Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDE CA KUSAMBILILAMO 15

Mwakolanya Yesu Pakuti Mwatwalilila Ukuya nu Mutende

Mwakolanya Yesu Pakuti Mwatwalilila Ukuya nu Mutende

‘Leza alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu, ulatungulula imyenzo inu ni myelenganyizizye inu.’—FILIPI 4:7.

ULWIMBO 113 Twaya nu Mutende

VINO TUMASAMBILILAPO *

1-2. U mulandu ci uno Yesu wasakamikiilwe?

PA Wanda wa kusyalikizyako ukuya nu umi pano nsi, Yesu wacuzile sana. Wali nu kuzunyiwa alino nu kukomwa uku yantu aipe. Yesu ataasakamile sile pa mulandu wakuti kwasiile panono ukuti afwe. Watemilwe sana Isi nupya walondanga ukumuzanzya. Wamanyile ukuti ndi watwalilila ukuya uwa cisinka lino akucula, wali nu kwazwilizya ukufumya umuzewanya api zina lyakwe Yeova. Yesu watemilwe sana antu, nupya wamanyile ukuti upaalilo witu uwa kwikala nu umi wa pe uku nkoleelo wali nu kufikiliziwa sile ndi cakuti watwalilila ukuya uwa cisinka kuli Yeova ukufika nu ku mfwa.

2 Nanti icakuti Yesu wasakamikwe sana, wali nu mutende. Wanenyile atumwa yakwe ukuti, “mutende wane auno namupeela.” (Yoa. 14:27) Wakweti ‘umutende wakwe Leza,’ umutende kwene uu wizile pa mulandu wa kuya cuza wakwe Yeova. Umutende wazwilizye Yesu ukuta ukusakamikwa.—Filipi 4:6, 7.

3. I vyani vino tumalandapo umu cipande cii?

3 Kusi aliwensi pali swe antunze alatala apite umu ntazi zino Yesu wazizimizyeko, lelo yonsi akalondela Yesu yalaya ni ntazi. (Mate. 16:24, 25; Yoa. 15:20) Nupya wakwe Yesu, tulauvwa uyi insita zimwi. Uzye tungacita uli pakuti tutaleka ukusakamikwa kutononele umutende uno twakwata? Lekini tulande pa vintu vitatu vino Yesu wacisile lino waombanga umulimo wa kusimikila pano nsi pakuti tulole vino tungamukolanya lino twakwata mezyo.

 YESU WAPEPANGA MAILA INGI

Ukupepa kungatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende (Lolini mapalagalafu 4-7)

4. Lino mukwelenganya pa mazwi aya pali 1 Tesalonika 5:17, landini pali vimwi ivikalangilila ukuti Yesu wapefile kuli Yeova maila ingi pa wanda wakusyalikizyako ukuya pano nsi.

4 Welengini 1 Tesalonika 5:17. Yesu wapefile maila ingi uwanda uno wasyalikizyeko ukuya pano nsi. Lino walangizyanga asambi yakwe ivya kwiusya imfwa yakwe, wapefile pa mukate na pali waini kwene. (1 Kol. 11:23-25) Lino yatali yafume pa ncende apayelile Ucilo, wapefile na asambi yakwe. (Yoa. 17:1-26) Lino wene na asambi yakwe yafisile pa Mwamba wa Olivi usiku, Yesu wapefile maila ingi. (Mate. 26:36-39, 42, 44) Na mazwi ya kusyalikizya yano Yesu walanzile lino atali afwe, lyali ipepo. (Luka 23:46) Yesu wapefile kuli Yeova pa kumunena vyonsi ivyacitike pa wanda wakwe uwakusyalikizyako ukuya pano nsi.

5. U mulandu ci uno atumwa yafililwe ukuya asipe?

5 Umulandu onga uwalenzile ukuti Yesu azizimizya amezyo u wakuti wasintilile sana pali Isi nupya walangizye vivyo ukupitila umu kupepa kuli aliwe. Lelo asambi yakwe yene yafizilwe ukutwalilila ukupepa uwanda uwa usiku. Na cii calenzile yafilwe ukusipa lino yeziwe. (Mate. 26:40, 41, 43, 45, 56) Ndi cakuti tweziwa, tulatwalilila ukuya nu utailo ndi cakuti tukukolanya vino Yesu ‘wapepanga lyonsi.’ I vyani vino tungapepelapo?

