Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

Ya Nte Yakwe Yeova yaaya umu nsi yonsi nupya yaafuma uku mitundu ipusane-pusane ni indimi zipusane-pusane. I cani icikaavwa antu avula vii ukulemana?

I Cani Cino Leza Akaalonda?

Leza akaalonda ukuti ukulonda kwakwe kumanyikwe kuli yonsi umu nsi. I vyani vivyo kwene vino akaalonda, nupya aaweni ndakai aakanena antu pali vino Leza akaalonda?

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Aantu ya Musango Ci?

Uzye mwemo mwamanyako ya Nte Yakwe Yeova yanga? Uzye mwamanyapo vyani pali sweswe?

U Mulandu ci Uno Tuka-amilwa Ukuti ya Nte Yakwe Yeova?

Lolini ivintu vitatu ivyalenzile ukuti tutandike ukuomvya izina lilyo.

Uzye Cali Uli Pakuti Icumi ca Muli Baibo Cisokololwe?

Tungasininkizya uli ukuti ndakai tuvwikisya icumi cino Baibo ikasambilizya?

U Mulandu ci Uno Twapangila Baibo Yakuti Amalembo ya Calo Cipya?

I vyani ivyayamo muli Baibo wii ivikalenga ukuti iye iiyeele sana?

I Vintu ci Ivisuma Vino Mulazana pa Kulongana Kwitu?

Tukalongana pamwi ku kusambilila malembelo nu kukomelezyanya. Tulamuzengela ni nsansa!

Uzye Ukulongana Pamwi na Yano Tukapepa Nayo Kukatwazwa Umu Nzila Ci?

Izwi Lyakwe Leza likatukomelezya ukuti twalongana pamwi. Sambililini mumanye vino mungakomelezyanya na auzo apa kulongana.

Uzye Ukulongana Kwitu Kukaaya Uli?

Uzye mukalondesya ukumanya vino tukacita apa kulongana kwitu? Mulatemwa sana vino mulasambilila Baibo ndi mwiza mwalongana naswe.

U Mulandu ci Uno Tukazwalila Ningo Apa Kulongana?

Uzye Leza akasumbako sana amano kuli vino tukazwala? Sambililini mumanye masunde ya muli Baibo aakatulanga vino tufwile ukuzwala nu kuiemvya.

Uzye Tungacita Uli Pakuti Twapekanya Ningo Ivya mu Kulongana?

Kupekanyizizya limwi ivya mu kulongana kulamwazwa ukumanya zuwa ivingi.

Uzye Ukupepa Leza Capamwi Umu Lupwa Kuli Kuti Uli?

Lolini vino ukucita vii kungamwazwa ukupalamila sana kuli Leza nu kuvwana sana umu lupwa.

U Mulandu ci Uno Tukaila Uku Maukongano Yakalamba?

Cila-mwaka, tukakwata maukongano yakalamba yatatu. Mungacita uli pakuti maukongano yaayo yakamwazwe?

Uzye Umulimo Witu Uwa Kukosola pa Wene Ukaombwa Ukutuuli?

Tukalondela vino Yesu waombanga lino wali pano nsi. Iinzila ci zimwi zino tukaomvya?

Uzye Painiya Ali Weni?

Ya Nte yamwi yakasimikila pa maawazi 30, 50, nanti ukucilapo cila-mwezi. I cani icikalenga ukuti yaomba vii?

A Masukulu ci Yano ya Painiya Yakayako?

A Masukulu ci aayako kuno yonsi aakaomba umulimo wa nsita yonsi uwa kusimikila yakaaya uku kusambilila?

Uzye ya Eluda Yakaomba Yakutuuli Umu Cilongano?

Ya eluda a onsi alunduluka muli ukapepa aakatungulula umu vilongano. Uzye yakatwavwa uli?

Uzye Aomvi ya mu Cilongano Yakaomba Imilimo Ci?

Aomvi ya mu cilongano yakaavwilizya ukuti icilongano caomba ningo. Sambililini mumanye vino imilimo ino yakaomba ika-avwa yonsi aakaya uku kulongana.

Uzye Angalizi ya Viputulwa Yakatwazwa Umu Nzila Ci?

U mulandu ci uno angalizi ya viputulwa yakatandalila ivilongano vya Nte Zyakwe Yeova? Mungasambilila cani ndi mwazanwako lino antu yaayo yiza?

Uzye Muomvi Mutailwe Uwa Mano A Weni?

Yesu walavile ukuti alasonta umuomvi wakwe uwa kupekanya ivyakulya vya muli Baibo. Uzye umulimo uwo ukaombwa uli?

Uzye Iumba Ilikatungulula Likaomba Uli Ndakai?

Mu nsita ya atumwa, kwali iumba ilinono ilya ikolo na atumwa ilyatungululanga umu cilongano ca Ina Klistu. Nga ndakai caya uli?

Uzye Betele Cili Cani?

Betele i cifulo cimwi iciiyeele apakaombelwa umulimo ucindame sana. Sambililini mumanye yano yakaombela pa Betele.

I Milimo ci Iikaombwa pa Maofesi Yakwe ya Nte?

Antu yonsi nga yakulonda yangayako pakuti yakayatandazye. Tukumulaalika ukuti muce muyeko!

Uzye Amabuku Itu Yakalembwa Uli Nupya Yakasenulwa Yakutuuli?

Tukapanga mabuku umu ndimi ukufika kuli 700. I cani cino tukaombela vii?

Uzye Impiya Zino Tukaomvya Umu Mulimo wa mu Nsi Yonsi Zikafuma Kwi?

Uzye iuvi litu lyapusana uli ni mipepele yuze pa miomvezye ya mpiya?

U Mulandu ci Uno Tukakuulila Mang’anda ya Wene, Nupya Tukayakuula Uli?

U mulandu ci uno tuka-amila ivikuulwa vya kupepelamo ukuti Mang’anda ya Wene? Sambililini mumanye cino ivikuulwa vitu ivilinge sile vika-avwa aina.

Tungacita Uli Pakuti Twa-azwilizyako Ukusakamala Ing’anda ya Wene?

Ing’anda ya Wene ino yakazifya ningo ikalumbanya Leza. I vyani vino tukatantika pakuti twazifya Ing’anda ya Wene?

Uzye Laibulale ya pa Ng’anda ya Wene Ingatwazwa Umu Nzila Ci?

Uzye mungatemwa ukulondelezya ivyeo ivingi pakuti mumanye sana Baibo? Muce muomvye laibulale ya pa Ng’anda ya Wene!

I Vyani Ivikazanwa Apa Webusaiti Itu Iya pa Intaneti?

Mungamanya ivingi pali sweswe na vino twazumilamo alino nu kuzana amasuko ku mauzyo ya muli Baibo yano mwakwata.

Uzye Lyene Mumacitanga Vino Leza Akaalonda?

Yeova Leza wamutemwa wakwe cimwi. Mungalangizya mutuuli ukuti mukalondesya ukumuzanzya muli vino mukacita?