Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Ya Eric na ya Amy

Yaipeelisye Ukuomba​—Ku Ghana

Yaipeelisye Ukuomba​—Ku Ghana

UZYE mwamanyako umwina nanti nkazi umwi uwaile ku mpanga yuze kuno kukalondeka ya kasimikila ya Wene aingi? Ilingi tukaama ya Nte yayo tuti ya kasimikila aya mukuombela kukalondekwa sana ya kasimikila. Uzye mwatala mwayuzya mweineco ukuti: ‘I cani calenzile yaipeelesye ukuyaomba ku mpanga yuze? Uzye yaipekinye uli pakuti yaombeko mulimo uu? Uzye nani ningaombako? Inzila isuma iya kumanyilamo ivyasuko ku mauzyo yaa u kulanda na ina nanti ya nkazi yayo aombako mulimo uwo. Fwandi lekini tucite vivyo.

I CANI ICIKALENGA YAOMBESYA?

I cani calenzile mutandike kwelenganya pa kuya mu kuombela ku mpanga yuze kuno ya kasimikila ya Wene yaceepa? Ya Amy, yali ni myaka kucila pali 30, aafuma ku United States. Yalanzile yati: “Pa myaka iingi, Nelenganyanga pa kuya mu kuombela ku mpanga yuze, lelo nalolanga kwati ntanga nkwanisye.” Nomba I cani casenwile amelenganyo yao? “Mu 2004 atwalane yaili akaombela ku Belize yangamile kuti nkayatandalile nu kuomba pamwi nayo upainiya pa mwezi onga. Naaile nupya natemilwe sana. Lino papisile mwaka onga, Naaile ku Ghana ku kuomba upainiya.”

Ya Aaron na ya Stephanie

Mu myaka imwi iyafumako, ya Stephanie, yali ni myaka kucila pali 20 nupya nayo kwene yafuma ku United States, yalolekisye pa umi wao nu kwelenganya ukuti: ‘Indi nu umi usuma sana nupya ntakweti nu lupwa lwakusakamala. Icumi kwene ningaombela Yeova ningo sana kuluta na vino nkaomba ndakai.’ Vikwene vino yelenginyepo ivyalenzile yasoololepo kuya ku Ghana pa kuti yalundulule miombele yao. Ya Filip na ya Ida, atwalane akaomba upainiya afuma ku Denmark, lyonsi yalondesyanga kuya ku ncende kuno ya kasimikila ya Wene yaceepa. Yalondelizye inzila izyali nu kulenga vino yalondanga kucita vifikiliziwe. Ya Filip yalanzile ukuti: “Lino isyuko lilyo lyalolike, cali kwati Yeova akutunena ati: ‘Twalililini!’” Umu 2008 yaaile uku Ghana nupya yaombiile kuku pa myaka ukucila pali itatu.

Ya Brook na ya Hans

Ya Hans na ya Brook, ya painiya atwalane ali ni myaka mupipi na 30, yakaombela mu United States.  Mu 2005 yazwilizyeko yano yaponilwe na kasyululu akipisye ku katrina. Lyene pacisila, yalembesizye ukuombako mu makuule aku mpanga zyuze lelo yatayamile. Ya Hans yalanda ukuti: “Lyene tuvwileko ilyasi limwi pa kulongana kukalamba muno yalanzile ukuti Mwene Davidi wazumile lino yamunenyile ukuti asi aliwe wali nu kukuula ing’anda ikulu yakupepelamo, icakuti walwike muli vino wapanganga kucita. Vino yalanzile vyatwazwilizye ukulola ukuti fwandi caya sile ningo umuntu ukwalula vino akulonda kucita muli vyakwe Leza.” (1 Mila. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Ya Brook yalunzilepo nu kuti “Yeova walondanga tukonkonsye pa mulyango uze.”

Pa cisila cakuvwa vino auze yalandanga pa visuma vino yakazana nga yaya ku kuombela ku mpanga yuze, ya Hans na ya Brook yaitemilwe kuya ombela upainiya ku mpanga yuze. Mu 2012 yaile ku Ghana nupya yali nu kuombako sile myezi 4, ala yakwazwilizya cilongano cakwe ya ciulu. Nanti ca kuti yali nu kuswilila ku United States, visuma sino yazanyile lino yaombile ku Ghana vyalenzile yalondesya kukolezya vyakwe Leza mu umi wao. Kufuma lili kwene yakaomba mulimo wa kukuula iofesi mu Micronesia.

