Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPUTULWA 6

Vino Ana Yakasenula Ivintu Umu Cupo

Vino Ana Yakasenula Ivintu Umu Cupo

“Ana i caupyanyi ukufuma kuli Yeova.”—Masamu 127:3, NW.

Umwana ndi wavyalwa, umuci na iya yangaya ni nsansa, nupya pa nsita iliyonga kwene yangaya nu ulanda. Lyene vino ala alino mwatandika sile ukuya avyazi, cingamuzungusya ukumanya ukuti insita ikulu na maka inu mulaaviomvya umu kusakamala umwana. Ukukana laala utulo nu kucula umu melenganyo insita zimwi, cingalenga ukuti ivintu vitale umu cupo cinu. Mwemo na yawinu mulinzile ukucefyako ivya kucita pakuti mwasakamala umwana nu kucingilila icupo cinu. Uzye ukusunda ukwaya muli Baibo kungamwazwa uli ukuomba ningo ni ntazi kwene zii?

 1 MANYINI NINGO VINO UMWANA AKASENULA IVINTU UMU CUPO

BAIBO IKATI: “Kutemwa kukateeka mwenzo.” Nupya ukutemwa “kutaitemwa, kusyasepukilwa.” (1 Kolinto 13:4, 5) Mama lino wakwata umwana wakutandikilako, mucivyalilwa sile akasumba sana amano ukumwana. Nomba iya angaalola kwati umuci watatandika ukumutazyela, fwandi mwe yaci mutalinzile ukwilila ukuti yawinu nayo kwene yakalonda kuti mwayasumbako sana mano. Kuteeka umwenzo nu kuya nu luse, kungalenga mwe yaci ukulanga ukuti yawinu yakalondekwa nu kuti nayo kwene yalinzile ukusakamalako umwana.

“Mwe onsi . . . Mulinzile kwikala na aci inu nu kumanya ukuti yene antu atonte ukuluta mwemwe.” (1 Petulo 3:7) Mulinzile ukumanya ukuti uwinu akaombesya nu kutonta lino akusakamala akanya. Mama akakwatilapo imilimo nayuze ndi wakwata umwana nupya angaasakamikwa, ukutonta sana, nanti sile ukuya sana nu ulanda. Limwi-limwi angaamusokela nu kumusokela, nomba mwateekela, pano Baibo ikati umuntu “asisoka zuwa wazipapo ukuluta impalume.” (Mapinda 16:32, NW) Mwapingulapo ningo, nupya mwa-azwa uwinu muli vino akulondekwa uwavwilizyo. —Mapinda 14:29.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Ya isi: Mwa-azwa umuci winu ukusakamala umwana, nu usiku kwene. Mwacefyako insita ino mukasumba ukuomba imilimo yuze pakuti mwasumba insita ikulu nu muci winu alino nu mwana

  • Ya nyina: Ndi cakuti iya winu akulonda ukumwazwa ukusakamala umwana, mwamuzumilizya. Ndi cakuti iya ataomvile ningo lino akusakamala umwana, mutamunenola, lelo, mwamulanga umu cikuuku vino afwile ukucita

 2 MWAUVWANA SANA

BAIBO IKATI: ‘Yakaaya umwili onga.’ (Utandiko 2:24) Nanti cakuti mwati-mukwata umuntu na muze umulupwa uwatavyalwa, mwaiusya ukuti mwemo nu winu mucili “umwili onga.” Mwaombesya pakuti mwauvwana sana lyonsi.

Mwe yaci, mwataizya pali vino ya iya inu yakamwazwa nu kumutungilila. Imivwangile inu ndi ikulanga ukuti mukataizya, ingaya “wa mulembo uku antu avule.” (Mapinda 12:18) Mwe ya iya, mwanena aci inu vino mwayatemwa nu kuyacindika. Mwayataizya pali vino yakasunga ningo ulupwa.—Mapinda 31:10, 28.

“Tulinzile kwelenganya pa vilondwa vya antu yauze, asi sile pa vilondwa vitu.” (1 Kolinto 10:24) Lyonsi mwacitila yawinu ivisuma sana. Mwalanzyanya sana, kutaizyanya, nupya mwasumbako amano lino uwinu akuvwanga. Mutaaya na ukaitemwe pa vyakupanga icupo. Mwasumba sana amano kuli vino uwinu akulonda. Baibo ikati: “Cila wenga atalinzile kukanya kulonda kufikilizya kwa mwili ku muze, suka sile ndi mwati muzumilizyanya kuntacita cii.” (1 Kolinto 7:3-5) Fwandi mufwile ukulanzyanya mweili apilyasi lii umu ufumacumi. Ukuteeka umwenzo nu kumanya ningo vino mufwile ukucita kulalenga ukuti mwauvwana sana.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mutailila ukupaatula insita yakuya pamwi mweili sile

  • Mwacitila yawinu utuntu utunoono Utukalanga ukuti mwayatemwa, utuli wa kuyatumila kakalata nanti Ukuyapeela akawila kamwi

 3 UKUSAMBILIZYA UMWANA WINU

BAIBO IKATI: “Kufuma lino wali mwana munono, wemo wamanya malembelo amuzilo, yano yangakutungulula ku kukwata utailo muli Klistu Yesu kuti akutuule.” (2 Timoti 3:15) Mwapekanyizya limwi vino mulaacita pakusambilizya umwana winu. Mwana wakwata maka yakusambilila, nanti sile lino atatala wavyalwa. Lino acili umunda, umwana anguvwa izwi linu nu kumanya vino mukuvwa. Mwamuwelengela lino acili akanya. Nanti cakuti atanga amanye ningo vino mukumuwelengela, cingamwazwa ukutemwa sana ukuwelenga ndi wakula.

Mutafwile ukwelenganya ukuti umwana winu wacepesya atanga uvwe vyakwe Leza. Mwapepa kuli Leza ala akuuvwako. (Malango 11:19) Nanti sile lino mukwizizya pamwi, mwalanda pa vintu vino Leza waumba. (Masamu 78:3, 4) Lino umwana winu akukula, alaailolela ukuti mwatemwa Yeova nupya nawe kwene alasambilila ukutemwa Leza.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwapepa kuli Leza ukuti aamupeela amano pakuti mwasambilizya ningo umwana winu

  • Mwaswilizyapo maila aingi ukulanda amazwi acindame lyonsi lino mukuvwanzya umwana pakuti atandika ukumanya zuwa ivintu