Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 Cipande 1

Ukutemwa Kwakwe Leza Kukaikalilila Amanda pe

Ukutemwa Kwakwe Leza Kukaikalilila Amanda pe

“Swemo tukalanga kutemwa kuno twatemwa Leza pa kuyela masunde yakwe. Na masunde yakwe angupale.”—1 YOANE 5:3.

1, 2. Uzye i cani icikalenga mutemwe Yeova?

UZYE mwatemwa Leza? Limwi mwamutemwa sana icalenzile nu kuti muipeele. Limwi mukayuvwa ukuti a cuza winu sana. Nomba lino mutatala mwatemwa Leza, wene ala wamutemwa mpiti. Tukawelenga muli Baibo ukuti: “Swemo tukatemwa pano Leza uwatandike ukututemwa.”—1 Yoane 4:19.

2 Elenganyini pali vimwi vino Yeova watucitila ivikalangilila ukuti watutemwa. Watupeela insi isuma cuze kuti twaikalamo na vyonsi vino tukalondekwa pakuti twaipakizya umi. (Mateo 5:43-48; Umbwilo 4:11) Akalonda ukuti tukwate ucuza usuma na aliwe, nupya akalenga ukuti tusambilile pali aliwe. Lino tukuwelenga Baibo, ala tukuvwa kuli Yeova. Nupya lino tukupepa, ala akuvwa vino tukumunena. (Masamu 65:2) Akatutungulula nu kutukomya ukuomvya umupasi wa muzilo. (Luka 11:13) Watumile Umwanakwe ukwiza pano nsi kuti atukulule uku maifyo ni mfwa.—Welengini Yoane 3:16; Loma 5:8.

3. Tungacita uli pakuti tutwalilile ukuya ya cuza yasuma yakwe Yeova?

3 Tale elenganyini pali cuza winu akamusakamala nu  kutwalilila ukuya pamwi namwe lino muli ni nsansa na lino muli nu ulanda. Cikalondekwa ukuombesya pakuti mutwalilile ukuya na ucuza wa musango uwo. Avino tulinzile nu kucita ndi cakuti tukulonda ucuza witu na Yeova utwalilile, pano ali Cuza umusuma cuze wino tulinzile ukukwata. Ucuza witu na aliwe ungatwalilila ukuyako amanda pe. Baibo ikatuneena ukuti: “Ikalini mu kutemwa kwakwe Leza.” (Yuda 21) Tungacita uli vivyo? Baibo ikati: “Swemo tukalanga kutemwa kuno twatemwa Leza pa kuyela masunde yakwe. Na masunde yakwe angupale.”—1 Yoane 5:3.

VINO UKUTEMWA LEZA KUKAPILIULA

4, 5. (a) Uzye amazwi yakuti “kutemwa kuno twatemwa Leza” yaalola mwi? (b) Uzye mwatandike uli ukutemwa Yeova?

4 Uzye Baibo ikalozya mwi ndi cakuti yati “kutemwa kuno twatemwa Leza”? Isilanda pa kutemwa kuno Leza watutemwa lelo ikalanda pali vino twamutemwa. Uzye mungiusya insita lino mwatandike ukutemwa sana Yeova nu mwenzo winu onsi?

Ndi mwaipeela kuli Yeova nu kuwatiziwa, mukalanga ukuti mwamutemwa nupya mukulonda ukulamuvwila manda pe

5 Uzye mukwiusya vino muvwile lino mwasambilile sile icumi pali Yeova ukuti akalonda ukuti mukikale amanda pe umu nsi ipya? Mwizile imumanya vyonsi vino wacita pakuti mukikale amanda pe, nu kumanya uwila ukulu cuze uno Yeova watupeela swensi lino watumile umwana wakwe ukwiza pano nsi. (Mateo 20:28; Yoane 8:29; Loma 5:12, 18) Lino mwasambilile pali vino Yeova wamutemwa, namwe mwatandike ukulondesya ukumutemwa nupya vivyo kwene avino mwacisile.—Welengini 1 Yoane 4:9, 10.

6. I vyani vino tulinzile ukucita ndi cakuti twatemwa umuntu? Uzye ukutemwa kuno mwatemwa Leza kwalenga mucite cani?

6 Nomba, viivi vino mwayuvwile, yaali i ntandikilo  sile iya kutemwa Leza. Ucuza uli onsi waluta pa kulanda sile ukuti “Nakutemwa.” Ukutemwa kukalenga twalondesya ukucita ivintu ivingalenga umuntu wino twatemwa ukuzanga. Avino caya na kuli Yeova, kutemwa kuno mwamutemwa u kwalenzile ukuti mwalondesya kulacita ivintu ivikamuzanzya. Lino ukutemwa kwayile kukukulilako sile, mwaipeezile kuli aliwe nupya mwawatiziwe. Lino mwacisile vivyo, mwalavile Yeova ukuti mwakulamuombela amanda pe. (Welengini Loma 14:7, 8.) Uzye mungacita uli pakuti mutwalilile ukucita vino mwalavile?

