don yene yateesile umwenzo nupya yatwalilile sile ukuswililako pa myaka ukucila pali 14.

Uwanda umwi, ya Peter yuzizye ya Don ukuti: “I cani cino ukancuzizya vii? Antu yauze ndi cakuti nakana uwazwilizyo yakanta. U mulandu ci uno wemo wansakamalila vii?” Ya Don umu mucenjelo yaomvizye amalembelo yatatu pakuti sile yafike ya Peter pansi ya mwenzo. Pa kutandikilapo, yuzizye ya Peter ngi cakuti yamanyile izina lyakwe Leza nu kuyanena ukuti yaiwelengele muli Baibo pali Masamu 83:18. Lyene, pakuti ya Peter yamanye umulandu uno ya Don yayasakamalile, ya Don yanenyile ya Peter ukuwelenga Loma 10:13, 14, ikalondolola ukuti “Muntu akalenga ku Mwene kuti amwazwe wene alatuulwa.” Alino pa kusyalikizya, ya Don yawelenzile Mateo 9:36 lyene yanenyile ya Peter ukuti nayo yaiwelengele aineco. Api lembelo lilyo pakati: ‘Walanga walola maumba, aya nu luse pano yali apelelwe nupya aculisye, kwati imfwele izitakweti kacema.’ Na ci calenzile ya Peter yuzye ala yakulila ukuti: “Uzye nani indi pa mfwele zizyo?”

Ya Peter yatandike ukusenuka. Yafuliile, yapela na ningo ningo ivilezu, lyene yazwala ni vya kuzwala vino ya Don yayapeezile. Ya Peter yatwalilile ukuloleka ausaka vivyo kwene.

Ya Peter yakweti kalibuku muno yalembanga vyonsi ivyayacitikilanga. Amazwi akutandikilako umu kabuku kwene kaa yataali ningo nupya yuvwisyanga uluse, nomba amazwi aalikwene yene yapusiineko. Mazwi yamwi aakuti: “Nasambilila api zina lyakwe Leza ilelo. Lyene ndakai ndi nkulonda kupepa, namapepanga kuli Yeova. I cisuma sana ukumanya izina lyakwe. Ya Don yanenyile yati Yeova angaya cuzane, wene wakwata insita iyakunguvwa, asi mulandu ni nsita nanti vino nkupepelapo.”

 Mazwi akusyalikizya yano ya Peter yalemvile, yalembiile kalume wao na kaci wao. Yatiile:

“Ilelo nsikuvwa ningo. Nkulola kwati insita yane yatisila nasya imfwe. Nomba nanti icakuti uu ali wanda wakusyalikizyako, Nimanya ukuti ndalolana na cuzane [ya Don] nupya umu paladaise. Ndi cakuti mukuwelenga amazwi yaa, insipo. Nomba ndi cakuti mwaponga umonsi umwi pa ndosya yane, mulande nawe, nupya napapata welengini ibuku lii [kupiliula ibuku lya kusambilila Baibo ilyakuti The Truth That Leads to Eternal Life lino yaposile mpiti sana]. * Likati ndalola cuzane nupya umu Paladaise. Nupya nazumila vii nu mwenzo wane onsi. Mwina winu wino mwatemwa, Peter.”

Lino cililo casizile ya kaci yakwe ya Peter ya Ummi yalondolwile yati: “Pa myaka ili iyatipita, ya Peter yatandike ukuntumila makalata. Pacisila ca myaka iingi sana uu ali muku wakutandikilako ukulola ya Peter yaloleka ni nsansa, nu kuseka sile.” Ya Ummi yanenyile ya Don yati: “Namawelelenganga ibuku lii pano mufwile mwali ivyeo iviiyele ivyafisile ya Peter pa mwenzo.” Ya Ummi nupya yazumile ukutandika ukusambilila Baibo na Nte umwi ukuomvya ibuku ilikaomba likwene ilyakuti Uzye I Vyani Vino Baibo Ikasambilizya?

Naswe kwene tutalinzile sile ukulola vino umuntu akuloleka ukunzi, twalanga ukutemwa kwa cumi, nupya twateeka umwenzo uku antu yonsi. (1 Tim. 2:3, 4) Ndi tukucita vivyo, tungalenga antu ali wakwe ya Peter, aasiloleka ningo ku yantu lelo akwata umwenzo usuma ukukomeleka. Tungasininkizya ukuti, Leza ‘aakalola ivili mu mwenzo,’ alalenga antu yonsi afuuke ukumanya sana icumi.—1 Sam. 16:7; Yoa. 6:44.

^ par. 7 Ilyalembwa na ya Nte Yakwe Yeova nomba paa yata ukupulinta.