Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 Cipande 17

Twalililini Ukwikala mu Kutemwa Kwakwe Leza

Twalililini Ukwikala mu Kutemwa Kwakwe Leza

“Twalililini kukula mu utailo wa muzilo . . . Ikalini mu kutemwa kwakwe Leza.”—YUDA 20, 21.

1, 2. I vyani vino tulinzile ukucita pakuti tutwalilile ukwikala mu kutemwa kwakwe Leza?

SWENSI kwene tukalonda ukuya akome nu kukwata umi usuma. Fwandi tukaezya na maka ukulya ivya kulya ivisuma, ukutukusya umwili cila nsita, alino nu kusakamala ningo imili itu. Nanti icakuti ukucita vii kukalondekwa ukuombesya, kukalenga twaipakizya sana, fwandi tusitoovoka. Nomba kwaya inzila na yuze ino tulinzile ukuyelamo akome alino nu kuya nu umi usuma.

2 Nanti icakuti twamanyile Yeova pa kutandika, tulinzile ukutwalilila ukukomya ucuza witu na aliwe. Lino Yuda wakomelezyanga Aina Klistu “Ukutwalilila ukwikala mu kutemwa kwakwe Leza,” walondolwile na vino yangacita pakuti yacite vivyo. Wayanenyile ukuti: “Twalililini kukula mu utailo wa muzilo.” (Yuda 20, 21) Uzye fwandi tungacita uli pakuti tukomye utailo witu?

TWALILILINI UKUKOMYA UTAILO WINU

3-5. (a) Uzye Satana akalonda ukuti mwaelenganya uli pa masunde yakwe Yeova? (b) Uzye mukalola uli ivisinte na masunde yakwe Yeova?

3 Cacindama sana ukuisininkizizya ukuti inzila zyakwe Yeova izisuma sana. Satana akalonda mwaelenganya ukuti amasunde yakwe Leza yatala sana ukulondela nu kuti  tungaya ni nsansa ndi cakuti tukuipingwila sweineco icisuma ni cipe. Ukufuma sile mu calo ca Edeni, Satana akaezya na maka ukulenga ukuti antu yataile vivyo. (Utandiko 3:1-6) Nupya na likwene acili akaezya.

4 Uzye vino Satana walanzile vyali ivya cumi? Uzye amasunde yakwe Yeova yakoma sana? Awe foo. Mutale mwelenganye pali vii, tuti mukupita muno yakasungila inyama, lyene mwalola iciumba cimwi icitali sana cacinga incende imwi. Limwi mungelenganya muti, ‘U mulandu ci uno ciumba cii cikuncingila?’ Nomba lino papita insita imwiza muvwa cisama wang’anza ku lusansa luze ulwa ciumba. Uzye lyene mungelenganya uli pa ciumba cico? Mungataizya sana ukuti fwandi iciumba cico icimucingilila kuli cisama wiyo pano angamulya. Amasunde yakwe Yeova nayo kwene yaya wa ciumba kwene cico, nupya Ciwa nawe waya wakwe cisama. Izwi Lyakwe Leza likatucelula ukuti: “Mwatekela nu kupempula! Ciwa, mwanisi winu akululumba nu kung’anza wakwe cisama wino akulunga umwi uwakuti alye.”—1 Petulo 5:8.

5 Yeova akalonda ukuti tuye nu umi usuma. Asilonda ukuti Satana atupumbule. Ali mulandu uno watupeelela amasunde ni visinte ivyakutucingilila nu kulenga tuye ni nsansa. (Efeso 6:11) Yakobo walemvile ukuti: “Wino wensi akaceceta ningo mu masunde afumaluke yano akalenga antu kuya antungwa . . . muntu wiyo Leza alamupolelela muli vino akacita.”—Yakobo 1:25.

