Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDE CA KUSAMBILILAMO 3

Yeova Leza Winu Akamulola Ukuti Mwacindama!

Yeova Leza Winu Akamulola Ukuti Mwacindama!

“Watwiwisye lino twazanzilwe.”—MASA. 136:23.

LWIMBO NA. 33 Mwatuula Masakamika Inu Kuli Yeova

VINO TUMASAMBILILAPO *

1-2. Iintazi ci zino antu yakwe Yeova aingi yakakwata, nupya intazi zizyo zikayalenga kulayuvwa uli?

ELENGANYINI pa vilangililo vii vitatu: Umwina uwacance yamunena kuli ya Dokota ukuti akweti ulwalwe ukamala maka umu mwili. Umwina uwatacila pa myaka 50 yamuzinga incito nanti icakuti akaombesya nupya wafilwa kuzana yuze. Nkazi wa cikoloci asikukwanisya kuomba mulimo wakwe Yeova wakwe vino waombanga mpiti.

2 Ndi cakuti mukukwata intazi zya musango uu, mungatandika kuyuvwa ukuti mutacindama. Intazi kwene zii zingalenga mutaaya ni nsansa, mwauvwa uyi nanti kulenga mutaaya ya cuza na antu yauze.

3. Uzye Satana na antu yakwe yakalola uli umi wa antu?

3 Antu amu nsi ii yakalonda antu yaikala kulingana na vino Satana akalonda. Satana wene lyonsi akalonda antu yailola ukuti asile sile. Wanenyile Eva ukuti wali nu kuya nu untungwa nga wakana kuvwila Leza, nanti icakuti wamanyile ivyali nu kucitika. Satana aliwe akatungulula ma uculuzi aakacitika, miteekele alino ni mipepele iyaya mu nsi ii. Fwandi cisituzungusya ukulola aakacita uculuzi, amu tuungwe twa miteekele alino na ya simapepo, yasikucindika ma umi ya antu nu kulalola antu ukuti asile sile.

4. I vyani vino tumasambililapo mu cipande cii?

4 Yeova wene wapusanako na Satana, pano wene akatulola ukuti twacindama nupya akatwazwa lino twakwata intazi izingalenga  twayuvwa ukuti tutacindama. (Masa. 136:23; Loma 12:3) Cipande cii cimalanda pali vino Yeova akatwazwa umu nzila zii: (1) Lino tukucuula pa mulandu nu kulwala, (2) lino tukucuula pa mulandu nu kuulizya impiya, alino na (3) lino intazi izikaiza pa mulandu nu ukote zyalenga twayuvwa ukuti pasi vino tukuomba mu mulimo wakwe Yeova. Nomba ica kutandikilapo, tumasambilila pa mulandu uno twasininkizizya ukuti swensi twacindama sana kuli Yeova.

YEOVA AKATULOLA UKUTI TWACINDAMA

5. I vyani vikalangilila ukuti antu yacindama sana kuli Yeova?

5 Nanti icakuti twaumvilwe kufuma uku lukungu, twacindama sana ukuluta masenga. (Utan. 2:7) Lekini tulande pa milandu inono sile iyalenga tumanye ukuti twacindama sana kuli Yeova. Waumvile antunze na maka ya kukolanya imiyele yakwe. (Utan. 1:27) Kucita vivyo, kwalenga tupusaneko ni viumbwa vyonsi vino waumba, watupeela uwangalizi pa nsi ni nyama zyonsi.—Masa. 8:4-8.

6. I cani na cuze icalenga tusininkizye ukuti Yeova wika sana mano ku antu aatamalilika?

6 Lino Adamu wayembwike, Yeova watwalilile ukucindika antu. Watutemwa sana nupya watupeezile nu mwanakwe mukundwe, Yesu ukwiza tufwila pa mulandu ni membu zitu. (1 Yoa. 4:9, 10) Pa mulandu ni mpolelwa yakwe Yesu, Yeova alatuutulula antu yonsi afwa pa mulandu nu luyembu lwakwe Adamu kuli kuti antu yonsi “asuma na aipe.” (Mili. 24:15) Akatunena ukuti twacindama sana kuli aliwe asi mulandu sweswe yapina, tukalwalilila nanti umusinku uno tuyelilepo.—Mili. 10:34, 35.

