Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 CIPANDE 18

Uzye Mfwile Ukuipeela Kuli Leza nu Kuwatiziwa?

Uzye Mfwile Ukuipeela Kuli Leza nu Kuwatiziwa?

1. I vyani vino mungelenganya pa cisila ca kusambilila ibuku lii?

KUFUMA lino mwatandike ukusambilila, imumanya ivintu vingi vino Baibo ikasambilizya; imusambilila pa ulayo wakuti antu yalikala manda pe, vino afwe yaya, na pa kutuutuluka kwa yafwe. (Kasambilizya 9:5; Luka 23:43; Yoane 5:28, 29; Umbwilo 21:3, 4) Ndi mukalongana pamwi na ya Nte Yakwe Yeova, ukwaula nu kutwisika mwazumila ukuti ali ya kapepa ya cumi. (Yoane 13:35) Mufwile mwatandika ukukomya ucuza winu na Yeova, nupya mufwile mwaapingulapo ukutandika ukumuombela. Fwandi  mungelenganya muti, ‘Uzye i vyani vino mfwile ukucita pakuti naombela Yeova?’

2. I cani icalenzile kuti umonsi umwina Etiopia apingulepo ukuwatiziwa?

2 Vikwene avino nu mwina Etiopia uwaliko lino Yesu wali pano nsi welenganyanga. Lino Yesu watuutulwike, papisile sile insita inono lino Filipo umusambi wakwe Yesu wasimikile umonsi kwene wii. Filipo wazwilizye umonsi wii ukuvwikisya ukuti Yesu wali ali Mesiya. Umonsi wii umwina Etiopia watemilwe sana vino wasambilile icakuti lilyo kwene walanzile ukuti: “Amanzi aeya pa. Uzye icani cingandesya kuti mbatiziwe?”—Milimo 8:26-36.

3. (a) I sunde ci lino Yesu wapeezile alondezi yakwe? (b) Uzye umuntu afwile ukuwatiziwa mu musango ci?

3 Baibo ikasambilizya ukuti ndi mukulonda ukuombela Yeova, mufwile ukuwatiziwa. Yesu wanenyile alondezi yakwe ati: “Yangini konsi mu nsi mucite antu amu nko zyonsi kuya alondezi yane, mwayawatizya.” (Mateo 28:19) Yesu walangiliile vino cifwile ukuya lino wawatiziwe umu manzi. Pa kuwatiziwa yatamusansile sile amanzi apa mutwe foo, lelo yamutuwike umwili onsi. (Mateo 3:16) Na ndakai kwene umwina Klistu pa kuwatiziwa, afwile ukutuwikwa umu manzi umwili onsi.

4. Uzye ndi mwawatiziwa cilalenga kuti yauze yamanye cani?

4 Ndi mwawatiziwa, cilalenga kuti yonsi yamanye ukuti mukulondesya ukuya cuza wako Leza nu kulamuombela. (Masamu 40:7, 8) Fwandi limwi mungaelenganya ukuti, ‘Ningacita uli pakuti mbatiziwe?’

KUMANYA NU UTAILO VYACINDAMA

5. (a) I cani cino mufwile ukutandikilapo ukucita pakuti muwatiziwe? (b) U mulandu ci uno mulinzile ukulalongana lyonsi pamwi na ya Nte?

5 Lino mutatala mwawatiziwa, mufwile ukumanya  Yeova na Yesu. Vikwene vino mwaatandika ukusambilila Baibo mukumanya Yeova na Yesu. (Welengini Yoane 17:3.) Nomba kuli navyuze vino mulinzile ukucita. Baibo ikalanda ukuti mufwile “ukuya nu umanyililo wingi” wa kucita kulonda kwakwe Yeova. (Kolose 1:9) Kulongana kwa Nte Zyakwe Yeova kulalenga kuti muye na ucuza ukome na Yeova. Ali mulandu onga ucindame uno mulinzile ukulalongana lyonsi pamwi nayo.—Ayebulai 10:24, 25.

Lino mutatala mwawatiziwa, mufwile ukusambilila Baibo

6. I vyani vino mulinzile ukumanya pakuti muwatiziwe?

6 Ukuya kwene, Yeova atalanda ukuti mufwile ukumanya vyonsi ivyaya muli Baibo pakuti muwatiziwe. Yeova atatile pakuti umonsi umwina Etiopia awatiziwe, tale amanye vyonsi. (Milimo 8:30, 31) Napya tulatwalilila ukusambilila pali Leza lyonsi. (Kasambilizya 3:11) Lelo, pakuti muwatiziwe, mulinzile mwamanyako nu kuzumila ivisambilizyo ivyangupale ivyaya muli Baibo.—Ayebulai 5:12.