VINO YACISILE PAKUTI YAFIKILIZYE MAUYO YAO

Uzye mwapekanyizye uli pakuti mukaombeko kuno ya kasimikila ya Wene yaceepa? Ya Stephanie yalanzile yati: “Napitulukanga mu vipande vya muli ya magazini ya Lupungu Lwa Mulinzi ivyalandanga pa kuya mukuombela kuno ya kasimikila ya Wene yaceepa. Nupya nalanzile na ya eluda ya mu cilongano cino nayamo alino nu mwangalizi wa ciputulwa na mamakwe pa uyo wane uwa kuyaombela ku mpanga yuze. Cuze cino nacisile icicizile pali vyonsi vii, Napefile kuli Yeova ukumunena uyo uno nakweti.” * Pa nsita ili imwi kwene, ya Stephanie yangwisye mikalile, icalenzile nu kuti yasungeko impiya zyakuya omvya ku mpanga yuze kuno yali nu kuya mukuombela.

 Ya Hans yalanzile yati: “Twapefile kuli Yeova kuti atucingilile pano twalondanga kuya kuno watutungulwile. Nupya mwi pepo twalumbwilemo nu wanda kwene uno twali nu kukatuka pakuti vino twapanzile vikaombe.” Atwalane yaa yalemvile ya kalata ku misambo 4. Lyene lino yapokelile icasuko ca kukomelezya kufuma ku Ghana, yaaileko nupya yapanzile nu kuti yalaya yakatandaleko pa myezi iili. Ya Hans yalanzile yati: “Twaipakizye sana kuombela pamwi ni cilongano, na ci calenzile tulundeko manda akwikalako.”

Ya Adria na ya George

Ya George na ya Adria, atwalane ali ni myaka kucila pali 30 afuma ku Canada, yamanyile ukuti Yeova akapaala yayo akapingula ningo ivyakucita, asi sile yayo akwata amauyo asuma. Fwandi yapingwilepo kucita vintu ivyali nu kulenga yafikilizye uyo wao. Yatuumile nkazi umwi uwaombelanga kuno ya kasimikila ya Wene yacepa ku Ghana nu kumuzya mauzyo aingi. Nupya yalembiile nu ku ma ofesi ya musambo aku Canada nu ku Ghana. Ya Adria yalanzile yati: “Nupya, twalonzile inzila ya kwangusizyamo sana mikalile itu kucila na vino twapingwilepo ukucita mpiti.” Vii vino yapingwilepo kucita vyalenzile yaye ku Ghana mu 2004.

VINO YAKACITA NDI YAKWATA INTAZI

I ntazi ci zino mwakweti lino mwakusile, nupya mwacisile uli? Ya Amy yene intazi iyayacuzizye sana ukuluuka ku ng’anda. “Vyonsi vino nazanyile kuku vyapusine sana kuli vino naelizye kuomvya.” I cani icayazwilizye? “Ya lupwa yane yantumilanga ma foni kuntaizya pa mulimo uno naombanga, fwandi cangazwilizye kulaiusya icalenzile inje mukuombela kuku. Mu kuya kwa nsita twatandike kulanzyanya nayo pa intaneti ukuomvya vidyo. Fwandi pa mulandu wa kuti twalolananga lino tukulanzyanya, cayanga kwati ya lupwa yane yali mupipi.” Ya Amy yalanzile yati, kupanga icuza na nkazi  uwalengela sana mu kuomba kuno ya kasimikila ya Wene yacepa kwayazwilizye kulundulula vino yalolanga vintu vipusane pusane. Yatile “cuza wane wii wizile aya muntu musintililwepo wino ningayako lyonsi lino nafilwa kuvwikisya mulandu uno antu yacitilanga vimwi vipusaneko. Vino wangazwilizye, vyalenzile nsambilile ivyakucita alino na vino ningatalukako, vyalenzile na kuti naya ni nsansa lyonsi lino ndi mu mulimo wa kusimikila.”

Ya George na ya Adria yatile lino yaile sile ku Ghana, yuvwile ngati yaswilila sana ku mpiti. Ya Adria yalanzile yati: “Icakuti twaomvya masyini pa kuwasya, twaomvyanga ma baketi, nga tukweleka vyakulya twalolanga ngati vyalengelanga sana ukupya kucila vino cali lino twali ku mwitu. Nomba lino papisile insita, vimwi vino twalolanga ngati ivitale sana vizile iviya sile pa vintu vino twazanyile ivyapusineko.” Ya Brook yatile: “Nanti icakuti swe yapainiya tukalolenkana ni ntazi zimwi, lelo tukaipakizya sana umi. Ngi cakuti twika visuma vino twazana pali pamwi, vikaya kwati amaluwa yamwi asuma sana akatwiusyako vimwi vino twasunga.