7. I vyani na vyuze ivyalenga aomvi yakwe Leza ukutaila ukuti Yeova waikako mano?

7 Kwaya na vyuze ivyalenga tusininkizye ukuti Yeova akatusakamala. Watupalamika kuli aliwe nupya walola vino twacisile lino tuvwile ilandwe lisuma. (Yoa. 6:44) Lino twatandike kupalama kuli Yeova, nawe wapalime kuli sweswe. (Yako. 4:8) Yeova nupya akasumba insita ikulu na maka yakwe kutusambilizya, cii cikalanga ukuti twacindama kuli aliwe. Akamanya vino twaya na vino tungaya uku nkoleelo. Nupya akatusunda pa mulandu wakuti watutemwa. (Mapi. 3:11, 12) Vyonsi vivyo vikalanga ukuti mu cumi Yeova watwikako sana amano!

8. Uzye amazwi aya pa Masamu 18:27-29 yakalenga twalola uli intazi?

8 Antu yamwi yalolanga Umwene Davidi ukuti wali uwa sile sile, nomba wene wamanyile ukuti Yeova wamutemilwe nupya wamwazwanga. Pa mulandu wakuti Davidi wamanyile cisinka cii, camwazwile kuzizimizya intazi. (2 Sam. 16:5-7) Ndi cakuti tuvwa ulanda nanti twaya ni ntazi, Yeova angatwazwa kulola vintu mu nzila ipusaneko nupya alatwazwa kucimvya intazi ili yonsi. (Welengini Masamu 18:27-29.) Ndi cakuti Yeova watwazwa, kusi icili consi icilatulesya kumuombela ni nsansa. (Loma 8:31) Lekini lyene tulande pa vintu vivi vitatu muno tulinzile sana sana ukwiusya ukuti Yeova watutemwa nupya akatulola ukuti twacindama.

LINO TUKUCUULA PA MULANDU NU KULWALA

Kuwelenga Baibo kulatwazwa ukukanaya na melenganyo aipe lino twalwala (Lolini mapalaglafu 9-12)

9. Uzye kulwala kungalenga twailola uli?

9 Kulwala kungalenga twauvwa uyi nu kulenga twailola ukuti pasi ivya mpomvu vino tungacita. Tungauvwa insonyi nga antu yatandika kulola ukuti vintu visi ningo kuli sweswe, nanti lino tukulenga yauze ukuti yatwazwe. Nanti sile lino yauze yatamanyile ukuti itulwala, tungauvwa sana uyi pa mulandu wakuti tutanga tuombe wakwe vino  twaombanga. Pa nsita zya musango uwo, Yeova akatukomelezya. U mu nzila ci?

10. Ukulingana na Mapinda 12:25, i cani cingatwazwa lino itulwala?

10 Ndi cakuti itulwala, “amazwi ya mutembo” yangatukomelezya. (Welengini Mapinda 12:25.) Muli Baibo, Yeova wikamo amazwi yakwe asuma aakatwiusya ukuti twacindama sana kuli aliwe nanti icakuti itulwala. (Masa. 31:19; 41:3) Nga twawelenga nanti twapitulukamo nupya, Yeova angatwazwa ukukanasakamikwa pa mulandu nu kulwala.

11. Uzye Yeova wazwile uli umwina umwi?

11 Elenganyini pali vino vyacitikile Jorge. Lino wali umwance, Jorge wizile alwala ulwale uwipisye uwalenzile ayuvwa uwa sile sile. Jorge walanzile ukuti: “Ntaamanyile vino nali nu kulayuvwa pa ulwale uno nalwile pa mulandu na vino antu yali nu kulandola. Lino ulwalwe wayanga ukukomelako, nelenganyanga pali vino umi wane wali nu kusenuka. Nuvwile sana ulanda nupya nalenzile Yeova ukuti angazwe.” Uzye Yeova wamwazwile uli? “Pa mulandu wakuti cantalilanga sana kwika mano ku vintu, nawelenganga ivikomo ivinono umwi buku lya Masamu ivikalanda pali vino Yeova akasakamala aomvi yakwe. Napitulukanga mu vikomo vivyo cila wanda, nupya nakomeleziwanga nu kuteekeziwa. Patalengile, antu yauze yatandike kulola ukuti natandike ukuya ni nsansa. Yanenanga nu kuti vino nacitanga vyayakomelizye sana. Nilwike ukuti Yeova waswike mapepo yane! Wangavwile ukusenula vino nelenganyanga pa umi wane. Natandike ukwika sana mano kuli vino Izwi lyakwe lyalanda pali vino wene akandola asi mulandu nu kulwala.”