7. Uzye ukusambilila Baibo ikumwazwa uli?

7 Baibo ikati, “Kusi umwi angazanzya Leza kwaula ukukwata utailo.” (Ayebulai 11:6) Fwandi mufwile ukuya nu tailo pakuti muwatiziwe. Baibo ikatuneena ukuti antu yamwi aali umu musumba wa Kolinto yuvwile vino asambi yakwe Yesu yasambilizyanga, icakuti “yataila, nga yawatiziwa.” (Milimo 18:8) Namwe kwene ukusambilila Baibo ikumulenga ukuya nu utailo muli vino Leza walaya, na vino imfwa yakwe Yesu yamukulula uku maifyo ni mfwa.—Yoswa 23:14; Milimo 4:12; 2 Timoti 3:16, 17.

MWANENAKO ANTU YAUZE ICUMI CA MULI BAIBO

8. I cani icilalenga kuti mwaalondesya ukuneenako yauze pali vino mwatimusambilila?

8 Lino mukutwalilila ukusambilila na vyuze muli Baibo nu kulola vino ikumwazwa, utailo winu ulaakomelako  sana. Mulaalondesya ukuneenako yauze pali vino mukusambilila. (Yelemiya 20:9; 2 Kolinto 4:13) Nomba uzye aaweni yano mufwile ukuneenako?

Utailo ulalenga kuti mwanenako yauze pali vino mwazumila

9, 10. (a) Uzye aaweni yano mulinzile kutandikilapo ukuneena vino mwatimusambilila? (b) Uzye mulinzile kucita uli ndi mukulonda ukutandika ukusimikila pamwi na aya umu cilongano?

9 Mungaanenako yalupwa inu, yacuza inu, yano mwapalamana nayo, alino na yano mukaomba nayo incito pali vino mukusambilila. Ndi mukucita vii ale mukucita ningo sana, lelo lino mukucita vivyo, mwaaya ni cikuku nu kutemwa. Mu kupita kwa nsita mulatandika ukusimikila pamwi na amu cilongano. Ngi cakuti mwaipekanya, munganeena Nte wino akamusambilizya Baibo ukuti mukulonda ukutandika ukulasimikila pamwi na amu cilongano. Ndi cakuti muntu wiyo walola ukuti imulinga, nupya imiyele inu ikuvwana na vino Baibo ikalanda, kulaya mapekanyo yakuti mukakomaane na yaeluda yaili aya umu cilongano, ale nawe kwene apano ali.

10 I vyani vino mulalanzyanya pa kukomaana kuko? Ya eluda yalalanzyanya namwe ukulola ndi muuvwikisya nu kuzumila ivisambilizyo vyangupale vya muli Baibo, nu kulola ndi cakuti lyonsi mukauvwila vino Baibo ikalanda, nupya yalatemwa ukuvwa ndi cakuti mu cumi mukulondesya ukuya Nte Wakwe Yeova. Mwaiusya ukuti ya eluda yakasakamala yonsi aya umu cilongano, kumwi sile namwe kwene, fwandi mutauvwa intete kulanda nayo. (Milimo 20:28; 1 Petulo 5:2, 3) Pa cisila cakukomaana kuu, ya eluda yalamumanyisya ndi cakuti mungatandika ukulasimikila pamwi na amu cilongano.

11. U mulandu ci uno cacindamila ukuzifya imiyele inu lino mutatala mwatandika ukusimikila pamwi na amu cilongano?

11 Ya eluda aliyo yangamuneena ndi cakuti mukulondekwa ukuzifya mumwi, pakuti mungatandika ukulasimikila  pamwi na amu cilongano. U mulandu ci uno cacindamila ukuzifya imiyele inu? Pano lino tukuneenako yauze pali Leza, tukaimililako Yeova, napya tulinzile ukuya ni miyele ingalenga kuti antu yaacindika Yeova.—1 Kolinto 6:9, 10; Galatiya 5:19-21.

KULAPILA NU KUSENUKA

12. U mulandu ci uno antu yonsi yakalondeka ukulapila?

12 Kwaya na cuze cino mulinzile ukucita pakuti muwatiziwe. Mutumwa Petulo walanzile ati: “Caleka zenzukini, nu kuswilila kuli Leza pakuti nawe amwelele maifyo inu.” (Milimo 3:19) Uzye cikapiliula cani ukuzenzuka? Cikapiliula ukumvwa uyi lino twacita icili consi iciipe. Tuti limwi mwacitanga ulalelale lino mutatala mwamanya Leza, mufwile ukuzenzuka nanti ukulapila. Nanti cakuti ilingi mukaezya ukucita ivisuma, nalyo kwene mufwile ukulapila, pano fwensi kwene fwefwe ya kaifya nupya tukalonda ukuti Leza aatwelela.—Loma 3:23; 5:1.

