Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPUTULWA 3

Ukuvwa Uyi—Lyonsi Lino “Umwi Wailizyanya pa Muze”

Ukuvwa Uyi—Lyonsi Lino “Umwi Wailizyanya pa Muze”

Ya Linda yatile: “Nkazi umwi umu cilongano wambepizye ukuti nene namwiyile impiya. Yauze amu cilongano lino yuvwile, nayo kwene yatandike ukuzumilizya vino nkazi wiyo walanzile. Lyene nkazi wiyo wanenyile amazwi yamwi yano uvwile aantekizye. Nanti cakuti waleenzile uwelelo, nemo umu mwenzo wane mwene nelenganyanga ukuti ntalatala imwelele pali vino wacisile.”

UZYE ivyacitikile ya Linda vyatala vyamucitikilapo namwe? Ca ulanda i cakuti yamwi yonona ukapepa wao pa mulandu sile na vino yauze yaacisile. Uzye namwe vikwene ali vino cali?

Uzye Kwaya Angatupatukanya “ku Kutemwa Kwakwe Leza”?

I cacumi, limwi cingatutalila ukwelela kapepa munji uwatuluvyanya. Na cino cingatutalila sana, pano twasambilila ukuti Aina Klistu yafwile ukutemwana. (Yoane 13:34, 35) Ndi cakuti kapepa munji aliwe watuluvyanya cikacilapo ukutuwaya.—Masamu 55:12.

Kwene, Baibo ikatunena ukuti kukaya insita imwi lino Umwina Klistu ‘angailizyanya pa muze.’ (Kolose 3:13) Nanti ciye vivyo, ndi cakuti ivya musango uu vyatucitikila limwi cingatutalila ukuzizimizya. Uzye kwayako vimwi ivingatwazwa? Lekini tulande pa visinte vitatu ivyaya muli Baibo:

Tata Witu uwa mwiyulu akamanya vyonsi ivikacitika. Yeova akalola vyonsi ivikatucitikila, kumwi na vino tukafyengwa nu kucula pa mulandu wa lufyengo. (Ayebulai 4:13) Nupya, Yeova akauvwa sana uyi ndi walola tukucuula. (Ezaya 63:9) Asileka “ucuzi nanti ukuzunyiwa” nanti icili consi—nanti sile umuomvi wakwe—‘kutupatukanya ku kutemwa kwakwe Leza.’ (Loma 8:35, 38, 39) Nga swemo, uzye tutalinzile ukumukolanya, ukukana leka icili consi nanti ali wensi ukutupatukanya kuli Yeova?

Ukwelela kusipiliula ukuti mukuzumilizya iviipe kuti vyacitika. Ndi cakuti twelela aatatuluvyanya ale cisikupiliula ukuti vino wacisile vyali sile ningo. Mwaiusya ukuti lyonsi kwene Yeova wapata maifyo, lelo akaelela ndi cakuti walola ukuti cikulondekwa ukucita vivyo. (Masamu 103:12, 13; Habakuku 1:13) Yeova akaalonda twamukolanya, fwandi ali cino akatukomelezya ukuti twaelela anji. Wene “icipyu cakwe cisiyelelela foo.”—Masamu 103:9; Mateo 6:14.

Cingatwavwa sana ndi cakuti twata ukuya ni cikonko. U mu nzila ci? Tale elenganyini pa cilangililo cii: Tuti mwanyemula iciliwe icikuvwika ukuti citafinyile sana, lyene mwatwalilila ukucilemelela vivyo kwene. Pa kutandika, limwi cinguvwika kwati i cipepuke. Nomba munguvwa uli ngi cakuti mwatwalilila ukucilemelela vivyo kwene pa nsita iitali? Uzye a mamineti yanga nanti maawazi yano mungamala ale imunyemula iciliwe cico? Ukwaula nu kutwisika makasa yangawaya wakwe cimwi! Kwene, ukufina kwa ciliwe cico kutanga kusenuke. Lelo mungauvwa kwati iciliwe cico cikufinilako ndi cakuti mwatwalilila ukucilemelela pa nsita itali. Vikwene ali vino caya ndi cakuti tukupita ni cikonko. Ndi cakuti twatwalilila ukuya ni cikonko—nanti sile apanono, cingalenga ukuti twauvwa sana uyi.  Fwandi tutanga tuzunguke pali vino Yeova akatukomelezya ukuti tutaaya ni cikonko. Cumi kwene ndi tutakuya ni cikonko, ivintu vingaatuzipila.—Mapinda 11:17.

Cikatwavwa sana ndi cakuti twata ukuya ni cikonko

“Nuvwile Kwati Yeova Aliwe Akulanda Nani”

I cani icavwile ya Linda ukuti yatatwalilila ukuya ni cikonko pali vino kapepa muze wacisile? Conga icayavwile i cakuti, yelenginye sana pa Malembelo aakalanda umulandu uno cazipila ukwelela. (Masamu 130:3, 4) Nupya ya Linda yakomeleziwe sana lino yamanyile ukuti ndi cakuti tukwelela anji, lyene Yeova nawe alaatwelela. (Efeso 4:32–5:2) Fwandi ukwelenganya sana pa Malembelo yayo kwalenzile ukuti ya Linda yalande mazwi aakuti: “Nuvwile kwati Yeova aliwe akulanda nani.”

Patalengile, ya Linda yatiile ukuya ni cikonko. Yaitemiilwe ukwelela nkazi wiya, icakuti ndakai ali cuza wao. Ya Linda yatwalilila ukuombela Yeova. Fwandi mufwile ukumanya ukuti Yeova akaalondesya ukumwavwa wakwe vino wavwile ya Linda.