12. Uzye Yeova angamwazwa uli lino mukulwala?

12 Ndi cakuti mukulwala, mungataila ukuti  Yeova wamanya vino mukupitamo. Mwamulenga ukuti amwazwa pakuti mutaelenganya ivipe pa ntazi ino mukweti. Lyene mwaomvya Baibo pa kumanya amazwi asuma yakwe Yeova. Mwaika mano ku vikomo ivikalanda pali vino Yeova akasakamala aomvi yakwe. Nga mwacita vivyo, mulalola ukuti Yeova u musuma kuli yonsi aakatwalilila ukuya acisinka kuli aliwe.—Masa. 84:11.

LINO TUKUCUULA PA MULANDU NU KUULIZYA IMPIYA

Tulinzile ukulaiusya ukuti Yeova watulaya kuti alatwazwa lino twaya ni ntazi ya kufilwa kuzana incito (Lolini mapalaglafu 13-15)

13. Uzye umutwe wa lupwa angauvwa uli ndi cakuti incito yasila?

13 Cila mutwe wa lupwa alinzile kupekanyizizya ulupwa lwakwe vino lukulondekwa. Nomba, limwi umwina yamuzinga incito nanti icakuti pasi cimwi icipe cino watacita. Wezya na maka kulonda incito yuze nomba wakana kuizana. Ndi vya musango uwo vyacitika cingalenga ayuvwa uwa sile sile. Uzye ukutaila mu malayo yakwe Yeova kungamwazwa uli?

14. I vyani vikalenga Yeova afikilizye malayo yakwe?

14 Yeova lyonsi akafikilizya malayo yakwe. (Yoswa 21:45; 23:14) Kwaya ivingi vikalenga acita vivyo. Ica kutandikilapo, Izina lyakwe lingazewana nanti ukulumbanyiziwa. Yeova walaya ukuti alasakamala aomvi yakwe acisinka, nupya akalola sile ukuti alinzile kufikilizya ulayo uwo. (Masa. 31:1-3) Nupya, wamanya ukuti tunguvwa sana uyi ndi cakuti atasakamile amu lupwa lwakwe. Watulaya ukuti alatupeela vino tukalondekwa pakuti tuye nu umi na pakuti tutwalilile kumuombela, nupya kusi cingamulesya kufikilizya ulayo uwo!—Mate. 6:30-33; 24:45.

15. (a) Iintazi ci ino Aina Klistu akutandikilako yakweti? (b) Uzye ilembelo lya Masamu 37:18, 19 likalenga tusininkizye vyani?

15 Nga twiusya mulandu uno Yeova akafikilizya malayo yakwe, tulasininkizya ukuti  alatwazwa nga twakwata intazi ya kuulizya impiya. Lolini ivyacitike umu nsita ya Ina Klistu ya kutandikilako. Lino amu cilongano ca mu Yelusalemu yatandike kuzunyiwa sana yonsi ataila “yasalangine, . . . suka sile atumwa.” (Mili. 8:1) Elenganyini pali vino cii cikupiliula. Yulizye impiya! Aina Klistu yaponzizye mang’anda nu uculuzi. Lelo, Yeova atayasiile; nupya yatwalilile ukuya ni nsansa. (Mili. 8:4; Ayeb. 13:5, 6; Yako. 1:2, 3) Yeova wazwilizye Aina Klistu yaya acisinka, naswe kwene alatwazwa.—Welengini Masamu 37:18, 19.

