Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPUTULWA 3

Vya Kucimvya Intazi

Vya Kucimvya Intazi

‘Mwatemwana nu mwenzo onsi, pano kutemwa kukalenga ukwelelana maifyo aingi.’—1 Petulo 4:8

Lino mwatwalana sile, kukaya intazi zipusane-pusane izikaiza. Ni cikaleenga, limwi a pa mulandu wakuti mwapusana muli vino cila-muntu akaelenganya, ukuyuvwa, ni micitile ya vintu. Nanti limwi intazi zingafuma uku yantu yauze nu ku vintu ivikacitika sile.

Limwi cingamutalila sana lino mwaponelwa ni ntazi, nomba Baibo ikatukomelezya ukuti tulinzile sile ukuzizimizya. (Mateo 5:23, 24) Ndi mukuvwila vino malembelo yakalanda, mulamanya ivya kucimvya intazi.

 1 MWALANZYANYA PA NTAZI

BAIBO IKATI: “Kwaya . . . ni nsita ya kuvwanga.” (Kasambilizya 3:1, 7) Ndi paaya intazi, mwasininkizya ukuti mwalanzyanyapo. Mwanena yawinu vino mukuyuvwa na vino mukwelenganya pali vino vicitike. Lyonsi ‘mwalanda icumi’ kuli yawinu. (Efeso 4:25) Mutalwisyanya umu mazwi nanti icakuti cati-cimuwaya lino mukulanzyanya. Ukwasuka kwa mutembo lino mukulanzyanya kungalenga ukuti mutaalemanila.—Mapinda 15:4; 26:20.

Nanti icakuti mutazumilizyanyizye pali vimwi, mwatwalilila ukuya nu mucinzi, mutailila ukulanga ukutemwa nu kuya nu mucinzi kuli ya winu. (Kolose 4:6) Mwaezya ukumala intazi zuwa-zuwa, nupya mutaata ukulanzyanya.—Efeso 4:26.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwasoolola insita isuma iya kulanzyanya pa ntazi iili penepo

  • Ndi yaaya insita inu iyakuvwa vino uwinu akulanda, mutaamuputukizya. Pano ala namwe insita inu iyakulandapo imafika

 2 MWAUVWIKISYA NU KUMANYA NINGO

BAIBO IKATI: “Mwatemwana cuze ndi vino aina Klistu yalinzile kutemwana, nupya mwacindikana.” (Loma 12:10) Cacindama sana ukusumbako amano lino uwinu akuvwanga. Mwaezya ukuvwikisya vino uwinu akwelenganya, nu “kuvwilana ulanda . . . nu kuicefya.” (1 Petulo 3:8; Yakobo 1:19) Mutaacita sile ngati mukuvwa lino uwinu akuvwanga, fwandi foo. Lyonsi lino calinga, mwata vino mukucita nu kusumba sile amano kuli vino uwinu akulanda, nanti mungamulenga ukuti mulanzyanye insita yuze ndi cakuti mwati-mupamviwa. Ndi cakuti lyonsi mukwiusya ukuti mufwile ukuombela pamwi nu winu ukwaula ukulwisyanya, ‘mutalaasoka zuwa.’—Kasambilizya 7:9.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwasumba mano kuli vino uwinu akulanda, nanti cakuti vino mukuvwa mutavitemilwe

  • Mwauvwikisya muno amazwi yano uwinu akulanda yalozile. Mwasumba mano kuli vino akuloleka lino akuvwanga na vino izwi likuvwika

3 MWAOMBA UKULINGANA NA VINO MUVWANA

BAIBO IKATI: “Ukuombesya kukawezezya umuzano pee, lelo ukupuma ivimalyasi vyasilesile kukaleeta upina.” (Mapinda 14:23) Ukuzumilizyanya sile pali vino mwalanzyanya kutakumanila. Mufwile ukuomba ukulingana na vino mwapingulapo ukucita mweili. Kwene, citangupala ukucita vivyo, nomba ivintu vilaziipa sana ndi mwacita vivyo kwene. (Mapinda 10:4) Ndi cakuti mukuombela pamwi, umulimo winu ulalondoloka pa mulandu nu kuombesya kwinu. —Kasambilizya 4:9.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwauvwana pali vino cila-muntu angaacita pakuti mumale intazi

  • Mwapituluka muli vino mwalanzyanyizye ukulola ndi mukuviomvya