13. Uzye cikapiliula cani ‘ukusenuka’?

13 Uzye mufwile ukupelela sile pa kuvwa uyi lino mwacita icipe? Awe. Mutumwa petulo walanzile ukuti mulinzile “kuswilila kuli Leza” kulikuti ukusenuka. Cii cikupiliula ukuti mulinzile ukuta ivipe vino mwacitanga nu kutandika ukulacita ivisuma. Katulangilile, tuti mukuya kumwi kuno mutaatala mwayako. Lino mukupita, mwazana ukuti inzila ino imuomvya asi iliyo. Uzye mungacita uli? Kwene mungimilila, nu kuswilila kuti mulondele inzila ya mpomvu ingamufisya kuno mukuya. Vikwene avino caya na lino mukusambilila Baibo, mungazana ukuti kuli mumwi muno mufwile ukusenuka. Mwaaitemelwa “ukusenuka”—kuli kuti ukuzifya umukulondekwa—nu kutandika ukucita ivyaololoke.

 KUIPEELA MWEINECO

Uzye mwaalaya Yeova ukuti mulaamuombela?

14. Uzye mungacita uli pa kuipeela kuli Leza?

14 Cuze icicindame cino mufwile ukucita lino mutatala mwawatiziwa, u kuipeela kuli Yeova. Pakuti muipeele kuli Yeova, mulinzile ukupepa kuli aliwe, ukumulaya ukuti mulamupepa sile wenga mpo napya mulaakolezya ukucita ukulonda kwakwe.—Malango 6:15.

15, 16. I cani icikalenga kuti muntu aalondesya ukuipeela kuli Leza?

15 Ukulaya ukuti mulaaombela sile Yeova, cili kwati avivi vino mungalaya umuntu wino mwatemwa ukuti mulikala nawe manda yonsi lino muli nu umi. Tuti umonsi na mama yakwizizyanya. Lino umonsi wamanya ningo mama wamutemelwako lyene alonda nu kumutwala. Nanti cakuti kutwala u mulimo ukome, kutemwa kuno umonsi wiyo watemwa mama, u kulalenga kuti aitemelwe ukumutwala.

16 Lino mukusambilila pali Yeova, mulamutemwa sana, napya mulaalondesya ukumuombela papezile maka inu. Cii cilalenga kuti mupepe kuli Yeova ukumulaya ukuti mulamuombela. Baibo ikalanda ukuti wensi akulonda ukulalondela Yesu, alinzile “aikanye.” (Mako 8:34) Uzye cii cikapiliula cani? Cikapiliula ukuti Yeova ali wino mulauvwila sana. Kucita ukulonda kwako Yeova kwacindama ukucila kulonda kwinu.—Welengini 1 Petulo 4:2.

MUTAUVWA INTETE

17. I cani icikalenga antu yamwi yataipeela kuli Yeova?

17 Antu yamwi yasilonda ukuipeela kuli Yeova pano yakatiina ukuti yalafilwa ukufikilizya vino yalavile ukumuombela. Yasilonda ukusosya Yeova, nanti limwi yangelenganya ukuti ndi yataipeezile kuli aliwe, yatalapeelwa umulandu uli onsi nanti yaluvyanya.

18. I cani icingamwavwa ukuti mutauvwa intete ukuti ndi mwaipeela kuli Yeova limwi mungaca mucite vimwi vya kumusosya?

 18 Ukutemwa kuno mwatemwa Yeova kulalenga ukuti mutauvwa intete ukuti ndi mwaipeela kuli aliwe limwi mungaca mucite vimwi ivingamusosya. Pa mulandu wakuti mwamutemwa, mulaezya ukufikilizya vino mwamulaya. (Kasambilizya 5:4; Kolose 1:10) Mutalaelenganya ukuti ukucita vino Yeova akalonda kwatala sana. Mutumwa Yoane walemvile ati: “Swemo tukalanga kutemwa kuno twatemwa Leza pa kuyela masunde yakwe. Na masunde yakwe angupale.”—1 Yoane 5:3.

