Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPUTULWA 2

Masakamika—“Ilingi Tukacuula”

Masakamika—“Ilingi Tukacuula”

Nkazi uwi zina lyakwe June, walanzile ukuti: “Twatanine na ya wane pacisila ca kwikala umu cupo pa myaka 25. Ana itu yatatu yatiile ukulongana. Natandike ukulwalilila. Alino nuvwanga sana ulanda. Nalolanga kwati lyene insi yansilila nupya nelenganyanga ukuti pasi vimwi vino ningacita pakuti inzizimizye. Fwandi calenzile ukuti inte ukulongana nu kusimikila.”

MASAKAMIKA yakaponela ali wensi—nanti sile antu yakwe Yeova nayo kwene yakaya na masakamika. Kalemba wa masamu walanzile ukuti masakamika ‘yamuvulile.’ (Masamu 94:19) Na Yesu kwene walanzile ukuti umu manda ya kusyalikizya, “masakamiko amu umi” yalalenga catutalila sana ukuombela Yeova. (Luka 21:34) Nga mwemo a masakamika ci yano mukakwata? Uzye mukasakamala sana pa mulandu wa kuulizya impiya, pa ntazi zya mu lupwa, nanti pa mulandu wa kulwalilila? Uzye Yeova angamwazwa uli pakuti mwazizimizya?

“Maka ya Umi”

Tutanga tuzizimizye masakamika uku maka itu. Mutumwa Paulo walemvile ukuti: “Ilingi tukacuula lelo tusitonta. Nanti ndi twatwisika tusyata ukupalila. Tukazunyiwa lelo tusyatazyelwa.” Nupya, walanzile nu kuti: “Nanti yatufwanta tusyacimba.” I cani icikatwazwa ukuzizimizya? A “maka ya umi”— maka aakafuma kuli Leza witu wa maka yonsi, Yeova.—2 Kolinto 4:7-9.

Elenganyini pali vino cali lino mwapokelile “maka ya umi.” Uzye mukwiusya ilyasi limwi ilyamukomelizye ilyalanzile pali vino Yeova watutemwa? Uzye utailo winu utakomelangako lino mwanenangako yauze pali vino Yeova walaya ukuti alazifya insi ikaye Paladaise? Ndi cakuti tukuya umu kulongana lyonsi nupya nu kunenako yauze pa utailo uno twakwata, cikalenga ukuti twazizimizya masakamika nupya tungaya nu mutende pakuti twaombela Yeova nu luzango.

‘Yuvwilini Mweisikulu Usuma Wakwe Yeova’

I cacumi, limwi mungalola ukuti vyakucita pa muku onga ivivulisya. Kwene, Yeova akaalonda ukuti twakolezya Uwene alino nu kutwalilila ukuomba lyonsi imilimo iya muli ukapepa. (Mateo 6:33; Luka 13:24) Nomba, cingaya uli ndi cakuti yakumukaanya, uumi winu usi ningo nanti umu lupwa muli ntazi zikulenga ukuti mwafilwa ukuomba? Nga ndi cakuti limwi incito ino mukaomba ikumutonsya nupya ikumusendela sana insita ino mungaomvya ku kucita vya mu cilongano? Ndi vyakucita vikumuvulila alino mukutonta sana, nupya mukukwata sile insita inono iya kuomba imilimo kwene iyo limwi cingalenga ukuti mwasakamala sana. Limwi ale mukasakamala sana ndi ca kuti Yeova akaalonda ukuti mwaombesya sana nanti foo.

Yeova wamanya ningo vino twaya. Asyaenekela ukuti tungacita vino tutanga tukwanisye. Nupya wamanya ukuti pakapita insita itali pakuti tute ukusakamala.—Masamu 103:13, 14.

Lekini tulande pali vino Yeova wasakamile kasesema Eliya. Lino Eliya uvwile ulanda ni ntete cakuti asimula aya umu lwanga, uzye Yeova wamukalipile nu kumunena ukuti aswilile mukuomba umulimo uno wapeezilwe? Awe. Yeova watumile umungeli imiku iili kuti akazyule Eliya nu kumupeela ivyakulya. Nanti cakuti mungeli wacisile vivyo, lino papisile manda 40 Eliya nupya kwene watwalilile ukuya umusakamale nupya uwa ntete. I vyani navyuze  vino Yeova wacisile pakuti aazwe Eliya? Cakutandikilapo, Yeova walangizye ukuti angaazwa Eliya. Cakwe ciili, Yeova waomvizye izwi ilitekele pa kumukomelezya. Na cakwe citatu, Yeova wamulondolwelile ukuti kwali ya kapepa yakwe na yauze aingi aali nu utailo. Lyene lino Eliya uvwile mazwi yayo, wizile akomeleka atwalilila nu kuya kasesema mucincile. (1 Yamwene 19:1-19) I vyani vino naswe tungasambililako? Lino Eliya wali na masakamika, Yeova wamutekanyizizye nupya wali ni cikuku kuli aliwe. Na ndakai kwene ali vino Yeova waya. Naswe kwene akatusakamala wakwe vino wasakamiile kasesema Eliya.

Mwaya acisinka lino mukwelenganya pali vino mungacitila Yeova. Mutaalinganya vino mungaomba ndakai kuli vino mwaombanga mpiti. Katulangilile tuti vii: Ndi cakuti umuntu aakasimula ulwilo lwa kucimvyanya wata ukusimula papita ni myezi iingi sana nanti imyaka, umuntu wiyo atange asimule vino wasimulanga lyonsi, pa muku onga kwene. Lelo, angatandika kusimula panono panono pakuti ayelezye. Aina Klistu nayo yaya kwati antu aakasimula. Yakacita ivintu ivingayazwa. (1 Kolinto 9:24-27) Uzye mutanga mupingulepo ukucitako vimwi muli ukapepa vino mukulola kuti mungakwanisya ndakai? Limwi mungapingulapo ukuti mwazanwa uku kulongana kwa pa cilongano. Mwapepa kuli Yeova pakuti amwavwe kufikilizya vino mwapingulapo ukucita. Ndi cakuti nupya mwatandika ukukomya ukapepa winu mulayuvwila ‘mweisikulu usuma wakwe Yeova.’ (Masamu 34:8) Mwaiusya lyonsi ukuti vyonsi kwene vino mukacita pa kulangizya vino mwatemwa Yeova vyacindamisya wakwe cimwi asi mulandu nanti cakuti vikuloleka kwati i vinono.—Luka 21:1-4.

Yeova asyaenekela ukuti twacita vino tutanga tukwanisye

“Icintu Icisuma Icankomelizye”

Uzye Yeova wakomelizye uli June kuti awelele kuli aliwe? June walanzile ukuti: “Natwalilile ukupepa kuli Yeova ale nkumulenga ukuti angazwe. Lyene yamanguvyala yanenyileko pa ukongano wa ciputulwa uwayelile umu ncende kwene ino nikalangamo. Napingwile ukuzanwako uwanda onga uku ukongano kwene uu. Ala nuvwile ningo cuze ukuya nupya capamwi na antu yakwe Yeova! Ukongano uu wankomelizye wakwe cimwi. Ndakai naya nu luzango sana pano natandika nupya ukuombela Yeova. Lyene umi wane wacindama cuze. Fwandi lyene ndakai ali lino namanya ukuti ndinzile ukuvwa kuli vino aina na ya nkazi yakungazwa nupya ndinzile ukuya capamwi nayo. Nkauvwa ningo sana pano kwali insita iyakuti mbwele kuli Yeova.”