Mungaya ni Nsansa pa Ng’anda

Mungaya ni nsansa umu cupo na pa ng’anda ndi cakuti mukuomvya ivyaya muli Baibo.

Amazwi ya Kutampilapo

Mungaya aansansa umu cupo nu mu lupwa ngi cakuti mukulondela ivyeo ivingamwazwa ivili mu kabuku kaa vino vyafuma muli Baibo.

CIPUTULWA 1

Mwaleenga Leza Pakuti Aamwazwa Ukuya ni Nsansa Umu Cupo

Cingamwavwa ukuzifya ivintu mu cupo cinu ndi mukuomvya amauzyo yaili angupale.

Ciputulwa 2

Mwaya Acisinka Kuli Yawinu

Uzye ndi musikucita ucende ala casila vivyo kwene mwemwe acumi kuli yawinu?

CIPUTULWA 3

Vya Kucimvya Intazi

Vino mwasoolola ukucita lino mwaya ni ntazi, vingalenga ukuti icupo cinu ciye icikome nupya ica nsansa nanti ukuya iciteke icantazi zitupu.

CIPUTULWA 4

Vya Kuomvya Ningo Impiya

Uzye ukutailana nu kuya uwacumi vika-azwa uli?

CIPUTULWA 5

Vino Mungatwalilila Ukuvwana na Yalupwa

Mungalanga umucinzi uku yavyazi inu ukwaula ukonoona icupo cinu.

CIPUTULWA 6

Vino Ana Yakasenula Ivintu Umu Cupo

Uzye ukukwata umwana kungamulenga ukuti mwatemwana sana?

CIPUTULWA 7

Vya Kusambilizya Umwana Winu

Ukusambilizya kwaluta pa kwika sile amasunde yakulondela pa ng’anda.

CIPUTULWA 8

Ndi Kwapona Uzanzo

Mwazumila ukumwazwa.

CIPUTULWA 9

Mwensi Apa Ng’anda Mwapepela Yeova Pamwi

Uzye mungacita uli pakuti mwaipakizya sana ukupepa kwa lupwa?