Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 9

Uzye Tungacita Uli Pakuti Twapekanya Ningo Ivya mu Kulongana?

Uzye Tungacita Uli Pakuti Twapekanya Ningo Ivya mu Kulongana?

Ku Cambodia

Ku Ukraine

Ndi cakuti mukasambilila Baibo na Nte umwi, mufwile mukapekanyizizya limwi vino muliza musambilile. Na lino mukulonda ukuya uku kulongana, cikaziipa sana ukupekanya vino mumaya mukasambilile. Icikazipisya u kupekanya lyonsi.

Mwalonda insita isuma ni ncende isuma ukwa kupekanyizizya. Iinsita ci ino mungawelenga ukwaula ivyakumuvulunganya? Uzye a katondo-tondo lino mutatala mwaya uku milimo, nanti a manguzi sana lino ana yalaala? Limwi mutanga mukwanisye ukuwelenga insita ikulu, nomba cingazipa ukuti mwasyako insita ya kuwelenga, kupya mutafwile ukuleka nanti cimwi ukumuvulunganya. Mwalondako incende kuno kusi icongo, imuzimya na ledio, nanti TV, na foni. Ukupepa kuli Leza lino mutatala mwatandika ukuwelenga, kungamwavwa ukwililako uku masakamika yamwi pakuti mwike sile amano ukwi Zwi Lyakwe Leza.—Filipi 4:6, 7.

Mwaconga apali ivisinka, nu kuipekanya ukuyalandapo apa kulongana. Pa kupekanya, mwatandikilapo ukumanya icikulandwapo. Mwatala imwelenganya pa mutwe wa cipande cino mukusambililapo, nu kulola vino utumitwe tunono tukulanda apa cisinka icili umwilyasi lilyo, nga alino mwalolekesya ivikope na mauzyo akupitulukamo aakulanga ivisinka. Lyene nga mwafika paa, mungawelenga palagalafu yonga na yonga nu kuzana masuko uku mauzyo yano yalembela limwi. Mwawelenga amalembelo aalimo, nu kwelenganya vino malembelo yaayo yakutungilila icisinka cino mukusambililapo. (Milimo 17:11) Ndi mwazana icasuko uku cuzyo, mwasilapo nanti ukucongapo pakuti apa kulongana muce mukiusye icasuko. Nga alino apa kulongana, mukakatusye ikasa nga mukulonda kuti mukalandepo mu mazwi inu.

Nga mukupituluka umu masambililo apusane-pusane cila-mulungu, mulamanya ivingi ivya muli Baibo.—Mateo 13:51, 52.

  • Uzye mungatantika mutuuli pakuti mwapekanya ivya mu kulongana?

  • Mungaipekanya mutuuli pa kuti muce mukalandepo apa kulongana?