‘TUKAYELA MASUNDE YAKWE’

7. Ndi cakuti twatemwa Yeova i vyani vino tulacita? I vyani vimwi vimwi vino watunena vino tutalinzile ukucita?

7 Pa mulandu wakuti twatemwa Yeova, ‘tukayela masunde yakwe.’ Uzye tukacita uli vivyo? Tukamuvwila. Baibo ikatusambilizya vino Yeova akalonda ukuti twacita na vino tutalinzile ukucita. Akatunena ukuti tutalinzile ukukoleka, ukwiya nanti ukusomba, ukucita ulalelale, ukupepa utuluwi nanti icili consi ukuluta pali vii.—1 Kolinto 5:11; 6:18; 10:14; Efeso 4:28; Kolose 3:9.

8, 9. Tungamanya uli vino Yeova akalonda nanti icakuti Baibo itatunena vino tungacita? Langililini.

8 Nomba, pakuti twazanzya Yeova, tutalinzile ukupeleela sile pa kulondela amasunde yano watupeela. Yeova ataatupeela amasunde yano tulinzile ukulondela muli vyonsi sile vino tukacita cila wanda. Fwandi insita zimwi kungaya vimwi vino tukulonda ukucita nomba ala muli Baibo mutaya amasunde akatunena vino tungacita. Uzye tungacita uli pakuti tupingulepo ningo ivyakucita? (Efeso 5:17) Muli Baibo mwaya ivisinte,  ivikatusambilizya vino Yeova akalola ivintu. Nupya lino tukuwelenga Baibo, tukaya tukumanya ningo ningo vino Yeova waya. Tukasambilila pali vino akaelenganya, alino na vino watemwa na vino wapata.—Welengini Masamu 97:10; Mapinda 6:16-19; lolini Vyeo Vya ku Mpela pa namba 1.

9 Tukacita uli pakuti tusoolole ivya kutamba pa TV nanti pa intaneti? Yeova atatunena vino tulinzile ukucita. Nomba ivisinte vya masunde vino watupeela vikatwazwa ukupingulapo ningo ivya kucita. Ivingi vino yakatambisya ndakai mwaya sana unkalwe nu upulumusi. Yeova akatunena muli Baibo ukuti, “wapata uwatemwa ukang’ansi [unkalwe]” nu kuti “alapingula yao akacita uzelele.” (Masamu 11:5; Ayebulai 13:4) Uzye ivisinte vii vingatwazwa uli ukupingulapo ningo ivya kucita? Ndi twamanya ukuti ivintu vii Yeova wavipata nanti akavilola ukuti viipa tulinzile ukuvitaluka.

10, 11. U mulandu ci uno tukauvwila masunde yakwe Leza?

10 U mulandu ci uno tukauvwila masunde yakwe Yeova? Asi kuti limwi tukatiina ukuti Leza angatufulula pali vino tukucita, nanti ukutiina sile intazi izikaiza pa mulandu na vino twapingula. (Galatiya 6:7) Awe, tukamuvwila pano twamutemwa. Viivi kwene vino ana yakalonda ukuti yazanzye isi, avino nafwe kwene tukalonda ukuti tuzanzye Tata witu uwa kwi yulu Yeova. Kutaaya icintu icikalenga tuye ni nsansa sana wakwe vino tukaya ndi twamanya ukuti vino tukucita vikuzanzya Yeova!—Masamu 5:12; Mapinda 12:2; lolini Vyeo Vya ku Mpela pa namba 2.

11 Tusiuvwila sile Yeova lino twalola ukuti citatazile ukucita vivyo nanti lino pasi vyuze vino tungacita.  Nupya tusisoolola amasunde yano tulinzile ukulondela nanti yano tutalinzile ukulondela. (Malango 12:32) Lelo tukamuvwila ni myenzo itu yonsi wakwe vino kalemba wa masamu walemvile, watiile: “Ninzana uluzango umu masunde yako, yano natintemwa wakwe cimwi.” (Masamu 119:47; Loma 6:17) Nupya tukalonda ukuya wakwe Nowa, uwalangilile ukuti watemwa Yeova lino wacitanga vyonsi vino Yeova wamunenanga ukucita. Baibo ikalanda ukuti Nowa “wacisile vyonsi.” (Utandiko 6:22) Uzye avino mukulonda ukuti Yeova aalanda na pali mwemwe?

12. Tungacita uli pakuti tuzanzye Yeova?

 12 Uzye Yeova akauvwa uli ndi twamuvwila? ‘Tukazanzya umwenzo wakwe.’ (Mapinda 11:20; 27:11) Tale elenganyini pa mazwi yayo! Tukalenga Kaumba wa vintu vyonsi ukuzanga ndi cakuti twamuvwila. Nomba asitupatikizya ukucita vivyo. Watupeela insambu zya kuisoolwela ivya kucita. Cikupiliula ukuti twakwata insambu zya kuisoolwela ukucita ivisuma nanti iviipe. Yeova akalonda ukuti ukutemwa kuno twamutemwa kwatulenga ukupingulapo ningo pakuti tuye nu umi usuma.—Malango 30:15, 16, 19, 20; lolini Vyeo Vya ku Mpela pa namba 3.

