Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Mukwiusya?

Uzye Mukwiusya?

Uzye mwawelenga ningo ya magazini afumileko likwene aa Lupungu Lwa Mulinzi? Lolini vino mungasuka amauzyo aali apisika:

U mulandu ci uno avyazi afuma uku mpanga zyuze yalinzile ukwelenganyizizya pa lulimi luno yangaomvya pakuti yazwe ana yao ukulunduluka muli ukapepa?

Ana inu yafwile yalasambilila ululimi ulwa ku mpanga ino mukaikalako, uku sukulu nu ku yauze. Cingaya ningo ndi cakuti umwana wamanya indimi zingi ukucila pali longa. Avyazi yalinzile ukumanya ningo ivingazwa ana yao ukusambilila icumi nu kutwalilila ukulunduluka umu cumi, nampo ngu kulalongana umu cilongano icikaomvya ululimi lwa ku mpanga ino yakaikalako nanti icikaomvya ululimi lwa ku mpanga ino yafumako. Avyazi Aina Klistu yakakolezya ivikalondekwa pakuti yasambilizya ana pali Leza ukuluta ukukolezya vino yakulonda aeneco.—w17.05, mafwa 9-11.

Uzye lino Yesu wanenyile Petulo ukuti: “Uzye wantemwa kuluta inswi zii?” walozizye mwi? (Yoa. 21:15)

Cikaloleka kwati Yesu walozyanga uku uculuzi uno Petulo waombanga uwakukazya inswi. Lino Yesu wafwile, Petulo waswilile uku mulimo wakwe uwa kuvuwa inswi. Aina Klistu yafwile ukumanya pano yafika ukucindika incito zya pa lwao.—w17.05, mafwa 22-23.

U mulandu ci uno Abulaamu waneniile umuci ukuti alande ukuti akaci wakwe? (Utan. 12:10-13)

Ngu kukonka Sala wali a kaci wakwe Abulaamu. Ndi cakuti Sala alanda ukuti wali umuci wakwe, limwi Abulaamu ndi wakomilwe nupya nga atiizile akwata ana yano Leza wamulavile.—wp17.3, mafwa 14-15.

Ivyani vino Elias Hutter wacisile pakuti aazwe antu alondanga ukusambilila Iciyebulai?

Walondanga ukwazwa asambi ya Baibo ukulapusanya ivisinte vya mazwi ya mu Ciyebulai aya muli Baibo ku mazwi yauze alemanyanga mazwi yayo. Pakuti acite vivyo, wapulintanga Izwi ilikulandwapo sana mu vilembo vitifi, lyene tuma zwi utukalemanya amazwi nu tulembo utukasyalikizya kwi zwi watusyanga vivyo kwene ukwaula ukutufiisya. Na Baibo yakuti New World Translation of the Holy Scriptures—With References yalembwa icili conga umu tumafutunoti.—wp17.4, mafwa 11-12.

I vyani vingazwa Umwina Klistu ukumanya vino alinzile ukulola ukukwata imfuti iliyonsi pakuti aiicingilile uku yantu yauze?

Vimwi aevi: Leza akalola ukuti umi wacindama sana. Yesu atanenyile alondezi yakwe ukusenda impaanga pakuti yaicingilile. (Luka 22:36, 38) Tulinzile ukusula malupanga itu ukuya amase. Umi wacindama sana ukuluta ivikwatwa ivili vyonsi. Twacindika ya kampingu ya antu yauze, nupya tulinzile kulangilila yauze vino tungacita. (2 Kol. 4:2)—w17.07, mafwa 31-32.

U mulandu ci uno malyasi yano Mateo na Luka yalemvile pali Yesu yapusaniile?

Mateo walanda sana pali Yosefu, walanda pali vino Yosefu wacisile lino wamanyile ukuti Maliya ali ni ndilwa na pali vino utukiile uku Eguputo na vino waswilile uku mpanga yao. Luka wene walanda sana pali Maliya, walanzile pali vino cali lino watandalile Elizabeti, na pali vino Maliya wacisile lino kalumendo ka Yesu kasyazile umu ng’anda ya kupepelamo.—w17.08, ifwa 32.

Amavya ci acimviwa pakuti Baibo itwalilile ukuyako?

Upiliulo wa mazwi aomviwa muli Baibo watwalilila ukusenuka. Ukusenuka kwa miteekele nako kwalenga ukuti ululimi ulwamanyikwa sana lusenuke. Antu asenulanga Baibo ukutwala umu lulimi ulwamanyikwa sana yayazunyanga.—w17.09, mafwa 19-21.

Uzye twakwata umungeli akatucingilila?

Awe. Yesu walanzile pa yalondezi yakwe ukuti angeli yao akayalinda yakaikala apipi na Leza. (Mate. 18:10) Cino walandangapo icakuti angeli isile sana amano uku yalondezi yakwe, asi kuti angeli yacingililanga cila muntu umu cizungusyo.—wp17.5, ifwa 5.

Uzye ukutemwa kucindame sana u kuli kwi?

Ukutemwa kwa cumi ali kucindame sana. Nupya kukalenga twacita vintu ivya kuzipila yauze asi ivyakuizanzya sile swe isikulu.—w17.10, ifwa 7.