LINO TUKUZIZIMIZYA INTAZI ZIKAIZA PA MULANDU NU UKOTE

Ukwika mano kuli vino tungakwanisya kuomba, nanti icakuti itukota, kulatwazwa ukusininkizya ukuti Yeova watucindika nupya wacindika ni milimo ino tukamuombela (Lolini mapalaglafu 16-18)

16. I vyani vingalenga twaelenganya ukuti limwi ukapepa witu utacindama kuli Yeova?

16 Nga twatandika ukukota, tungatandika ukwelenganya ukuti tutange tuombele sana Yeova. Nu Mwene Davidi afwile nawe kwene wayuvwile vivyo kwene lino watandike ukukota. (Masa. 71:9) Uzye nga caya vivyo Yeova angatwazwa uli?

17. I vyani vino tungasambilila kuli vino vyacitikile nkazi Jheri?

17 Elenganyini pali vino vyacitikile nkazi uwizina lyakuti Jheri. Yamwamile ukuyazanwa uku kukomaana ukwa kusambilila pa mulimo wa kuzifya ukwayelile apa Ng’anda ya Wene, nomba atalondanga ukuyako. Watiile: “Natinkota, nene mukamfwila nupya ntamanya imilimo iingi iingaombwa umu mulimo wa kuzifya. Ntacindama.” Manguzi ala ukukomaana kuko kulayako uwanda uwalondelelapo, nkazi wapefile kuli Yeova. Lino wafisile apa Ng’anda ya Wene uwanda uwalondelelapo, watwalilile ukusakamala ndi cakuti alinzile ukuzanwako. Lino yasambililanga, kalanda umwi wakomaile pa cintu icicindame sana ukuti u kuitemelwa ukusambiliziwa na Yeova. Nkazi Jheri  watiile: “Nelengikinye inti, ‘naipeelesya ukucita vivyo!’ Natandike ukulila lino nilwike ukuti Yeova waswike ipepo lyane. Wangazwanga ukusininkizya ukuti kwaya vimwi ivicindame sana vino ningaombela Yeova nu kuti walondanga ukunsambilizya!” Nkazi Jheri wiwisye ivyacitike mpiti nu kulanda ukuti: “Lino ningilanga umu kukomaana nuvwanga intete, natoovwike nu kuvwa uyi. Nomba lino nafumanga nali umusipe sana, nakomeleziwe nu kulola ukuti nali umucindame!”

18. Uzye Baibo ikalanga uli ukuti Yeova akatwalilila ukucindika ukapepa witu lino tukuya tukukota?

18 Lino tukuya tukukota, tungasininkizya ukuti Yeova acili watukwatila milimo ino tungamuombela. (Masa. 92:12-15) Yesu wasambilizye ukuti, nanti icakuti ivintu vino tukuomba vikuloleka ukuti vitacindama, Yeova wene akalola vyonsi vino tukamuombela ukuti vyacindama. (Luka 21:2-4) Fwandi mwaika mano kuli vino mungakwanisya ukucita. Munganenako yauze pali Yeova, kupepelako aina, nu kukomelezya yauze ukutwalilila ukuya acisinka. Yeova akamulola ukuti mwemwe ya kaomba yauze, asi pa mulandu na vino mukaomba, lelo a pa mulandu na vino mukaitemelwa kumuvwila.—1 Kol. 3:5-9.

19. Uzye ilembelo lyakwe Loma 8:38, 39 likatwazwa kusininkizya vyani?

19 Tukaya sana ni nsansa pano tukapepa Yeova, Leza uwika sana mano kuli yonsi aakamuombela! Watuumvile ukuti twacita ukulonda kwakwe, nupya ukupepa kwa cumi kukalenga twaya ni nsansa. (Umbw. 4:11) Nanti icakuti antu yangatulola ukuya asile sile, Yeova wene asitulola vivyo. (Ayeb. 11:16, 38) Ndi cakuti twatoovoka pa mulandu nu kulwala, kuulizya impiya nanti ukote, lekini twaiusya ukuti kusi cingatutaalusya ku kutemwa kuno Tata witu uwa kwi yulu watutemwa.—Welengini Loma 8:38, 39.

^ pala. 5 Uzye kwatala kwaya vimwi ivyamucitikiile ivyalenzile muyuvwe asile sile? Cipande ci cimamwiusyako vino Yeova wamucindika. Cimalanda pali vino mungatwalilila ukuilola ukuti mwacindama asi mulandu ni vingamucitikila mu umi.

LWIMBO NA. 30 A Tata, Leza Wane, Napya Cuza Wane