Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye I Cacumi Yesu Wamfwilile?

Uzye I Cacumi Yesu Wamfwilile?

MULI Baibo mwaya malyasi aingi aakalanda yantu aali sana nu utailo nupya ‘aali antu wakwe sweswe.’ (Yako. 5:17) Tunguvwikisya muno Paulo walozizye lino walanzile amazwi aya pali Loma 7:21-24 akuti: “Lyonsi lino nkalonda kucita cisuma, icikacitika cakuti iciipe acino nkasolapo kucita. . . . Owe! Ne mulanda!” Lino tukulwisyanya nu kukanamalilika kwitu tukakomeleziwa ukumanya ukuti na antu ali wakwe Paulo yauvwanga vivyo kwene vino tukayuvwa.

Nomba pali na vyuze vino Paulo walanzile pali vino wayuvwanga. Walanzile ukuti: ‘Mwana wakwe Leza, wapeezile umi wakwe pa mulandu wane.’ (Galatiya 2:20) Paulo ataatwisikanga! Uzye namwe avino mukayuvwa? Limwi asi lyonsi.

Ndi cakuti twikalila sile ukulaelenganya pa viipe vino twacisile mpiti, insita zimwi cingatutalila ukuzumila ukuti Yeova watutemwa nupya watwelela, nupya cingatutalila nu kulola impolelwa yakwe Yesu ukuti uwila wa pa lwitu cila muntu. Uzye i ca cumi Yesu akalonda twalola impolelwa ukuti u wila wa pa lwitu cila muntu? Nga avino caya, i vyani ivingatwazwa ukucita vivyo? Lekini tulande pa mauzyo yaa yaili.

VINO YESU AKALOLA IMPOLELWA INO WAPILE

Ica cumi Yesu akalonda ukuti twalola impolelwa yakwe ukuti uwila wa pa lwitu. Tungasininkizya uli vivyo? Mutale mwelenganye api lyasi ilyalembwa pali Luka 23:39-43. Umonsi yatiyamupopela pa cimuti mupipi na Yesu. Walanda icisinka ukuti wacisile iviipe. Umulandu ufwile wakuzile sana pano ivipondo ivyacitanga ivintu iviipe sana a vino yapingulanga ukuti vipopelwe pa cimuti. Umonsi wii watasakamala sana nupya akupapata Yesu ati: “Ukanjiusye lino uliza na maka mu Wene wako.”

Uzye Yesu wacisile uli? Mutale mwelenganye pali vino Yesu uvwile ukuwaya lino wezyanga ukupiliuka pakuti alolekesye icipondo ciici. Nanti i cakuti Yesu wawaikwanga sana, wamwentwile nu kuteekezya umonsi wiiya ati: ‘Icumi kwene nakunena ilelo nati, ulaya nani mu Paladaise.’ Yesu atemwa nga wiwisyeko sile umonsi wiiya ukuti, ‘Umwana wa Muntu wizile, ku kupeela umi wakwe kuti akulule antu aingi.’ (Mate. 20:28) Nomba uzye imulola ukuti mu cikuuku Yesu walangilile ukuti impolelwa ino wapeezile yali uwila ku muntu wiya pa lwakwe? Yesu wali sana na ucuza nupya waomvyizye amazwi akuti “wewe” na “nani” akulanga ukuti wanenanga wiya kwene. Nupya walangilile ukuti wanenanga muntu kwene wiya lino wamunenyile ukuti ali nu kwikala mu paladaise pano nsi.

Fwandi, Yesu walondanga umonsi wiya ukuzumila ukuti impolelwa ino Yesu wali mupipi nu kupeela yali nu kumwazwa sana. Ndi cakuti Yesu walangizye uluse ku cipondo icitaatazile iciombelapo Leza, vikwene avino angayuvwa pa Mwina Klistu umuwatiziwe aakaombela Leza. I vyani ivingatwazwa lyene, ukutaila ukuti impolelwa yakwe Klistu yayelako uku kutwazwa pa lwitu asi mulandu ni viipe vino twacisile mpiti?

I CANI ICAZWILIZYE PAULO?