MULIMO UKALETA NSANSA

U mulandu ci uno munganenelako antu yauze ukuti mulimo uu uwa Wene usuma sana? Ya Stephanie yalanzile yati: “Ukusimikila mu ncende iyakuti ukuzana antu aingi aakulondesya sana kusambilila icumi icakuti yakulonda na kuti mwasambilila nayo Baibo cila wanda cikaleta sana luzango. Ukuya ku kuombela kuno ya kasimikila ya Wene yacepa i cintu cimwi cisuma sana cino napingwilepo kucita!” Mu 2014, ya Stephanie yatwazilwe kuli ya Aaron, nupya yonsi ndakai yakaombela pi ofesi lya musambo mu Ghana.

Ya Christine ya painiya afuma ku Germany ali ni myaka mupipi na 30, yatile “i cisuma sana kuombako.” Ya Christine yaombileko mu Bolivia lino yatatala yaya ku Ghana. Nupya yalanzile yati: “Vino nali kutali na yalupwa yane, napepanga kuli Yeova kuti angazwe. Nkalola Yeova ukuti uwacumi cumi kuli nene kuluta vino namulolanga pakutandika. Nupya naweni mutende uwali pa yantu yakwe Yeova. Mulimo uu walenga umi wane uzipileko.” Ya Christine izile yatwalwa kuli ya Gideon, nupya yatwalilila kuombela mu Ghana capamwi.

Ya Christine na ya Gideon

Ya Filip na ya Ida yatunena vino yacisile pakuti yavwe antu yano yakasambilizya Baibo kulunduluka. “Twakwatanga masambililo ya Baibo 15 nu kucilapo, lelo twacefizyeko nu kusyala sile nali 10 pakuti twasambilizya ningo ningo asambi.” Uzye asambi yaipakizye? Ya Filip yati: “Nasambilizyanga umwance umwi uwi zina lya kuti Michael. Wasambililanga cila wanda nupya lyonsi wapekanyanga ningo sana ica kuti twamazile ibuku lya kuti Vino Baibo Ikasambilizya mu mwezi sile onga. Pa cisila Michael wizile aya akasimikila atawatiziwa. Pa wanda uno watandike kusimikila, wanguzizye ati, ‘Uzye mungangazwako kutungulula masambililo yane? Lyene namulolekisye ala natinzunguka. Michael walondolwile ati watandika kutungulula masambililo yatatu nupya akulonda angamwazwa kuyatungulula.” I cumi ya kasimikila yakulondekwa sana pano na yano yakusambilila sile Baibo nayo yakusambilizya.

Ya Ida na ya Filip

Ya Amy yalanzile icalenzile yalondesya kuombako kuno ya kasimikila ya wene yacepa yatile: “Lino nafisile sile mu Ghana, twaile mu kusimikila umu muzi umwi unono nupya twalondanga na ya ciulu. Twazanyile ya ciulu 8 mu muzi uuwa. Lino papisile insita ya Amy izile yatwalwa kuli ya Eric, nupya ndakai yakaombela pamwi upainiya uiyele. Yakaazwilizyako cilongano cikaomvya lulimi lwakwe ya ciulu pakuti yazwilizye yakasimikila ya ciulu ayamo acila pali 300 alino na akalondesya kusambilila aya mu mpanga iyaa. Kuombela ku Ghana kwalenga ya George na ya Adria, yailolele usuma uwaya mu kuya ya misyonali. Ala yatemilwe sana lino yayamile kuti yakazanwe ukwi Sukulu lya Gilyadi ilyalenga 126! Ndakai, yakaomba umisyonali ku Mozambique.

KUTEMWA U KWALENZILE YAIPEELESYE

Cikaleta luzango ukulola kuno antu aingi kufuma ku mpanga zyuze yakuombesya pamwi na ina na ya nkazi yano yakazana pa kuti yalundulule mulimo wa kuzombola. (Yoa. 4:35) Ngu kupenda, cila mulungu mu mwaka, antu 120 yakawatiziwa mu Ghana. Wakwe vino ya kasimikila akaya ku kusimikila kuno ya kasimikila ya Wene yacepa aya ku Ghana yacita, ya kasimikila aingi mu nsi yonsi nayo kwene kutemwa kuno yatemwa Yeova kwalenga “yaipeelisye ukuomba.” Yakaombela mu ncende muno ya kasimikila ya Wene yacepa. Ala yonsi yaa aipeelesya aineco kuombako mulimo uu yafwile yakaletela sana Yeova luzango!—Masa. 110:3; Mapi. 27:11.

^ par. 9 Lolini vipande vii ivya kuti “Uzye mungaya mukaombele kuno ya kasimikila ya Wene yacepa?” ni cakuti “Uzye mungalambila ku Makedoniya?”—Mu Lupungu Lwa Mulinzi lwa Ciyemba lwakwe Epulelo 15 na Dizemba 15, 2009.