19. U mulandu ci uno mutalinzile ukuvwila intete ukuipeela kuli Yeova?

19 Cisipiliula ukuti suka mwaya amaliilike alino mungaipeela kuli Yeova. Yeova atanga atuneene ukucita icintu cino tutange tukwanisye. (Masamu 103:14) Alamwazwa kuti mwacita ivyaololoke. (Ezaya 41:10) Mwaataila Yeova nu mwenzo winu onsi, nawe alaamutungulula pe.—Mapinda 3:5, 6.

MULINZILE UKULANGIZYA UKUIPEELA KWINU PASWE PAKUTI MUKAPUSUKE

20. Ndi cakuti mwaipeela kuli Leza, i cani na cuze cino mulinzile ukucita?

20 Uzye mukwelenganya ukuti imuipekanya ukuipeela kuli Yeova? Ndi cakuti mwaipeela kuli Yeova ale imuipekanya ukucita icintu na cuze. Mufwile ukuwatiziwa.

21, 22. Uzye mungacita uli pa “kulangizya paswe” utailo winu?

21 Mufwile ukuneena kalemanya wa mwiumba lyakwe ya eluda mu cilongano cino mwayamo, ukuti mwaipeela kuli Yeova napya mukulonda ukuwatiziwa. Aaliwe alapekanya ukuti mukapituluke na ya eluda pa visambilizyo ivyangupale ivyaya muli Baibo. Ya eluda  yaa ndi yazumilizya ukuti mwati mulinga ukuwatiziwa, yalamumanyisya ukuti mulawatiziwa apa ukongano uli nu kuyako uwa Nte Zyakwe Yeova. Pa ukongano uu palaya ilyasi ililalanda pali vino uluwatizyo lukapiliula. Lyene kalanda wi lyasi aluzya mauzyo yaili aangupale kuli yayo ati yaipekanya  ukuwatiziwa. Ndi mwaasuka mauzyo yaa ale mwalangizya paswe utailo winu.—Loma 10:10.

22 Lyene mulawatiziwa. Yalamutuwika umwili onsi mu manzi. Ndi mwawatiziwa cilalenga kuti yonsi yamanye ukuti fwandi mwaipeela mpiti kuli Yeova nu kuti lyene mwaya Nte Wakwe Yeova.

 VINO ULUWATIZYO LUKAPILIULA

23. Uzye calola mwi ukuwatiziwa “umwi zina lyakwe Tata, nu Mwana, nu mupasi wamuzilo”?

23 Yesu walanzile ukuti asambi yakwe yalawatiziwa, “umwi zina lyakwe Tata, nu Mwana, nu mupasi wamuzilo.” (Welengini Mateo 28:19.) Uzye cii cikapiliula cani? Cikusenula ukuti lino mukuya uku kuwatiziwa ala mwamanya icifulo cino Yeova wakwata na cino Yesu Klistu wakwata pa kuti ukulonda kwako Leza kufikiliziwe, nupya mwamanya ukuti umupasi wamuzilo auno Leza akaomvya pa kufikilizya ukulonda kwakwe.—Masamu 83:18; Mateo 28:18; Galatiya 5:22, 23; 2 Petulo 1:21.

Ndi mwawatiziwa ale mwalanga ukuti mukulonda ukuombela Leza

24, 25. (a) Uzye uluwatizyo lukapiliula cani? (b) Iiuzyo ci ililasukwa umu cipande ca kusyalikizya??

24 Uluwatizyo lukasenula icintu cimwi icicindame sana. Lino yamutuwika umu manzi, ala capiliula kwati mwafwa uku vicitwa viipe vino mwacitanga, nanti ukuta ukuvicita. Lyene ndi yamufumya, ala capiliula ukuti mwatuutulukila ku umi upya, mwatandika ukucita ukulonda kwakwe Leza. Cikalangilila ukuti, ukufuma sile lino mwawatiziwa, mulatwalilila ukuombela Yeova lyonsi. Mulinzile ukwiusya ukuti mutaipeezile uku muntu ali wensi nanti ukwi uvi, awe. Lelo imuipeela kuli Yeova.

25 Ukuipeela kulalenga kuti muye na ucuza ukome na Leza. (Masamu 25:14) Lelo cii citakupiliula ukuti umuntu alapusuka pa mulandu sile wakuti wawatiziwa. Mutumwa Paulo walemvile ati: “Twalililini kuomba mu coopo nu kuzakaza.” (Filipi 2:12) Uluwatizyo i ntandikilo sile. Nomba, mungacita uli pakuti mutwalilile ukuya ya cuza yako Yeova? Cipande icakusyalikizya mwibuku kwene lii cilasuka iuzyo lii.