6. Uzye utailo ukatwazwa uli ukutwalilila ukuya nu mutende?

6 Tungapepa kuli Yeova pakuti ‘atukuzizye utailo.’ (Luka 17:5; Yoa. 14:1) Tukalondekwa utailo pano Satana akatwalilila ukwezya yonsi aakalondela Yesu. (Luka 22:31) Uzye utailo ungatwazwa uli ukutwalilila ukuya nu mutende na lino tuli sana ni ntazi? Ndi twacita  vyonsi vino tungakwanisya lino tuli ni ntazi, utailo ulaleenga tusiile vyonsi kuli Yeova. Pano twataila ukuti wene wamanya ivya kucita ukucila vino tungacita nupya angatwazwa ukuya nu mutende umu melenganyo nu mu mwenzo.—1 Pet. 5:6, 7.

7. I vyani vino mukusambilila kuli vino umwina Robert walanzile?

7 Ipepo likatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende asi mulandu na mezyo yano tungakwata. Elenganyini pali vino umwina Robert walanzile, eluda uwaya na ucisinka aali ni myaka uku ma 80. Walanzile ati: “Amazwi aaya pali Filipi 4:6, 7 yangazwa pa mezyo aingi umu umi. Nakwatapo intazi zya kuulizya impiya. Nupya pa nsita imwi natazile inta ukuomba ueluda.” Uzye i cani icazwilizya umwina Robert ukutwalilila ukuya nu mutende? Walanzile ukuti: “Nkapepa kuli Leza ndi natandika sile ukusakamikwa. Namanya ukuti nga nkupepa imiku iingi, alino nkaya sana nu mutende.”

YESU WALI UMUCINCILE UMU MULIMO WA KUSIMIKILA

Ukusimikila kungatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende (Lolini mapalagalafu 8-10)

8. Wakwe vino ilembelo lyakwe Yoane 8:29 likalanda, u mulandu ci na uze uno Yesu wakwatile umutende?

8 Welengini Yoane 8:29. Nanti icakuti Yesu wazunyiwanga, wakweti umutende wa mumelenganyo pano wamanyile ukuti wazanzyanga Isi. Watwalilile ukuya ni cuvwila lino camutalilanga ukucita vivyo. Watemilwe sana Isi nupya ukuombela Yeova ali kuno wisile pa nkoleelo mu umi wakwe. Lino atatala wiza pano nsi, wali a “ciinda wa milimo” kwi yulu. (Mapi. 8:30) Nupya lino wali pano nsi, waombesyanga ukunena antu pali Isi. (Mateo 6:9; Yoane  5:17) Umulimo uu waletelanga sana Yesu uluzango.—Yoane 4:34-36.

9. U mulandu ci uno tukayela nu mutende wa melenganyo lino tuli umu mulimo wa kusimikila?

9 Tungakolanya Yesu ndi tukuvwila Yeova nu kuya ‘acincile lyonsi lino tukutumikila Mwene.’ (1 Kol. 15:58) Ndi cakuti ‘tukusumba sana insita’ mu mulimo wa kusimikila, tungaelenganya sana pa vintu ivisuma nanti tuli ni ntazi. (Mili. 18:5) Antu yano tukazana lino tukusimikila ilingi yakakwata intazi sana ukutucila. Lelo lino yasambilila ukutemwa Yeova nu kuomvya vino akatunena, umi wao ukaziipa nupya yakaya ni nsansa. Lyonsi lino twalola ivya musango uwo, tukasininkizya ukuti Yeova alatwalilila ukutusakamala. Nupya cico cikatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende umu myenzo itu. Nkazi umwi uwacula umi wakwe onsi pa mulandu wa kusakamikwa nu kuisuula sana wazana ukuti umulimo wa kusimikila ukamwazwa sana. Walanzile ukuti: “Ndi nkuombesya umu mulimo wa kusimikila, nkaya sana ni nsansa. Nkwelenganya ukuti nkayuvwa vivyo pano lino indi umu mulimo, nkaya sana apiipi na Yeova.”