6. Uzye tungasininkizya uli ukuti inzila zyakwe Yeova ali zisuma sana?

6 Ndi cakuti tukulondela utunguluzi wakwe Yeova, imikalile itu ikazipa nupya tukakomya ucuza witu na aliwe. Tukaipakizya ndi cakuti tukupepa kuli aliwe lyonsi wakwe vino umwineco watunena. (Mateo 6:5-8;  1 Tesalonika 5:17) Tukaya ni nsansa ndi cakuti tukuvwila isunde lya kulongana pamwi mu kumupepa nu kukomelezyanya alino nu kuombesya mu mulimo wa kusimikila nu kupanga asambi. (Mateo 28:19, 20; Galatiya 6:2; Ayebulai 10:24, 25) Lino tukwelenganya pali vino ivintu vii vikatwazwa ukuya nu utailo ukome, tukasininkizya sana ukuti inzila zyakwe Yeova ali zisuma.

7, 8. I vyani ivilatwazwa ukuta ukusakamala pa mezyo angiza ku nkoleelo?

7 Limwi tungasakamala ukuti uku nkoleelo tulakwata amezyo alezya utailo witu aatale sana ukucimvya. Ndi cakuti avino mukaelenganya, mwaiusya amazwi yakwe Yeova akuti: ‘Nene indi Yeova, Leza winu, wiyo akamusambilizya vyakuti vyamuzipila, kuti ivintu vimuzipile. Nkamutungulula umu nzila ino mulinzile kupita mwenemo. Mwemo ndi cali cakuti mwasumbisya amano  ku masunde yane, luzango lwinu lungaya wa luzi ulukapita lyonsi sile. Nu kucimvya kwinu kungaya wa mayimbi akaipumola ku cituntu cakwe yemba.’—Ezaya 48:17, 18.

8 Ndi cakuti tukuvwila Yeova, umutende witu ulaya wa luzi ulukapita lyonsi sile, nu kucimvya kwitu kungaya wa mayimbi akaipumola ku cituntu cakwe yemba. Fwandi asi mulandu ni vingatucitikila mu umi, tungaya aacisinka. Muli Baibo mwaya ulayo wakuti: “Uwatuula masakamiko yako kuli Yeova, nawe amakuwakanga. Wene asitazyela umuntu musuma ukuti yamutonsye foo.”—Masamu 55:22.

TWALILILINI UKULUNDULUKA

9, 10. Uzye cikapiliula cani ukulunduluka?

9 Lino mukutwalilila ukukomya ucuza winu na Yeova mulatwalilila ukulunduluka. (Ayebulai 6:1) Uzye cikapiliula cani ukulunduluka?

10 Tusiti itulunduluka muli vyakwe Leza pa mulandu sile wakuti itukula mu ciimo. Pakuti tulunduluke, tulinzile ukulenga Yeova aye cuza witu umupalamisye nu kulaezya ukulola vintu wakwe vino wene akavilola. (Yoane 4:23) Paulo walemvile ukuti: ‘Yano akaikala ndi vino untunze wao ukayanena ukwikala yene yakaomba vino mili yao ikalonda. Lelo yano akaikala ndi vino umupasi wa muzilo ukayanena kwikala yene milimo yao ili wakwe vino umupasi wa muzilo ukalonda.’ (Loma 8:5) Umuntu umulunduluke muli vyakwe Leza asiika amano ku vya kuizanzya nanti uku vikwatwa. Lelo akaika amano ku kuombela Yeova alino nu kusoolola ningo ivya kucita mu umi. (Mapinda 27:11; welengini Yakobo 1:2, 3.) Asileka iciliconsi cimulenge ukucita iviipe. Umuntu  uwakula mu mano akamanya ivisuma nupya akalondesya ukucita vivyo kwene.

11, 12. (a) I vyani vino Paulo walanzile pa Ina Klistu asambiliziwa ningo? (b) Uzye ukulunduluka muli vyakwe Leza kwakolana uli nu kusambilila ivyakuya kateya wa vyangalo?

11 Cikalondekwa ukuombesya pakuti umwi alunduluke. Umutumwa Paulo walemvile ukuti: “Vyakulya vikome i vya antu aikolo, yano asambiliziwa ningo kupalula visuma ni viipe.” (Ayebulai 5:14) Izwi lyakuti ‘ukusambiliziwa’ lingalenga twelenganye pa kusambilila kwakwe kateya wa vyangalo.