Paulo wasininkizye ukuti Yesu wamufwilile pa mulandu wakuti wamupeezile mulimo wa  kusimikila. U mulandu ci uno twalandila vivyo? Paulo walondolwile ukuti: “Nkataizya Klistu Yesu Mwene witu, wino uwampile maka akuomba mulimo uu. Nkumutaizya apa kumpenda kuya uwa kutailwa nu kunsolola kuti namutumikila. Wene wacisile cii nanti angala mu manda apita namuvwangile viipe, nu kumuzunya nga nu kumutuka.” (1 Tim. 1:12-14) Vino Yesu wapeezile Paulo umulimo, calenzile asininkizye ukuti Yesu wakwata uluse, ukutemwa nupya wamutaile sana. Naswe kwene cila muntu Yesu watupeela umulimo wa kusimikila. (Mate. 28:19, 20) Uzye mulimo wa kusimikila ungatwazwa ukusininkizya ukuti Yesu watufwila?

Ya Albert, aaciwezile likwene kuli Yeova pa cisila ca kuzingwa pa myaka mupipi na 34, yalondolwile iyati: “Lyonsi nkaiusya iviipe vino nacisile. Nomba ndi cakuti indi mu mulimo wa kusimikila, nkauvwa wakwe vino mutumwa Paulo wayuvwanga, nkauvwa ukuti Yesu wampeela mulimo wa kusimikila pa lwane. Cii cikalenga nauvwa ningo sana nu kulaelenganya ivisuma pa umi wane, na pali vino vilancitikila ku nkoleelo.”—Masa. 51:3.

Lino mukusambilizya antu apusanepusane icumi, mwalenga iyasininkizya ukuti Yesu akayuvwila luse nupya wayatemwa

Ya Allan aali icipondo nupya ankalwe lino yatali yasambilile icumi, yalanzile iyati: “Ncili nkaelenganya pa viipe vino nacitiile antu. Insita zimwi nkauvwa sana uyi. Nomba nkataizya Yeova pa kuzumilizya muntu kaifya wakwe nene ukulasimikila ilandwe lisuma kuli yauze. Ndi nalola vino antu yakukutika kwi landwe lisuma, nkaiusya pa usuma wakwe Yeova na pali vino waya nu kutemwa. Nkauvwa ukuti akambomvya ku kwazwa yauze acisilepo ivintu iviipe sana wakwe nene.”

Lino tuli umu mulimo wa kusimikila tukacita icintu cimwi icisuma nupya tukaelenganya pa visuma. Tukaiusya vino Yesu waya nu luse, ukutemwa na vino watutaila.

YEOVA U MUKULU UKULUTA YA KAMPINGU ITU

Ukufikila lino insi yakwe Satana ilononwa, ya kampingu itu yangatwalilila ukutucuzya pa mulandu ni viipe vino twacisile mpiti. I cani icilatwazwa ukucimvya amelenganyo ya musango uwo?

Ya Jean aaipeelanga mulandu pali vino yacitanga mpiti yalanganga ukuti yakwata imiyele isuma ku lupwa nu ku cilongano nomba nga yaya kuze iyaya iyacita iviipe, yalanzile iyati: “Natemwa sana ukuti ‘Leza waya umukulu kuluta ya kampingu itu.’” (1 Yoa. 3:19, 20) Wakwe vino caali kuli ya Jean, naswe kwene tungauvwa ningo pa kumanya ukuti Yeova na Yesu yamanya ukuti sweswe yakaifya. Mwaiusya ukuti, yateyanya impolelwa, asi pa mulandu na antu amalilike lelo a pa mulandu na yakaifya aakalapila.—1 Tim. 1:15.

Tukasininkizya ukuti impolelwa yayelako ku kutwazwa pa lwitu cila muntu ndi cakuti tukwelenganya sana pali vino Yesu waombanga na antu aataali amalilike nu kuombesya mu mulimo uno watupeela. Ndi cakuti mwacita vivyo mulalanda wakwe Paulo ukuti: Yesu “wantemilwe nga nu kupeela umi pa mulandu wane.”