‘AMASUNDE YAKWE YANGUPALA’

13, 14. I cani calenga tumanye ukuti amasunde yakwe Leza yatatala ukukonka? Langililini.

13 Nga ndi cakuti tukwelenganya ukuti amasunde yakwe Yeova yakoma sana nanti limwi yakatulesya ukuicitila vino tukulonda tungacita uli? Baibo ikatunena ukuti: “Masunde yakwe angupale.” (1 Yoane 5:3) Izwi lya Cigiliki lino yasenula ukuti “angupale” likapiliula  ukuti “asi anyome.” Umu Malembelo yauze izwi lii, likaomviwa pa kulondolola amasunde atalondolwike nanti antu akaezya ukutungulula yauze nanti ukuyacitila iviipe. (Mateo 23:4; Milimo 20:29, 30) Lyene Baibo yakuti Cimambwe New Testament yasenula ilembelo lii ukuti: ‘Ivyeo vyakwe vyene visitutitikizya.’ Masunde yakwe Yeova ‘yangupala’ yasitutitikizya. Lyonsi akatunena ukucita ivintu vino tungakwanisya.

14 Elenganyini ukuti mukwazwa umuzo ukukuukila uku ng’anda yuze. Watalonga ivintu vyonsi umu vibokosi. Vibokosi vimwi ivinyome lyene vimwi ivyanguke, nomba vyuze vyene i vinyomesye icakuti antu yaili aanganyemula. Uzye umuzo angamunena ukuti mutoole icibokosi icikulu cinyomesye musende mwenga? Awe foo! U mulandu ci? Pano asikulonda ukuti muicise. Vivyo kwene, avino na Yeova akacita asitunena ukucita ivintu ivitale. (Malango 30:11-14) Yeova wamanya vino twaya. “Wamanya vino watuumba, wamanya nu kuti swemo sweswe lukungu sile.”—Masamu 103:14.

15. U mulandu ci uno tungasininkizizya ukuti masunde yakwe Yeova yonsi yakalenga tuye nu umi usuma?

15 Mose wanenyile amu luko lwa ina Izlaeli ukuti kulondela masunde kwali nu kulenga Yeova ‘aayawaka’ nu kuti kwali nu kulenga yatwalilile ukuya nu umi. (Malango 5:28-33; 6:24) Avino caya na ndakai kwene. Vyonsi vino Yeova akatunena ukucita vilalenga umi witu ukuzipa. (Welengini Ezaya 48:17.) Tata witu Yeova wamanya ivingatuzipila lyonsi. (Loma 11:33) Baibo ikatunena ukuti: “Leza ukutemwa.” (1 Yoane 4:8) Cikupiliula ukuti vyonsi vino Yeova akalanda nu kucita ukutemwa u kukaalenga.

16. Uzye twamanya uli ukuti tungaya ni cuvwila nanti icakuti tutamalilika nupya tukaikala umu nsi iipe?

16 Citangupala ukulondela masunde yakwe Leza lyonsi. Tukaikala umu nsi iipe ikatungululwa na Ciwa. Akaezya ukuvulunganya antu pakuti yacita iviipe. (1 Yoane 5:19) Na sweineco tukalwisyanya nu kukanamalilika ukukalenga ukuti twaelenganya iviipe nu kuyuvwa uyi pano ivintu vii vikalenga ukuti tutauvwila masunde yakwe. (Loma 7:21-25) Nomba pa mulandu wakuti twatemwa Yeova cikatulenga ukuti lyonsi twacita ivisuma. Yeova akalola vino tukaezya na maka ukulondela masunde yakwe, nupya akatwazwa lino akatupeela umupasi wa muzilo. (1 Samueli 15:22, 23; Milimo 5:32) Umupasi wa muzilo ukatwazwa ukusambilila pa miyele iingalenga citwangukile ukulondela masunde yakwe.—Galatiya 5:22, 23.

17, 18. (a) I vyani vino tulasambilila umwi buku lii? (b) I vyani vino tulasambilila umu cipande icilondelilepo?

17 Umwi buku lii, tulasambilila vino tungaacita ivintu ivikazanzya Leza lyonsi. Tulasambilila na vino tungaomvya ivisinte vyakwe Leza ni vintu vingi vino akalonda twacita. Mwaiusya lyonsi ukuti Yeova asitupatikizya ukuvwila masunde yakwe. Ndi twasoololapo ukumuvwila, umi witu ulaya ningo sana ndakai alino nu ku nkoleelo. Ni cicindamisye i cakuti, ndi tukuvwila Yeova tulalanga vino twamutemwa.—Lolini Vyeo Vya ku Mpela pa namba 4.

18 Yeova watuumba na kampingu cila muntu uwa kutwazwa ukumanya ivisuma ni viipe. Ndi cakuti twasambilizya kampingu witu ningo, alatwazwa “kuyela masunde yakwe.” Nomba kampingu kwene wii i cani, nupya tungacita uli pakuti tumusambilizye? Lekini tusambilile.