10. I vyani vino mwasambilila kuli vino nkazi Brenda walanzile?

10 Elenganyini pali nkazi uwizina lyakuti Brenda. Wene nu mwanakwe umukazyana yalwala ulwale uwipisye. Nkazi Brenda asikwanisya ukuipitila nupya akalondekwa kajinga ka yalemale pa mulandu wakuti atakwata amaka. Akasimikila uku ng’anda ni ng’anda lyonsi lino walola ukuti angakwanisya, nomba ilingi akasimikila ukuomvya ya kalata. Walanzile ukuti: “Lino nazumiile sile ukuti ulwale wane utalatala upole umu nsi ii, natandike ukwika sana mano pa mulimo wa kusimikila. Ukusimikila kukalenga inte ukwika mano ku masakamika. Kukalenga naika mano uku kwazwa antu yano nkazana lino nkusimikila umu cifulo ca cilongano citu. Nupya lyonsi lino nkusimikila, nkaelenganya pa vintu ivisuma ivilacitika uku nkoleelo.”

YESU WAZUMILANGA UKWAZWA UKUFUMA KULI YA CUZA YAKWE

Ukuzanwa na ya cuza asuma kungatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende (Lolini mapalagalafu 11-15)

11-13. (a) Uzye atumwa na antu yauze yalangilile uli ukuti yaali aacuza ya cumi kuli Yesu? (b) Uzye ya cuza yakwe Yesu yamulenganga ukuvwa uli?

11 Pa nsita yonsi ino Yesu wasimikilanga, atumwa yakwe acumi yali aacuza yakwe asuma. Yaali aacuza yano Baibo yalondolola ukuti: “Yacuza yamwi yaluta nu kulemana kwa lupwa.” (Mapi. 18:24) Yesu watemilwe sana ya cuza ya musango uwo. Lino wasimikilanga, aina yakwe yatamutaile. (Yoa. 7:3-5) Pa nsita iiya, ya lupwa yakwe yelenganyanga nu kuti limwi watapena. (Mako 3:21) Ukupusanako na ya lupwa yakwe Yesu wene wanenyile atumwa yakwe acumi ala kwasyala panono ukuti afwe ati: “Mwemo mwati muposya pamwi nani mu macuzi yane onsi.”—Luka 22:28.

12 Pa nsita zimwi atumwa yakwe Yesu yacitanga ivyamusosyanga, nomba atasumbanga mano kuli vino yaluvyanyanga, lelo wikanga sana mano kuli vino yamutaile. (Mate. 26:40; Mako 10:13, 14; Yoa. 6:66-69) Lino kwasiile panono ukuti yakome Yesu, wanenyile aonsi ali na ucisinka kuli aliwe ati: “Nkaamwama yacuza, pano natimunena vintu vyonsi vino nuvwile kuli Tata.” (Yoa. 15:15) Ukwaula nu kutwisika, ya cuza yakwe Yesu yamukomelezyanga sana. Vino yamwazwilizyanga umu mulimo wa kusimikila wayanga sana ni nsansa.—Luka 10:17, 21.

13 Yesu wakweti ya cuza na yauze, apaali aonsi na ya mama, aamwazwilizyanga umu mulimo wa kusimikila na muli vyuze. Yamwi yamwamanga uku mang’anda ukumwao pakuti yangaliila capamwi nawe ivya kulya. (Luka 10:38-42; Yoa. 12:1, 2) Yamwi yapitilanga pamwi  na Yesu nga ali pa lwendo lwa kuya umu kusimikila nu kumupeelako vino yakweti. (Luka 8:3) Yesu wakweti ya cuza asuma pano nawe wali a cuza musuma kuli aliyo. Wayacitilanga ivisuma nupya atenekelanga ukuti yacita vino yatanga yakwanisye. Yesu wali umumalilike, nomba wataizyanga vino ya cuza yakwe aataali amalilike yamutungililanga. Nupya tusitwisika ukuti yamwazwanga ukuya nu mutende wa melenganyo.

14-15. Uzye tungacita uli pakuti tukwate ya cuza asuma, nupya yangatwazwa uli?

14 Ya cuza asuma yalatwazwa ukutwalilila ukuya na ucisinka kuli Yeova. Nupya inzila isuma iya kupangilamo ya cuza asuma u kuya cuza musuma. (Mate. 7:12) Baibo ikatukomelezya ukuombesya pakuti twaazwa antu yanji, sana sana ‘apiina.’ (Efes. 4:28) Uzye mungelenganyako pali yamwi aaya mu cilongano cinu yano mungazwa? Uzye mungazumila ndi cakuti aalwalilila nanti akoloci yamutuma ukuti muyakalileko vimwi? Uzye mungapeelako amu lupwa lumwi ivya kulya ndi mwalola ukuti yatiyulizya? Ndi cakuti mwamanya ivyakuomvya webusaiti ya jw.org® na JW Library® app, uzye mungazwa yamwi umu cilongano cinu ukuti yaomvya ivyeo ivyayapo ivingayazwa? Ndi cakuti tukuombesya umu kwazwa yauze, tungaya ni nsansa.—Mili. 20:35.