12 Ndi twalola vino kateya wa vyangalo akuteya icangalo cimwi, tukamanya ukuti casenzile insita nu kusambilila sana pakuti amanyikisye ivyakuteya. Ataavilwe ale a kateya wa vyangalo. Ndi cakuti umwana wavyalwa, asimanya ningo ivyakuomvya amakasa na maulu. Nomba ndi papita insita, akasambilila ivyakulema ivintu alino ni vya kupita. Ndi wasambilila alino akaiza aya kateya wa vyangalo. Avino caya na kuli sweswe, cikasenda insita itali pakuti sile tulunduluke muli vyakwe Leza.

13. I vyani ivingatwazwa ukwelenganya wakwe vino Yeova akaelenganya?

13 Umwi buku lii, itulola vino tungaelenganya wakwe vino Yeova akaelenganya nu kulola ivintu wakwe vino wene akavilola. Itusambilila ukutaizya nu kutemwa amasunde yakwe Yeova. Lino tukupingulapo ivya kucita tukayuzya sweineco ukuti: ‘I sunde ci nanti cisinte ca muli Baibo icingaomba pali vii? Ningaviomvya uli? Uzye Yeova wene angatemwa kuti incite vyani?’—Welengini Mapinda 3:5, 6; Yakobo 1:5.

14. I vyani vino tulinzile ukucita ndi cakuti tukulonda ukukomya utailo witu?

14 Tusita ukukomya utailo witu muli Yeova. Wakwe viivi kwene vino ukulya ivyakulya visuma kukalenga  umwili witu ukukoma, avino nu kusambilila pali Yeova kukatwazwa ukukomya utailo witu. Lino twatandike ukusambilila Baibo, twasambilile icumi cimwi pali Yeova ni nzila zyakwe. Nomba lino insita ikuya ikupita, tukalondekwa ukuvwikisya ningo ivintu. Ali vino Paulo wapiliulanga lino walanzile ukuti: “Vyakulya vikome i vya antu aikolo.” Ndi cakuti tukuomvya vino tukusambilila, tukaya na mano. Baibo ikatunena ukuti: “Amano cili cintu cikulu.”—Mapinda 4:5-7; 1 Petulo 2:2.

15. U mulandu ci uno cacindamila ukutemwa Yeova alino na ina itu na ya nkazi?

15 Umuntu angaya umukome nupya angaya nu umi usuma, nomba nalyo kwene, akamanya ukuti alinzile ukutwalilila ukuisakamala ningo sana. Avino caya nu ku muntu uwalunduluka muli vyakwe Leza, akamanya ukuti alinzile ukuombesya pakuti atwalilile ukukomya ucuza wakwe na Yeova. Paulo walanzile ukuti: “Muyezye mweisikulu pakuti muilole ndi mu cumi mukwikala mu utailo.” (2 Kolinto 13:5) Nomba nanti ciye vivyo, tukalondekwa na cuze kwene ukucila sile pa kukwata utailo ukome. Ukutemwa kuno twatemwa Yeova na ina itu na ya nkazi kulinzile ukutwalilila ukukula. Paulo walanzile ati: “Ningakwata . . . ukumanya nupya ningakwata utailo ukulu ukalondekwa pakuti nsezye imyamba. Lelo ndi ntakweti kutemwa, ale pasi vino indi.”—1 Kolinto 13:1-3.

TWALILILINI UKUYA NU UPAALILO

16. Uzye Satana akalonda twaelenganya uli?

16 Satana akalonda twaelenganya ukuti pasi ivisuma vino tungacita pakuti tuzanzye Yeova. Akalonda ukuti tutoovoke nu kulaelenganya ukuti kutaya vino tungacita ku ntazi zino tukakwata. Asilonda ukuti twataila Aina Klistu yanji, nupya asilonda ukuti tuye ni nsansa.  (Efeso 2:2) Satana wamanya ukuti ndi cakuti twatandika ukwelenganya iviipe vingatonona nu kukonona ucuza witu na Leza. Nomba Yeova watupeela cimwi icakutwazwa ukulwisya amelenganyo aipe. Watupeela upaalilo.

