Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Kalata Ukufuma Ukwi Umba Ilikatungulula

Kalata Ukufuma Ukwi Umba Ilikatungulula

Kuli yayo atemwa Yeova ni Izwi lyakwe, Baibo:

Yesu walanzile ukuti: “Mulamanya cumi ca pali Leza, nga ni cumi cilamukulula.” (Yoane 8:32) Mutale mwelenganye vino muvwile lino mwasambilile sile icumi ica muli Baibo! Catuzanzizye sana ukumanya ukuti nu mu nsi kwene ii umwavula ufi, tungasambilila icumi.—2 Timoti 3:1.

Yeova akalonda ukuti tumanye icumi. Nupya pa mulandu wakuti twatemwa antu tukalonda ukuyanenako pa cumi cico. Nomba kuli vingi vino tungacita pakuti tuombele Leza. Yesu walanzile inzila icindame sana ino tungalangilamo ukuti twatemwa Leza. Walanzile ukuti: “Ndi mwayela masunde yane, ale lyonsi mumaikala mu kutemwa kwane, ndi vino nani nkayela masunde yakwe Tata nu kwikala mu kutemwa kwakwe.”—Yoane 15:10.

Yesu watemilwe sana Isi, nupya akacita vyonsi vino Isi wamunena ukucita. Ndi cakuti tukukolanya Yesu mu mikalile itu, Yeova alatutemwa nupya tulaya sana ni nsansa. Yesu walanzile ukuti: ‘Ndakai mwati mumanya vintu vii, nga mukuvicita mulaya ni nsansa.’—Yoane 13:17.

Tukutaila ukuti ibuku lii lilamwazwa ukusambilila ukwikala ukulingana na vino icumi ca muli Baibo cikalanda nu kuya cuza wakwe Leza. Tukapepa ukuti mulatwalilila ukutemwa Leza nu kutwalilila ‘ukwikala umu kutemwa kwakwe Leza . . . pakuti mukaye nu umi wa pe.’—Yuda 21.

Iumba Ilikatungulula Lyakwe ya Nte Yakwe Yeova