15 Ya cuza itu, yangatwazwa ndi twaponelwa ni ntazi, nupya yangatwazwa ukutwalilila ukuya nu mutende wa mu melenganyo. Wakwe vivikwene vino Eliu wakutikanga kuli Yobo lino wamulondolwelanga pa mezyo yano wapitangamo, ya cuza itu nayo yalatwazwa ndi cakuti yakukutika umu kuteekela lino tukuyalondolwela  vino tukuyuvwa. (Yobo 32:4) Tutalinzile ukwenekela ukuti yacuza itu aliyo yaatunena vino tulinzile ukucita, lelo tungalangizya ukuti tuli na mano ndi tukukutika ku kupanda mano ukwaya muli Baibo kuno yakutupeela. (Mapi. 15:22) Nupya wakwe vivikwene vino Umwene Davidi waicefizye nu kuzumila vino ya cuza yakwe yamwazwile, tutalinzile ukuya ni cilumba nu kulola kwati yauze yatanga yatwazwe lino tukulondekwa uwazwilizyo. (2 Sam. 17:27-29) Icumicumi, ya cuza asuma u wila ukufuma kuli Yeova.—Yako. 1:17.

VINO TUNGACITA PAKUTI TUTWALILILE UKUYA NU MUTENDE

16. Ukulingana na mazwi aaya pali Filipi 4:6, 7, iinzila ci yonga sile ino tungakwatilamo umutende? Londololini.

16 Welengini Filipi 4:6, 7. U mulandu ci uno Yeova akatunenela ukuti tungaya nu mutende uno akatupeela ‘ukupitila muli Klistu Yesu’? A pa mulandu wakuti tungaya nu mutende muli vino tukaelenganya na vino tukayuvwa, ndi cakuti twataila nu kumanya umulimo uno Yesu wapeelwa pakuti akafikilizye ukulonda kwakwe Leza. Nupya, pa mulandu wa mpolelwa yakwe Yesu, maifyo itu yonsi yangelelwa. (1 Yoa. 2:12) Ndi twelenganya pali vii, tukateekeziwa. Pa mulandu wakuti Yesu u Mwene wa Wene wakwe Leza, alasisyapo iviipe vyonsi vino Satana na antu yakwe yaleeta. (Eza. 65:17; 1 Yoa. 3:8; Umbw. 21:3, 4) Cii cikalenga tuye sana nu upaalilo pa vya ku nkoleelo! Nanti icakuti umulimo uno Yesu watupeela wakoma sana, waya naswe, akatutungilila umu manda yaa akusyalikizya. (Mate. 28:19, 20) Ukumanya vii kukalenga tuye sana asipe! Ukukululwa, upaalilo, nu kusipa i vintu vimwi ivikalenga tuye nu mutende.

17. (a) Uzye umwina Klistu angacita uli pakuti atwalilile ukuya nu mutende? (b) Ukulingana nu ulayo uwaya pali Yoane 16:33, i cani cino mungakwanisya ukucita?

17 Uzye lyene mungacita uli pakuti mutwalilile ukuya nu mutende na lino mukupita umu mezyo aipisye? Mungacita vivyo lino mukukolanya vino Yesu wacisile. Icakutandikilako, mwapepa nupya mwatwalilila sile ukupepa asi mulandu na vino vingacitika. Cakwe ciili, mwauvwila Yeova nu kuya acincile umu mulimo wa kusimikila na lino icitala ukucita vivyo. Na cakwe citatu icakuti, mwaleka ya cuza inu yamwazwa lino mukweziwa. Umutende wakwe Leza ulacingilila imyelenganyizizye inu nu mwenzo winu. Nupya wakwe Yesu, mulacimvya mezyo yonsi aangamuponela.—Welengini Yoane 16:33.

ULWIMBO 41 Si Uvwa Ipepo Lyane

^ par. 5 Swensi kwene twakwata intazi izingalenga citutalile ukuya nu mutende. Icipande cii, cikulanda pa vintu vitatu vino Yesu wacisile vino naswe tungacita pakuti tutwalilile ukuya nu mutende, nanti icakuti tukucula pa mulandu na mezyo aipisye.