17. Uzye upaalilo wacindama uli?

17 Pali 1 Tesalonika 5:8, Baibo ikakolanya upaalilo witu ku cisote ca cela cino umusilika akazwala mu ulwi, nupya cikaamwa ukuti, “upaalilo witu uwa kutuulwa.” Ukupaalila mu malayo yano Yeova watulaya kungacingilila amelenganyo itu nupya kungatwazwa ukuta ukwelenganya iviipe.

18, 19. Uzye upaalilo wakomizye uli Yesu?

18 Upaalilo uno Yesu wakweti walenzile aye mukome. Pa wanda wa kusyalikizyako ukuya pano nsi usiku, wazizimizye amezyo aingi. Cuza wakwe umupalamisye wamufutwike. Muze nawe wamukanyile ukuti atamumanyile nanti apanono. Yauze nayo yamupuusile  nu kuutuka. Aikala mpanga yauze nayo yamukatukile, nu kulondesya ukuti apampamilwe pa cimuti. I cani icamwazwilizye ukuzizimizya vivyo vyonsi? ‘Pa mulandu wa luzango luno lwali nkoleelo, wene atelenginye cimwi pa kuzewana kwa mfwa ya pa cimuti. Ndakai atenzi kwi kasa lilunji lya cilimba cakwe Leza.’—Ayebulai 12:2.

19 Yesu wamanyile ukuti utailo wakwe ungalenga Isi alumbanyiziwe nu kusinila Satana ukuti uwa ufi. Upaalilo uu walenzile aye sana ni nsansa. Nupya wamanyile nu kuti patali nu kupita insita itali, wali nu kuya pamwi na Isi nupya. Upaalilo uu walenzile azizimizye. Wakwe vino Yesu wacisile, naswe kwene tulinzile ukwika amano ku upaalilo witu. Ulatwazwa ukuzizimizya asi mulandu ni vingacitika.

20. I vyani ivingamwazwa ukwelenganya ivisuma?

20 Yeova akalola utailo winu na vino mukazizimizya. (Ezaya 30:18; welengini Malaki 3:10.) Watulaya ukuti,  ‘alatupeela ivikalonda umwenzo witu.’ (Masamu 37:4) Fwandi lyonsi mwaelenganya pa upaalilo. Satana akalonda muponzye upaalilo nu kulola kwati amalayo yakwe Yeova yatalafikiliziwa. Nomba mutalinzile ukutandika ukwelenganya iviipe. Nga mwalola ukuti upaalilo winu watandika ukucepa, mwalenga Yeova ukuti amwazwe. Mwaiusya amazwi aya pali Filipi 4:6, 7 apakati: “Mutasakamikwa pa cintu cili consi, lelo pepini pa mulandu wa vintu vyonsi, mule mukulenga Leza nu kutaizya mu myenzo. Lyene pa mulandu wakuti mwemwe yakwe Klistu, Leza alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya. Mutende kwene uu, ulatungulula umi winu ni myelenganyizizye inu.”

21, 22. (a) Uzye Yeova akalonda kuti insi iye uli? (b) I vyani vino mukulondesya ukucita?

21 Cila wanda mwalonda insita ya kwelenganya visuma ivilacitika ku nkoleelo. Likwene sile, antu yonsi yalaapepa Yeova. (Umbwilo 7:9, 14) Mutale mwelenganye pali vino umi ulaya mu nsi ipya! Ulazipa sana ukuluta na pali vino tukaelenganya! Satana, iviwa vyakwe alino ni viipe vyonsi vilafumiziwapo. Mutalaalwala, nupya mutalaafwa. Lelo mulaazyuka cila wanda na maka alino ni nsansa. Aliwensi alaombela pamwi na auze ukulenga insi ukuya paladaise. Swensi tulakwata ivyakulya visuma ni ncende icingililwe apakwikala. Antu yatalaya ankalwe lelo yalaya ni cisinka ku yantu yauze. Likwene sile antu yonsi pano nsi yalaipakizya “untungwa wa lulumbi lwa ana yakwe Leza.”—Loma 8:21.

22 Yeova akalonda aye Cuza winu mupalamisye. Fwandi mulinzile ukwezya na maka ukuvwila Yeova nu kupalama kuli aliwe cila wanda. Si lekini swensi tutwalilile ukwikala mu kutemwa kwakwe Leza amanda pe!—Yuda 21.