Welini Kuli Yeova

Yeova akazuka akulonda imfwele zyakwe iziponge, nakapya akumwama namwe kwene ukuti muwele kuli aliwe.

Kalata Ukufuma Ukwi Umba Likatungulula

Kalata wii ukufuma ukwi Umba Likatungulula, u wakukomelezya aomvi yakwe Leza aafuma umu cilongano.

CIPUTULWA 1

“Nemo Ndapita Inkulonda Iponge”

Uzye Leza akalola ukuti imfwele ndi yaponga ale casila yapongelela?

CIPUTULWA 2

Masakamika—“Ilingi Tukacuula”

Ndi cakuti mukuvwa uyi pa mulandu wakuti mukufilwa ukuombela sana Yeova wakwe vino mwamuombelanga mpiti, kuli cintu cimwi icingamwazwa.

CIPUTULWA 3

Ukuvwa Uyi—Lyonsi Lino “Umwi Wailizyanya pa Muze”

Visinte vitatu vya muli Baibo vingamwavwa ndi cakuti mukulola ukuti kapepa muzo watamuluvyanya

CIPUTULWA 4

Kuyuvwa Uwa Mulandu—“Mfumizyini Impulupulu Zyane Zyonsi Pyu”

Mungacita uli pakuti mwaya na kampingu musanguluke?

CIPUTULWA 5

Welini Kuli “Kacema Nupya Kacingilila Winu”

Ndi cakuti nkulonda ukuwela kuli yeova, ningambila pi? Uzye amu cilongano yalandola uli?

Mazwi ya Kusyalikizya

Uzye mukatala imwiusyako insita imwi lino cazipanga ukuya capamwi na antu yakwe Yeova?